Mitfanoe
Ophalerbedding

 

Den første bedding blev anlagt af skibsbygmester Holst, som blev optaget af Mecklenborg i 1855, da den var ædt op af pæleorm. 

Den senere bedding blev bygget af et firma i Århus for Nordby kommunes regning med et tilskud fra statskassen på 12.500 kr.

 

B1581-2 Faergen-skal-paa-bedd

 

   Færgen på bedding 


Fanø Ugeblad nr. 314 09.01.1904 

En ophalerbedding i Nordby. Fiskerne her i byen har i disse dage indgivet andragende til regering og rigsdag om at få anlagt en ophalerbedding og slæbested for deres fartøjer her i Nordby. Tegning og overslag er udarbejdet af skibsbygmester Byberg i Esbjerg. Anlægget med sidetræk er beregnet til at koste ca. 40.000 kr. Beddingen skal ligge ved Svenskeren, hvor der er dybt vand, god plads og forhåbentlig fast bund. Det vil være et stort gode for Fanø, om forslaget må blive gennemført. 

Fanø Ugeblad nr. 324 19.03.1904 


Fanø Fiskeriforening. 

Da andragendet til den høje regering og rigsdag fra fiskerne her på Fanø, om at få en sum til anlæg af en ophalerbedding her i Nordby ikke bevilgedes, har fiskerne nu for muligen at få mere indflydelse, dannet en forening med formålet at virke til fælles bedste. Foreningen tæller nu over 30 medlemmer, og alle der har interesse for fiskeriets udvikling her fra øen, anmodes velvilligst om melde sig ind i foreningen, hvilket kan ske ved henvendelse til en af bestyrelsens medlemmer; kontingentet er 2 kr. årligt. I bestyrelsen er 7 medlemmer, hvoraf de fire altid skal være fiskere, for tiden er S. Th. Jessen, formand , H. Nielsen næstformand, lærer J. P Andreasen bogholder og P. H. Clausen kassere, desuden er W. Lybecker, Th. Beck og forstander L. N. Sørensen medlemmer af bestyrelsen. Lærer Buch og fisker S. Nørby er valgt til revisorer. Foreløbig er det foreningens og bestyrelsens opgave at arbejde for anlæg af ophalerbeddingen, samt endvidere sikkerhedsforanstaltninger til motorjollernes og andre bådes henliggen i Nordby havn.

Foreningen er indmeldt i den almindelige danske Fiskeriforening for hele landet, og vil med tiden forhåbentlig blive en god støtte for fiskeriet her på Fanø. 


Fanø Ugeblad nr. 348 03.09.1904  

   Beddingen til fiskekutterne. Den herværende fiskeriforening har nu indgivet et andragende til ministeriet om et tilskud af 25.00 kr. til at anlægge en bedding. Ansøgningen er anbefalet af havneudvalg og sognerådet, men man undres meget over, at der fra begge sider er gjort så mange bemærkninger om bibeholdelsen af vejen, som langs havnen fører til engene; thi det har udseende af, at beddingen kan være god nok, men vejen er vigtigere, og at man kun ønsker at modtage de 25.000 kr. på betingelse af at vejen kan bevares.

 

Fanø Ugeblad nr. 365 31.12.1904 

 

efter forlydende har regeringen tilsagt sin støtte til fiskeriforeningen på 12.500 kr. til ophalerbedding. Under forudsætning af at man disponerer over et lån i samme størrelse. 

 

Fanø Ugeblad nr. 368 21.01.1905 

 

ophalerbedding på Fanø og lysbøje ved Hjerting, ændringsforslag af Bluhme til et beløb af 20.000 kr. til Fanø og til lysbøjen en forhøjelse på 10.000 kr. 

 

Fanø Ugeblad nr. 374 04.03.1905 

 

som bekendt har fiskeriforeningen ansøgt regeringen om statstilskud til en ophalerbedding. Beddingens opførelse samt erhvervelse af grunden vil medføre en udgift på 25.100 kr. vandbygningsinspektøren, hvis erklæring man har indhentet, har udtalt, at der ikke i teknisk henseende er noget at indvende imod projektet, og at det allerede af den grund, at det ved Esbjerg Fiskerihavn beliggende beddingsanlæg er for lille, vil det være ønskeligt med en ekstra bedding. Man mener det berettiget med et statstilskud, idet Fanøs befolkning efter agterudsejlingen af den nye dampskibstrafik, og at beddingen vil aflaste forholdene i Esbjerg. De 12.500 kr. er tiltrådt af finansudvalget. 

 

Fanø Ugeblad nr. 389 17.06.1905  

fra ministeriet forelå meddelelse om, at der af rigsdagen var bevilget et tilskud på 12.500 kr. til en ophalerbedding her i Nordby, dog på betingelse af, at fiskeriforeningen gav et lige så stort beløb og hvis det fulde beløb ikke medgik, at af det sparede beløb blev det halve delt til begge sider. 

 

Fanø Ugeblad nr. 401 09.09.1905  

der nedsættes et udvalg der sammen med Nordby sogneråd skal kigge på de betingelser sognerådet vil stille til beddingens opførelse. 

 

Fanø Ugeblad nr. 417 30.12.1905  

sognerådet opfordres nu til at garantere for de 12.500 kr. som skal dækkes af fiskeriforeningen. For at have garanti for renter og afdrag af lånet, har man søgt en lejer til beddingen. Skibsbygmester Abrahamsen og Raun Byberg er ikke uvillige til at leje, men de fordringer der stilles, menes at være for store (lånet forrentet og amortiseret med 6 %, lejetid 10 år og 2000 kr. stillet som garanti for lejen). Der var altså ingen lejer. Bevillingen fra statskassen bortfalder, hvis der ikke inden den 1. april er skaffet de andre 12.500 kr. efter forskellige udtalelser om beddingens eventuelle drift sendtes sagen tilbage til udvalget, som altså igen kan forhandle med eventuelle lejere.  

Der opfodres kraftigt til at støtte initiativet som utvivlsomt vil være et aktivt for et lettere slunkent erhvervsliv.  

Man forsøgte at tegne partialobligationer, men der blev kun tegnet for 3000 kr., hvilket mentes at ligge i at mange var fraværende og hustruerne kunne ikke på egen hånd tegne sig for et beløb. 

Der var 10 kuttere på Fanø, som alle ville bruge beddingen.  

Der opstod en debat i sognerådet, om kommunen skulle dække det fulde beløb. Et enkelt medlem mente at der slet ikke var brug for en bedding, mens et andet medlem var enig med formanden i at man måtte støtte fiskerne og tænke på at det ville være et aktiv for erhvervslivet. Beddingen skulle henhøre under havneudvalget, men der skulle findes en driftig mand til at lede den. Med 6 stemmer vedtoges at kommunen optager et lån på 12.500 kr. 

 

Fanø Ugeblad nr. 441 16.06.1906  

   beddingen. Tilbuddene på opførelsen af denne åbnedes i går. Der var indkommen tilbud fra følgende: skibsbygger Byberg, Esbjerg, 15.250 kr., skibsbygger Abrahamsen, Esbjerg, 14.874 kr. Entreprenør H. Christensen og J. C. Olsen, København, 12.700 kr. Skibsbygger Melchior, Nyborg, 16.450 kr. P. S. Ronneberg og J. M. Madsen, randers 14.900 kr., Philip Ronneberg, Randers , 15.275 kr., Sørensen og Løssel, Århus, 17.500 kr.  

beddingen skal opføres på det gamle skibsværfts plads der er købt dertil og afleveres fuld færdig den 15. oktober 1906. 

 

Fanø Ugeblad nr. 442 23.06.1906 

 beddingens opførelse er overdraget til den lavestbydende, entreprenørerne H. Christensen & Olsen, København. Disse har derefter overdraget smedearbejdet til smedemester M. Jørgensen i Nordby

 

Ophalerbedding

 

I 1903 var 12 – 13 kuttere hjemmehørende i Nordby, og ejerne ønskede at kunne få kutterne på land i Nordby om vinteren for selv at foretage reparationer, og hidtil klarede man sig med ruller, men dette gav ofte problemer, da grunden var for løs til at bære vægten af kutterne.


scan0001-7


 

Fiskeri både som erhverv og som bierhverv har gennem århun­dreder haft sin store betydning for fanøboerne i syd og nord. I 1894 fiskede f'ra Nordby 6 søgående både med 15 mands besæt­ning. Disse bådes samlede årsfangst beløb sig til 14.000 kr.

År 1900 var 13 søgående kuttere hjemskrevet i Nordby (ind­registreret ved Fanø Toldkammer).


B1138-14 Kromann Kutter


 

Da der indtrådte krise i sejlskibsfarten søgte adskillige søfolk med nautisk uddannelse over i fiskeriet. Gennem en statslåne­ordning var Nordby kommune i stand til at formidle ret betyde­lige lån til bygning af nye kuttere eller til indkøb af kuttere. En søgående kutter på 35-40 ton kostede på den tid ca. 16.000 kr., hvoraf halvdelen kunne opnås som statslån med rimelige afdrag. Så længe lånet var løbende, forpligtede fiskerne sig til ikke at flytte fra øen, i modsat fald skulle lånet indfries. 

Det er et typisk træk for den tid, at der i flere ansøgninger om statslån anføres ansøgerens tidligere tjeneste i sejlskibe og der­næst tilføjes: ”da det på Grund af Tilbagegangen i Sejlskibsflåden ikke er mig muligt at faa min Næring der, agter jeg at begyn­de som Fisker”. 

I 1906 bygges der en ophalerbedding i Nordby havn. Beddingens opførelse var overdraget til den lavestbydende, entreprenørerne H. Christensen & Olsen, København. Disse har derefter overdraget smedearbejdet til smedemester M. Jørgensen i Nordby. 

I juli opmudredes arealet foran beddingen. 

I december er beddingen færdig og der har meldt sig flere lejere. 

I maj 1907 var der atter travlhed på beddingen, idet kutterne ”Niels Juel” og ”Maagen” fra Esbjerg er optaget for at renses og males.  

Efter at have stået ledig siden foråret 1907, er der i november måned atter kommet et par fiskere derop. 

 

Taksten for benyttelse er: kilde #517 30.11.1907


 

Op og nedtagning           2 kr. pr. brutto reg. Tons af kuttere indtil 45 tons, dog ikke under 45 kr.

 

                                            90 kr. af kuttere mellem 45 – 50 tons inkl.

 

                                            1.80 kr. pr reg. Tons af kuttere over 50 tons.

 

 

 

Ståpenge                          udføres større reparationer ved fartøjet indtil 14 døgn af 1.50 kr. derudover 1 kr. pr. døgn

 

 

 

                                            Udføres kun mindre reparationer, kalfatring, maling, rengøring og damtørring samt vinterleje:

 

                                            De første 30 døgn: 50 øre pr. døgn, derefter 35 øre pr. døgn.

 

 

 

I februar 1908 under Fanø Ugeblad sig over at beddingen ikke bliver anvendt i større udstrækning. Anledningen er at beddingspladsen nu atter er tom, efter at såvel ”Anna Louise” som fiskekutterne var stukket i søen. Tiden på beddingen blev brugt til at rydde op på pladsen og få grejerne bragt ind i materialhuset. Ugebladet mener at pladsen er stor og bekvem, og at et rummeligt materiale- og værkstedshus var tilgængeligt. Endvidere arbejder maskineriet ved op- og nedtagning nu upåklageligt, og alt er i vinter forløbet uden uheld. Man pegede på at en foretagsom mand der kunne få finansieret beddingen, måtte være i stand til at gøre en god forretning.

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles