Mitfanoe
Monumenter og skulpturer - del 2

 

Minde om dem der blev derude

 

Vestre-kirkegaard

 

 

Efter en indsamling blev mindesmærket for omkomne søfolk i 1. verdenskrig afsløret i december 1928. Mindesmærket er en obelisk, opstillet på en lille forhøjning. På selve obelisken er navnene på de 20 forulykkede søfolk præget i sort skrift. Søfolk der var forhyret som kaptajner, styrmænd, hovmestre, matroser, kokke og en fisker og alle hjemmehørende i Nordby. På mellemstykket nord og syd står ”Verdenskrigen 1914 – 1918”.

På obeliskens fodstykke står der et vers der er en lille omskrivning af et vers der er anbragt på mindesmærket for Niels Juel i København.

 

”Fædre og Sønner har Dybet begravet.

Takken dog stiger til Gud over Havet”.

 

Nederst på obeliskens marmor findes en svævende måge over oprørt sø. Det skal symbolisere, at hvor der var sket en katastrofe, hvad ofte skete under krigen, kunne en måge snart efter svæve over den oprørte sø, som om alt var som det skulle være.

 

På obelisken er anbragt følgende navne:

 

 

Kaptajnerne

Svend L. Svendsen

Morten J Lauridsen

Niels H. Clausen

Mads L. Nielsen

Niels Iversen

Hans P. Mikkelsen

Morten J. Danielsen

 

Styrmændene

Niels H. Jessen

Anders L. Jeppesen

Niels P. Winther

Niels M. Nielsen

Niels A. Pedersen

Hans Søbygaard

 

Hovmestrene

H. B. L. With

Hans Rindby

 

 

Matroserne

Hartvig Christiansen

Anton B. Meinertz

Karl L. Christensen

 

Kok

Jens M. Hansen

 

Fisker

Chr. E. Toft

 

Mindetavle-Nordby-Kirke-192

 

 

Samtidig med opførelsen af mindesmærket, blev der indsat en mindetavle i Nordby kirke, som i stedet for navnene over de forulykkede sømænd bar inskriptionen:

 

”Denne Mindetavle indsattes i Nordby Kirke i Aaret 1928 i taknemmelig Erindring om de Søfarende fra Nordby Sogn, som under Verdenskrigen 1914 – 1918 satte Livet til under deres farefulde Gjerning i Fædrelandets Tjeneste”.

 

Den 4.maj 1947 samledes 500 – 600 hundrede mennesker i et koldt blæsende vejr til afsløringen af monumentet for omkomne Fanø søfolk i 2. verdenskrig.

 

Nordby mistede 23 søfolk i krigen. Monumentet rejstes ikke kun for at mindes dem, men er også til minde for alle de søfolk Fanø har mistet på havet gennem tiderne.

 

 

I én af talerne ved afsløringen af monumentet understregedes den betydning, det havde for Danmarks ære i forhold til de allierede, da de fleste danske skibe søgte allieret havn og dermed trodsede den tyske opfordring til omgående at søge dansk havn.

 

Afsløringen af monumentet indledtes med citatet:

 

”Kæmp for alt hvad du har kært,

dø, om så det gælder,

da er livet ej så svært,

døden ikke heller.

 

 

mindesmaerke-2-verdenskrig 5

 

 

Monumentet er en rundbue i lys granit, med navnene på de omkomne ridset ind i stenene. Foran rundbuen står et stort kors. Billedhugger M. Billeschou står for udførelsen af monumentet.

 

Følgende mænd fik med ære deres navne indskrevet i dette mindesmærke:

 

 

 

*

Styrmand

S. N. Kallesen

1888

1939

Hovmester

Vilhelm C. Holm

1896

1940

Maskinmester

Johs. Mathiasen

1886

1940

Matros

Svend A. Berthelsen

1920

1940

Styrmand

P. Holm Eriksen

1908

1940

Matros

Leif Thomsen

1920

1940

Skibsfører

M. M. Pedersen

1888

1940

Styrmand

N.A. Pedersen

1914

1940

Hovmester

H. K. Vølzgen Nielsen

1909

1940

Styrmand

Niels T. Oksen

1912

1941

Hovmester

Niels M. Jepsen

1910

1941

Styrmand

H. C. Nørholm Hansen

1906

1941

Maskinmester

Rudolf Mortensen

1899

1941

Styrmand

H. J. O. Dahler

1913

1942

Styrmand

J. E. Brinck

1913

1942

Skibsfører

O. Aggerholm

1892

1942

Hovmester

Chr. Ende Nielsen

1906

1942

Skibsfører

P. H. Schmidt

1910

1943

Matros

Hans Egon Alber

1920

1943

Skibsfører

L. N. Sørensen

1895

1944

Matros

Søren Anton Christensen

1904

1944

Styrmand

Willy Holm Thomsen

1916

1945

Styrmand

Norman H. Jensen

1911

1945

1.Løjtnant

Erik Windeballe Sørensen

1921

1946

 

 

Sønderho nye kirkegård - Sømandskonemonumentet 

 

Sømændene der ikke fik en grav hjemme

 

TELEGRAM

Telegram. Julius Exner, 1894.

 

Mangen en Fanøboer har modtaget sørgebudskab fra søen om en mand, en ægtefælle eller en far, en søn, en bror. Undertiden kom budskabet pludseligt og ramte som et lyn – til andre tider forberedtes de sørgende ved en følelse af angst, en knugende anelse om, hvad der skulle komme, eller en angstfyldt venten på brev eller bud fra de lange skibsrejser, - hvornår kom det dog? Engang imellem kom det som den ventende havde håbet og bedt for – alt var i orden – og der blev glæde og jubel. Andre gange kom det med den vished der var frygtet, visheden om, at alt var forbi og nu kom far aldrig hjem.

 

PICT0002

 

For disse mænd der fandt døden i det fremmede, er der på Sønderho nye kirkegård rejst et mindesmærke, der kunne afsløres den 17. juni 1949. Mindesmærket består af en skulptur, skabt af billedhuggeren Elo og en mindelund anlagt af arkitekt Tholle.

 

bronzegruppe bog

 

moderen         PICT0006

 

PICT0005

 

 

Bronzegruppe – en siddende kvinde i Fanødragt, en mor, der som forstenet sidder i sine egne tunge tanker omgivet af sine to børn – en dreng med hånden over øjnene stirrer over havet, og en lille pige som spørgende og uforstående retter sit blik mod sin bedrøvede mor.

 

På mindesoklens fod står følgende vers af Niels Kromann:

TIL MINDE OM SØNDERHO SØMÆND

SOM OMKOM PAA HAVET ELLER DØDE I FREMMED HAVN

 

De gik til ankers om den gamle jord

Og faldt til hvile under alle zoner,

En slumrer under sneen højt mod nord,

En anden under sydens blomsterflor,

Hvor vinden hvisker mellem palmekroner.

 

 

På alle kyster ved det åbne hav

En frændes ankerplads er vel at finde,

Og ingen kender, hvor han fandt sin grav,

Og ingen ham en krans til kisten gav,

På hjemlig jord ham rejstes dette minde.

 

I en rundkreds ud fra skulpturen står sten præget med navne over omkomne søfolk, der ikke fik deres grav hjemme på Fanø. På en af stenene står der indhugget:

 

SØNDERHO

var engang Hjemsted

for en af Danmarks

største sejlskibsflåde,

hvis Skibe var kendt paa

alle have, over 500 Sømænd

kom aldrig tilbage. I 1825

blev 40 kvinder Enker og

100 Børn faderløse.

Stenene nævner dem, som

er omkommen siden 1872.

 

Mindebogen i Kirkens Arkiv

fortæller om de mange,

som savnes for dette aarstal.

For alle vore Søfarende,

slægtninge, som ikke fik

deres Grav herhjemme,

rejstes i 1849 dette Minde.

 

Sønderho bliver på et tidspunkt kaldt enkernes by.

Der er nok ikke noget sted i Danmark, måske i hele verden, at et så lille samfund som Sønderho mistede så mange søfolk som ikke mere kom hjem. Navnlig i sidste halvdel af 1800-tallet – i sejlskibenes glansperiode – led sømandsstanden i Sønderho de største tab. 

Følgende fortegnelse er et uddrag af navne på nogle af de mange søfolk fra Sønderho, der satte livet til på søen: 

 

1870. 

Jes Madsen, fører af sk. ”Lene”, døde 12. Marts i Rio de Janeiro af gul feber, 39 år gammel. 

Sonnich Mathiesen, fører af gal. ”Abelone”, døde i Petersborg i august af kolera, 46 år gammel. 

Niels Jessen Nielsen, fører af sk. ”Anna Sørine”, forliste med mand og mus på rejsen Bandholm – Antwerpen i december, 26 år gammel.

 

Anne-Soerine

 

Anna Sørine, Fiskeri- og Søfartsmuseet 

 

Anth. J. Clemmensen, fører af gal. ”Abelone”, forliste 19. marts ved Skagen, hvorved han 55 år gammel omkom tillige med drengen Hans Jessen Andersen, 15 år gammel. 

Søren Jensen, fører af sk. ”Ellen”, faldt over bord og druknede 13. maj i Østersøen, 28 år gammel. 

Peder Mathiasen, fører af gal. ”Mette Cecilie”, forliste 28. juni ud for Oxby. Hele besætningen omkom. Ombord var bl.a. Jørgen A. Schmidt, skipperens svoger og styrmand. 

Niels Th. Jerne, fører af sk. ”Mette”, faldt over bord og druknede 29. august ved Afrikas kyst, 31 år gammel.

1872. 

Jes Sonnichsen Brinch, fører af sk. ”Anne”, forliste med mand og mus i Østersøen under den store stormflod 2. november, 38 år, sammen med broderen Niels Peder Brinch, 16 år, og kokken Sonnich Hansen, 15 år. 

Jens Hansen, forliste med mand og mus ved Møen 2. november, 27 år. 

Hans Sørensen Pedersen, matros, druknede ved Sct. Thomas, 20 år. 

1874. 

Hans Hansen Jessen, druknede ved Hals 12. august, 17 år. 

Niels Thomsen Jerne, fører af sk. ”Hessiana”, forliste med mand og mus på rejsen Lissabon – Holland, 32 år. 

1875. 

Niels Calle Jessen, fører af sk. ”Anne”, omkom i Skotland, 36 år.

Jens Mortensen, fører af gal. ”Karen Bothilde”, forliste med mand og mus 27. november ved Ammeland i Holland, 41 år. 

Mads N. Frandsen, fører af sk. ”Valdemar”, omkom på havet, 50 år.

1876. 

Niels Anthonisen, fører af skonnert ”Patrioten”, forliste med mand og mus 11. april ud for Sønderho på Sønderjord. 

Søren N. Anthonisen, fører af skonnert ”Marie”, forliste med mand og mus i Nordsøen i december, 33 år. 

Niels Jensen Kromann, 25 år, var styrmand 

Søren N. Thøgersen, fører af skonnert ”Karen”, forliste med mand og mus i Nordsøen. Om bord var bl.a. en søn. 

Jes Sørensen, fører af (?), forliste med mand og mus i december i Nordsøen. Om bord var bl.a.  

Niels Sonnichsen Dækker, 18 år. 

1877. 

Søren andersen Outzen, fører af gal. ”Anne Marie”, faldt over bord i Kattegat 3. november, 34 år. 

I dette år forliste i alt 9 Fanøskibe, dog ikke alle med tab af menneskeliv. 

1878. 

Jes N. Mikkelsen, fører af sk. ”Anne Marie”, omkom i Galipoli 10. april, 33 år.

 Peder A. Sørensen, fører af sk. ”Fides”, døde af gul feber 20. februar i Rio de Janeiro, 38 år. 

1879. 

Mikkel J. Brinch, fører af sk. ”Anna Louise”, blev skyllet over bord i Kattegat 29. december, 52 år. 

Jens Math. Knudsen, fører af sk. ”Karen Bothilde”, forliste ved den svenske kyst og hele besætningen omkom, 36 år. 

1880. 

Hans Hansen Pedersen, fører af sk. ”Sønderho”, forliste med mand og mus i oktober, 41 år. 

Jes S. Kromann, fører af sk. ”Sophie”, forliste 11. november ved Fjand Strand, føreren og to af mandskabet omkom.

 

Skonnert-Sophie

 

Sophie 

 

Niels Nielsen, fører af skbr. ”Anne & Ellen”, forliste med mand og mus i efteråret på rejse England – København, 42 år. Om bord var bl.a. styrmand Thøger Nielsen og kok Peder Jensen Clausen. 

1882. 

Jens L. Harreby, fører af brig ”Anne Marie”, faldt over bord ved Buenos Ayres i april, 30 år. 

1883. 

Niels Jessen Jerne, fører af skbr. ”Thomas Jerne”, forliste med mand og mus i januar på rejsen Cardiff – Lissabon, 37 år.

Jacob Warrer Thygesen, fører af brig ”Najaden”, forliste med mand og mus i Nordsøen, 37 år. 

Jes A. Jessen, fører af brig ”Clara”, omkom 21. oktober i Middelhavet, 31 år.

1884. 

Hans H. Frederiksen, fører af skbr. ”Karen”, døde af gul feber i Afrika, 48 år. 

Mikkel Christiansen, fører af sk. ”Anne Louise”, blev slået over bord af en styrtsø i Kattegat 2. september, 40 år. 

Poul Th. Sørensen, fører af sk. ”Adolph”, forliste med mand og mus på rejse til Færøerne, 34 år. 

1885. 

Ingv. Woldsen Meinertz, fører af skbr. ”Anne Cathrine”, omkom ved et ulykkestilfælde i London, 52 år. 

 

1888. 

Mads Math. Brinch, fører af bark ”Vesta”, forliste med mand og mus ved Cap Horn. Om bord var bl.a. flere sønderhoninger af samme slægt., sønnen Jes, den 15-årige nevø Hans Anthonisen, styrmanden Hans S. Thøgersen, m. fl. 

Chr. Gjørtz Sørensen, skibsfører, omkom 20. november som styrmand.

Peder N. Harby, fører af sk. ”Union”, forliste med mand og mus ved juletid i Nordsøen. Om bord var bl.a. førerens søn, Niels, der var styrmand, og som passager den 20-årige Niels Thøgersen.

 

Union 

 Union, Fiskeri- og Søfartsmuseet 

 

1892. 

Hans Brinch, fører af jernbark ”Imperiense”, døde af gul feber i Brasilien 27. januar, 29 år.

 

Imperiense-bark-FOS-4717-8

 

Imperiense, Fiskeri- og Søfartsmuseet 

 

Søren Rask Nielsen, fører af jernbark ”Henny”, døde i Brasilien, 42 år.

 

Henny-af-Soenderho-NHCF-FOS-

 

 

Henny, Fiskeri- og Søfartsmuseet 

 

Jens Hans Thomsen, fører af jernbark ”Erna”, døde af gul feber i Rio Grande 18. november, 37 år. 

Søren Thomas Meinertz, døde af gul feber i Santos 20. juni 1891, 20 år gammel. 

Søren Lassen Brinch, døde til orlogs og ligger begravet på Samsø, 20 år. 

Sonnich Jessen Sonnichsen, der var om bord i ”Jørgiane Anne” af Nordby, faldt over bord i Atlanterhavet og druknede, 20 år.

 

Joergiane-og-Anneskonnertbr

 

Jørgiane & Anne, Fiskeri- og Søfartsmuseet 

 

Niels Hansen, styrmand, der var forhyret med bark ”Ribe”, døde af gul feber i Maracaibo. 

1895. 

Anders Jessen Sonnichsen, druknede i Atlanterhavet, 20 år. 

Niels Jørgen Thomsen, fører af jernbark ”Cingalesa”, døde af gul feber i maj i Santos.

 

p57-Cingalese

 

 

Cingalesa, Fiskeri- og Søfartsmuseet 

 

Anthonis J Øhle, fører af jernbark ”Phønix”, forliste med mand og mus ved Cap Horn først på året på rejse fra New York. Der var mange sønderhoninger ombord bl.a. førerens bror, Thomas Øhle, der var styrmand.

 

Bark-Phoenix

 

Phønix 

 

1899. 

Jes S. Jessen, fører af jernbark ”Eliza”, forliste med mand og mus 1. oktober ved den skotske kyst.

Styrmand P. L. Frederiksen og flere andre sønderhoninger var med.

 

Jernbark-eliza

 

 

Eliza 

 

Niels Ibsen, fører af jernbark ”Henny”, forliste med mand og mus på rejsen fra Carolineøerne – Ponte Delegade. 

Th. H. Thygesen, fører af jernbark ”Venner”, forliste 14. oktober ved Marstrand. Kaptajnen alene omkom.

 

p270-Venner

 

Venner 

 

1903. 

Niels Nissen, fører af stålbark ”Martha”, omkom under forsøg på at redde et par af sine folk, der i skibets last var blevet bedøvet af giftige gasarter. 

1904. 

Niels Sonnichsen Kromann, omkom på fisketur med kutter ”Annie”, i Nordsøen 30. juni. 

Mathias Knudsen, fører af dampskibet ”Neptun” af Esbjerg, forliste med mand og mus i Nordsøen. Der var syv sønderhoninger om bord, bl.a. hovmester Thomas Nielsen. 

Niels Nissen Nielsen, krigsforliste i Kanalen under verdenskrigen som styrmand med dampskibet ”Bornholm” af Vejle. 

Thomas Brinch Fischer, fører af bark ”Martha”, krigsforliste under verdenskrigen med mand og mus. Styrmand Anthonis Anthonisen og flere andre sønderhoninger var om bord.

 


Gå til top

End Of Slide Box