Mitfanoe
Gammelmandssnak - om Fanø og Fanøboere  - del 4

 

PICT0104 new

 

 

Fra en Sønderho-Dag. Fra venstre: Sønderho Dragt på en Københavner.

N.M.K. i Skipperdragt.

Ung Pige fra Mandø. En Sønderho Styrmand. Ung Pige fra Mandø.

Begge Mandø-Piger i Øens ejendommelige Dragt, der ikke bæres af nogen mere

 

PICT0105 new PICT0107 new 
 Fra Rømø.
Skibsfører Jørgen P. List f. 1806, død 1878 og Hustru Anna Kirstine Larsen f. 1806, død 1870. Dragten bæres ikke længere af Kvinderne på Rømø
  Kone fra Mandø. Den sidste Kvinde der bar Dragten  (død ca. 1900).
PICT0106 new 
Kone fra Ho. Ane Gade, død 1929, 90 Aar gl. Den sidste der bar Dragten, der har stor lighed med Fanø-Dragten. Brugtes i Ho, Blåvand og Oksby i T. Herred.  

 

PICT0108 new edit

 

     Fhv. Slagter S. Sonnichsen, Sønderho. I flere Aar ansat ved Stedets Redningsvæsen iklædt Dragten, der bæres ved Redningsbaaden. Han er født 28/11 1877. Dekoreret med den Prøjsiske Kroneorden for farefuld Redning af Prøjsiske Sømænd.

 

 

PICT0111 new

PICT0114 new     

Iført gul, stribet Silkevest og brun Klædeskjortel med Sølvknapper i. Brune Fløjels Benklæder.

Skibsfører Morten Mathiasen, Sønderho , død  1823, 60 Aar gl. Efter Maleri fra 1807.

     Skibsfører, Strandingskommisær Peder H. Brinch, Sønderho, født 1767, død 1826. Giver en Søn Undervisning i Navigation. Se Bogen : Andreas Sørensen , Ved det yderste Hav, 1953. side 56

 

PICT0112 new

N.M. Kromann med en ældre Sønderho Pige. Fra Sønderho Dagen 1932. Kromann har Elletræs Træsko paa med Sølvbaand på. Merskums Pibe med Sølvbeslag (En gl. Skibsførers Pibe).

 

PICT0113 new

N.M. Kromann i Sønderho Skipperdragt. Fotograferet 1932..

 

PICT0116 new

 

 

Mindesmærket på Sønderho ny Kirkegaard 

 

   Du danske mand af al din magt

syng ud om vor gamle mor.

En krans af hav og fjord blev lagt

om huset hvor hun bor.

Mod grønne, side strande

går stærke, stride vande,

og over kornets guldglans

:/: står vikingestenen vagt. :/:

 

Vort gamle land, af al vor magt

vi øger din rigdoms ring,

går fremmed sejgt og uforsagt,

om ej i stort spring.

Og furer ploven landet,

så skurer kølen vandet;

Støt står den danske sømand

:/: på havet sin viking-vagt :/:

                  Holger Drachmann

 

 

 

 

Kongernes konge, ene du kan

skærme vort elskede fædreland.

                  Herre, du ene

                  kan sejren os forlene.

Værn om vort herlige og ældgamle Dan!

 

Kærlige fader, lyt til vor røst!

Freden og friheden smykke vor kyst.

                  Rigdomme følge

                  med snekken over bølge,

marken velsigne du med rigeste høst.

 

Herrernes herre, mægtig og stor,

nådig du høre vort bedende kor.

                  Herre, du ene

                  kan sejren os forlene,

værn om vort herlige og ældgamle Nord.

 

 

Program for

MINDEHØJTIDELIGHEDEN

På Sønderho ny kirkegård

Kl. 13.45

 

 

1.     velkommen ved formanden for repræsentant-

skabet, læge Hakon Brinch, Roskilde

 

2.     afsløringstale ved formanden for bestyrelsen,

direktør M. Kromann, Sønderho

 

Efter afsløringen 1 minuts stilhed

 

3.     epilog ved kommunelærer Niels Kromann,

København

 

4.     fællessang: Du danske mand – vers 1 og 3.

 

 

   5.     tale ved sognepræst F. Vendelhaven, Sønderho.

6.     fællessang: Kongernes konge – vers 1 og 4.

 

efter afsløringen ventes majestæterne at ville køre en tur gennem byen med besøg i et gammelt skipperhus og derefter bese kirken og alderdomshjemmet, hvorfra bortkørselen sker kl. 15.20

                                        

kl. 17. Fest og mindegudstjeneste i kirken ved biskop Endegaard og pastor Vendelhaven. 

 

paa Grund af Kongens Sygdom kom majestæterne ikke. Monumentets Omgivelser er ordnet af Havearkitekt Trolle. Mindesmærket, der er en nøjagtig Gengivelse af den smukke Fanødragt med børnedragten, er modeleret af nu afdøde Billedhugger Elo (Ny Carlsberg Glyptotek) og støbt i Bronze af Hofbronzestøber Rasmussen. (Har kostet ca. 50.000 Kr.).

 

 

Afsløringen af

SØMANDSMONUMENTET

i Sønderho 19/6/1949

 

PICT0117 new

 

Monumentet er omgivet af smukke Søsten, hvorpaa findes Navnene paa alle omkomne Sømænd fra Sønderho siden 1872, i alt 162.

 

PICT0118 new

Disse gamle Veteraner fra Krigsårene 1849-50 og 1864 var i sin Tid erfarne ”Børsherrer”.

 

 

     Frænder i fjerne Grave

 

Der staar en Skude paa et ukendt Skær

som tusind andre i en svig Dønning

den kom en Høst den barske Kyst for nær,

dens Rigning segned i det vilde Vejr,

og Bølgeslaget sønderslog dens Lønning.

 

En Uvejrsnat i Brændingssprøjt og skum

den knustes mellem Broddets Rovdyrstænder.

Da Stormen larmed i det kolde Rum,

var Fyret slukket, Klokkebøjen stum,

men rattet knaged under Greb af Stærke Hænder.

 

 

Hver gammel Knark, hver ung Kaad Krabat

i Mulm og Byger Synets Nerver spændte;

de stod paa Vagt, ved Fald og Ror parat,

med kolde Hjærner til en ny Dravat

 den sidste – som i Dødens Vold dem sendte.

 

En blev af Strømmen varsomt ført i Land

en anden suget ned i Havets Dybder,

og en blev fundet ved en Tropestrand,

-        i Stilhed jordet som en ukendt Mand –

og en drev ind i Klippekystens Krypter.

 

De gik til Ankers om den ganske Jord

og faldt til Hvile under alle Zoner;

en slumrer under Sneen højt mod Nord,

og en fandt Fred, hvor sydens Blomster gror,

og Vinden suser mellem Palmekroner.

 

 

Det hænder i evigt baade Vaar og Høst,

naar Æolsharpen atter dyster stemmes,

en Sømand driver ind paa vildsom Kyst

og sænkes til en fremmed Klokkes Røst

som navnløs i en ukendt Grav – og glemmes.

 

Paa alle Kyster ved det aabne Hav

en Frændes Ankerplads er vel at finde;

dog ingen Sten der rejses paa hans Grav,

og ingen Ham en Krans til Kisten gav –

lad os da rejse ham et værdigt Minde.

 

Et vældigt Vartegn paa en hjemlig Klit

imellem Byen og den salte Bølge;

i Sol og Storme skal det synes vidt,

naar Englandsbaaden paa sit Bølgeridt

staar Graadyb ind med Skuden i sit følge.

                                     N. S. Kromann.

 

 

Digtet er forfattet af Viceskoleinspektør Niels Sonnichsen Kromann i København. Han er født 16/6 1904 i Sønderho. Han har mistet 2 Brødre, Faderen og Bedstefaderen på Havet. Slægt i ”Slægten Sonnichsen, Thomsen og Kromann, 1940”.

 

Havne på Fanø 

 

PICT0119 new

 

Nordby Havn (1953).

 

 

PICT0120 new

Havnen i Nordby i tidligere Tider.

 

 

 

 

PICT0121 new

Sønderho Havn (1953).  Havnen i Sønderho beskyttet ved Bolværk og Stensætninger

 

PICT0122 new

Fra ”Børsen” ved Sønderho Havn. ”Børsen” er nu en lille overbygget Hytte, helt aabent ud mod Øst, med god Udsigt mod Fastlandet.

 

 

     

Havnene i Nordby og Sønderho er nu (1953) blottet for større Sejlskibe, medens de i Sejlskibstidens Glansperiode (indtil omkring 1895) kunde være fyldt af Skibe, der ligeledes fra Fanøs Havne kunne ses besejle Hjerting (til Varde) og Ribe. Denne Trafik gav Anledning til at saavel ældre Søfolk som Sømands Hustruer jævnligt indfandt sig ved Havnene og iagttog Trafikken til de nævnte Pladser. Stedet hvor dette skete kaldtes for ”Børsen” i Sønderho, i Nordby med det lidt mærkelige Navn ”Æ down Bænk”. Endnu samles der daglig nogle af de ældre Mænd og Kvinder, nærmest for at holde Traditionen ved lige – mest for at spørge nyt fra By og Hav.

 

 

 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box