Mitfanoe
Fanø Lokalhistoriske Forening

 

Fanø Lokalhistoriske Forening

  stiftet i januar 1987 -

 

 

sognearkiverne (1)         

 

Nordby Sognearkiv

Sønderho Sognearkiv

Stadionvej 17 - Nordby skole

Landevejen 41 - Sognegården

Åbningstider

Tirsdag: 10 - 12

Onsdag: 19 - 21

Åbningstider

Tirsdag: 16 - 18

Telefon: 7516 6260

Telefon: 7516 4038

E-mail:

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

E-mail:

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Samt efter aftale med lederen:

Linda Vesterbæk – 7516 3595

Samt efter aftale med lederen:

Niels Erik Engsted – 7516 4206

 

Årsberetninger for Nordby og Sønderho sognearkiver kan læses herunder.

--- 

 

 

Fanø Lokalhistoriske Forenings bestyrelse :

 

Formand: Henning Kjærgård, Meldbjergvej 7, Rindby

3059 0495

Næstformand: Kurt Jepsen, Sdr. Banksti 6, Nordby

5160 5661

Kasserer: Anker Rasmussen, Vestervejen 25B, Nordby

7513 0196

Bestyrelsesmedlemmer:

Niels Erik Engsted, Vesterland 74, Sønderho

7516 4206

Lone Kromann, Landevejen 41, Sønderho

2326 7183

Linda Vesterbæk, Bavnebjerg 53, Nordby

7516 3595

Birte Sonnergaard, Nørby Pedersens Toft 23, Nordby

9393 4391

 

 

Suppleant: Knud Nielsen, Lodsvej 14, Nordby

7516 3335

Revisor: Jane Jensen, Gl. Postvej 7B, Nordby

7516 3687

 

Linda Vesterbæk, Birte Sonnergaard og Grethe Kristensen udgør sammen med suppleanten Knud Nielsen – styrelsen for NORDBY SOGNEARKIV.

 

 

Niels Erik Engsted, Hanne Skelmose og Lone Kromann udgør sammen med suppleanten Ove Søgaard – styrelsen for SØNDERHO SOGNEARKIV

 

  

---

 FORENINGENS FORMÅL er at skabe interesse for og udbredelse af kendskabet til Fanøs historie. Dette kan ske ved foredrag, udstillinger, kurser og udgivelse af pulikationer om lokalhistoriske emner.

Desuden har foreningen til formål at drive lokalhistorisk arkivvirksomhed gennem sognearkiverne i Sønderho og Nordby, der ifølge deres vedtægter har en offentlig tilgængelig samling. Foreningen varetager disse samlingers praktiske og økonomiske interesser.
 ---
 
 
Fanø Lokalhistoriske Forening

Generalforsamling, mandag d. 25.april 2022 på Nordby Sognearkiv.
Tilstede: 25 deltagere.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretninger: Fanø Lokalhistoriske Forening, Sønderho Sognearkiv og Nordby Sognearkiv
3. Regnskab:    Lokalhistorisk Forening
    Budget:        Sognearkiverne
4. Indkomne forslag:  Ingen
5. Valg til bestyrelsen:  Birthe Sonnergaard (modtager genvalg) og Anker Rasmussen (modtager genvalg)
6. Øvrige valg: Valg af suppleant Knud Nielsen (modtager genvalg) og valg af revisor Jane Jensen (modtager genvalg)
7. Eventuelt
 
Formanden Henning Kjærgaard bød velkommen til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent og referent.

Merete Engsted blev valgt til dirigent.
Lene Kjærgaard blev valgt til referent.

 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet efter vedtægternes § 4 ved annoncering i Fanø Lokalhistoriske Forenings medlemsskrift nr. 92 og således beslutningsdygtigt.

 

2. Beretninger:


Formanden Henning Kjærgaard berettede følgende for Lokalhistorisk Forenings virke i det forløbne år:

Lokalhistorisk Forening. - Beretning 2021


Så er der gået næsten ½ år siden vi havde den sidste generalforsamling sidste år, hvor jeg aflagde beretning for 2019 0g 2020.

Denne gang er det for 2021 – et år, der også var præget af restriktioner i forbindelse med Corona.

 

På grund af Corona, måtte vi aflyse vores normale bestyrelsesmøde i marts måned, så bestyrelsen har i 2021 alene afholdt 2 møder.

Arkiverne var tillige lukket for fysiske henvendelser i størstedelen af vinteren og foråret og først i juni åbnede de igen. I slutningen af november kom der på ny restriktioner og arkiverne valgte at lukke ned for resten af året. På trods af nedlukningerne har der dog været aktivitet i arkiverne og bag de "lukkede" døre er der blevet arbejdet med stor hensyntagen til afspritning og afstand mm. Arkiverne har dog hele tiden været åbne for telefoniske, mail- og SMS- henvendelser.

 

Inden den sidste nedlukning nåede vi at afholde den udsatte generalforsamling, hvor Mette Guldberg holdt et interessant foredrag om Fanø skibsfarten og den 13. november 2021 afholdtes arkivernes dag, hvor der i arkiverne bl. a. var fokus på stormfloder – det var 40 år siden vi havde stormfloden d. 24. november 1981. De mange fotos fra dengang vækker stadig minder hos mange af vores besøgende.

 

I begyndelsen af året ansøgte vi Fanø kommune om at få råderet over Sparekassens tidligere lokale i Sognegårde i Sønderho. Kommunen imødekom ansøgningen og arkivet i Sønderho har nu fået bedre plads til arkiverne.


Der har dog været udfordringer med skimmelsvamp i lokalerne, men problemerne skulle være løst nu.

 

Vores medlemstal ligger meget støt mellem 250 – 300. Jeg synes, det er et rigtigt flot medlemstal, der vidner om stor interesse for lokalhistorien.

 

Vores arkivledere og medarbejderne i arkiverne har i årets løb løst de mange udfordringer, der har været pga. Corona på forbilledlig vis.

Arkiverne forestår det praktiske arbejde og bidrager med artikler til vores medlemsblad og jeg vil afslutningsvis benytte anledningen her til at takke vores 2 arkivleder og medarbejderne i arkiverne for den store indsats I gør, en indsats, der er er med til at gøre det muligt for os at kunne søge tilbage i lokalhistoriske arkivalier.

Sønderho og Nordby arkiverne vil efterfølgende aflægge beretning og I vil her få en detaljeret gennemgang af aktiviteterne i der forgangne år.


Med disse ord vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingens forhåbentlige godkendelse.

 

Beretning 2021 for Sønderho Sognearkiv. 

Niels Erik Engsted berettede følgende:


Vi startede året med at være lukket ned ligesom de øvrige arkiver i Danmark. Sidst i januar skrev dagspressen, at Sønderho mistede sin pengeautomat og ar Fanø Sparekasse ville sige sit lejemål i Sognegården op. Vi sendte straks en ansøgning til Fanø kommune om at vi gerne ville overtage de ledige lokaler, der er er direkte adgang til rummet via en dobbeltdør.

 

Efter ca. en måneds tid fik vi en aftale med kommunen:
Mod selv at sætte lokalet i stand, fik vi brugsretten huslejefrit så længe Fanø kommune er ejere af ejendommen.
Bodil Jacobsen har sponsoreret hylder og 2 borde og i løbet af 2 uger havde vi rummet klart. Det har i alt givet os ca. 24 hyldemeter mere. Der blev ryddet op i alle skabene og flyttet rundt og nu er arkivet mere funktionelt.


Grundet Coronaen blev vores "Åbent hus" arrangement med kaffe og kage først afholdt i forbindelse med Arkivernes dag.
Vi har også fået 2 bærbare Pc'er til erstatning for en gammel.


Af sjove opgaver skal nævnes en henvendelse fra kirkerne på Fanø:
Yderdørene på Sønderho kirke skulle udskiftes. Man havde besluttet i menighedsrådet, at man ville efterligne de oprindelige døre med fyldninger. Her havde man ingen tegninger eller brugbare fotografier, så vi blev spurgt om hjælp.
På nogle konfirmationsbilleder fra 1964 kunne man tydeligt se fyldningerne. Carl Martin Christiansen har fået kopier af billederne, så nu bliver det spændende at se de nye døre.


Indleveringer i 2021: 19
Besøgende: 56 (heraf 9 på arkivernes dag)
Henvendelser på mail: 21
Henvendelser på telefon: 4
Frivillige arbejdstimer: 987


Vores planlagte julefrokost d. 8. december blev desværre aflyst, da året sluttede med nedlukning pga. Corona.
Til slut vil jeg gerne takke Sønderho arkivets øvrige medarbejdere for godt samarbejde i 2021 og for jeres tålmodighed med skiftende mødetimer/åbningstider.
Også en stor tak til Nordby sognearkiv for det gode samarbejde vi har med hinanden.

 

Beretning 2021 for Nordby Sognearkiv

Linda Vesterbæk berettede følgende:

 

Som de fleste andre arkiver startede vi året med at have lukket for besøgende.
Dog arbejdede vi selv ind imellem et par stykker ad gangen. Der var jo rigtig mange mails, der skulle besvares samt arbejdet med registreringer m.m. der skulle passes.
Vores medlemsblad fik vi også sendt ud i april.


Generalforsamlingen måtte vi dog udsætte til senere.
Vi åbnede arkivet igen i maj måned og vi havde rigtig mange besøg i sommertiden, men dog de fleste efter aftale.


Vi var alle kommet godt i gang med arbejdet, fik også udsendt medlemsbladet i oktober,
Nåede også at afholde de udsatte generalforsamlinger i oktober samt at afholde Arkivernes Dag i november.
Arkivernes dag var en fin dag – vi havde lavet en udstilling om stormfloder på Fanø gennem flere hundrede år og vi havde dagen igennem 42 besøgende.

Desværre måtte vi så lukke arkivet igen fra uge 47.

 

Jeg sender alle frivillige på Nordby Sognearkiv samt Aage Krog Jensen og Flemming Jepsen rigtig mange tak for jeres store arbejde.
Tak til Sønderho Sognearkiv og til Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling for det gode samarbejde.


Derudover mange tak til Fanø kommune og Skads Herreds Brandkasse for den gode økonomiske støtte til Sønderho og Nordby Sognearkiver i 2021.

 

Generalforsamlingen godkendte alle 3 beretninger.

 

3. Regnskab og budget.


Anker Rasmussen forelagde regnskabet for året 2021 for Fanø Lokalhistoriske Forening.
Årets resultat: Underskud på kr. 5676,19
Regnskabet blev godkendt.

 

Linda Vesterbæk forelagde regnskabet for året 2021 for sognearkiverne på Fanø.
Årets resultat: Underskud på kr. 1729,00

 

Linda Vesterbæk forelagde regnskabet for bogudgivelse og bogsalg i 2021
Årets resultat: Overskud på kr. 577,00.

 

4. Indkomne forslag.
Intet at bemærke

 

5. Valg til bestyrelsen.
Birthe Sonnergaard og Anker Rasmussen blev begge genvalgt med applaus.

 

6. Øvrige valg.
Knud Nielsen og Jane Jensen blev begge genvalgt med applaus.

 

7. Eventuelt.
Intet at bemærke.


Således passeret og mødet blev hævet.  

 

 


Gå til top

End Of Slide Box