Mitfanoe
Lille "Amalienborg"

 

 

AMALIENBORG på Nordby havn, 1982.

 

»fra lokum til arkiv«

 

 

 

I Nordby sogneråds mø­de d. 23. september 1922 finder vi de første bemærk­ninger om nødvendigheden af at få bygget et nødtørfts­hus i færgens nærhed. Det skete i forhandling om, hvorvidt kommunen skulle overtage et skur og en vej ved bager Olesens ejendom, som tidligere havde tilhørt det ophørte færgeselskab.

 

 

 

Turistbureauet

 

 

 

Turistbureauet.

 

Langelinie 7. 

 

 

I 1982 blev der opført en ny bygning med toiletter for færgepassagerer, og bygningen ”Lille Amalienborg”, der længe havde stået aflåst blev bygget om til at være indgangsparti til Turistbureauet.  

 

Fanø Ugeblad den 2. august 1982 

 

Efter at der er opført en ny bygning på Nordby havn ved færgelejet, hvori der findes nødtørftshus m.v er det tidligere »hus« »Amalienborg« overgået fra et noget snusket lokum til et ærværdigt arkiv for Fanø Erhvervsforening. Det har fået vor medarbejder til at kigge lidt på historien bag »Amalienborgs« tilblivelse. 

I Nordby sogneråds mø­de d. 23. september 1922 finder vi de første bemærk­ninger om nødvendigheden af at få bygget et nødtørfts­hus i færgens nærhed. Det skete i forhandling om, hvorvidt kommunen skulle overtage et skur og en vej ved bager Olesens ejendom, som tidligere havde tilhørt det ophørte færgeselskab. 

Der blev også her talt me­get om, hvorvidt der skulle bygges noget andet på ste­det. Møller Ditlev Thyssen sagde bl.a. i den forbindelse at han ville fraråde en ki­osk ved havnen. Et stort og rummeligt nødtørftshus er derimod påtrængende nød­vendigt. 

Det vedtoges at forlange skøde på grunden og at la­de færgeriudvalget træde til med forhandlingerne. 

I sognerådets åbne mø­de i november meddelte formanden, at tegningerne til det påtænkte »hus« nu var godkendt al postvæse­nets arkitekter og at amtet havde givet tilladelse til køb af grunden og det gam­le skur. P. N. Iversen men­te at det var alt for meget at ofre 4000 kr. på et så­dant »hus«.

 

 

 

 

 

 

B5461 Langelinie 1914

 

 

 

Den 1. maj 1893 køber P. Breinholdt, Th. Dahl og Hans Christian Hansen grunden, hvorpå et kontor og pakhus opføres. Ifølge brandforsikring den 24 jun.1901 er dette opført i 1898.   

Den 22. december 1922 køber Nordby Kommune færgepakhu­set, som nedbrydes. Et NØDTØRFTHUS blev opført og formentlig på grund af arkitekturen kaldt LILLE AMALIENBORG.  

Husets funktion som toiletbygning er ophørt og bruges som en indgang til Turistkontoret.  

 

Formanden lovede, at der skulle blive udvist den stør­ste sparsommelighed, men på den anden side måtte det jo se ordentlig ud. Thyssen gjorde dog op­mærksom på, at vejens re­paration ikke var med i de 4000 kr. 

Det vedtoges at ansøge amtet om tilladelse til at anvende 4000 kr. til opfø­relse af »huset«.  

I foråret 1923 blev der afholdt licitation over ar­bejdet med bygningen. I sognerådets møde i maj måned afvistes alle de ind­komne tilbud.  

Ved sognerådets behand­ling af kommunens budget for 1924-25 blev der afsat det ny »hus«. 5000 kr. til bygning af det nye nødtørftshus. I den an­ledning sagde lærer Raahauge: Pladsen hvor huset skal stå, henligger i en sør­gelig forfatning. Vi bør sna­rest foretage en ny licitati­on og få arbejdet i gang.  

Og det var der tilsynela­dende enighed om.  

I sognerådets næste mø­de den 6. maj 1924 var nødtørftshuset igen på mødets dagsorden. Formanden op­lyste, at der var indkommet tilbud på i alt 7370 kr. for husets opførelse i overens­stemmelse med arkitektens planer og tegninger. Efter hans mening var det mere, end sognerådet havde be­regnet, men håndværkerne havde udtalt, at når arbej­det skulle udføres efter ar­kitektens forslag, kunne det ikke gøres billigere. Arkitekten havde nu taget sagen med til Esbjerg for at søge en billigere løsning.  

Lærer Raahauge fandt, at der nu måtte gøres no­get for at »få en ende på nødtørftshuset«. Denne be­mærkning fremkaldte no­gen munterhed. 

I august blev huset en­delig taget i brug. Lavet af Fanøhåndværkere til oven­nævnte beløb.

 

 

 

 

 

B1520-30 amalienborg

 

Lille Amalienborg. 

 

Mejeriets isbod. 

 

 

B1474 besaettelsen braeddetra

 

Benzin standeren til højre der stod foran ”Lille Amalienborg” 

 

 

 

 

Da der dengang stod en benzinstander foran Ama­lienborg, skrev bladets dig­ter »Skirmen« herom i ugens vers:

 

 

 

I nødtørftshuset 

besøget er stort, 

(man skal 

jo også ha' den slags gjort).

Den ny 

bensintank -opstander 

ses samle interessen 

både hos unge og gamle. 

 

 

Det er nok en dyr 

affære - jeg tror -med

sådan en tank 

i kommunens jord, - 

og der er jo li'godt 

lidt risiko ve'et 

selv om måske ej ret mange kan

se'et. 

 

 

Sæt nu at tank'ens og 

nødtørftshusets rør under 

jorden går sammen, (man ej 

håbe det tør) så vil der jo 

sikkert en kortslutning ske, 

og hvad resultat mon 

man så får at se? 

 

 

Går bensinen ud gennem 

»husets« portal så var den 

sandelig gruelig gal - -men 

det var dog værre (uh, hvor 

der blev grinen!) 

hvis nødtørftens afløb gik ned i 

bensinen! 

 

 

Pantebreve, udskrift af Hanne og Villy Nielsens samling om personer, bygninger og jord, Nordby Sogn: 

 

 

Fanø Birk Skøde Og Panteprotokol, kopibog.          (Esbjerg Byhistoriske Arkiv 1894 Iøbenr40) = 0443

 

tinglæst 10. maj 1894

 

 

 

Skjøde

 

Jeg underskrevne Styrmand J. Frederik Svendsen af Nordby paa Fanø tilstaar herved og vitterliggjør, at jeg har solgt og afhændet, ligesom jeg ved dette Dokument sælger, skjøder og aldeles afhænder fra mig og Arvinger til de Herrer P. Breinholdt og Th. Dahl i Esbjerg samt H. Chr. Hansen Spangsberg Mølle det Stykke Grund, der ligger Øst for mit Hus i Vinkelret Linie fra dette til A. L. Svendsens Eiendom og Havnens Grund i Øst samt Færgeslippen i Nord og A. L. Svendsens samt A. N. Ankersens Eiendomme i Syd.

Ved dette Salg bemærkes, at jeg er pligtig til at udlægge til fælleds Afbenyttelse en Vei syv Alen bred parallel med A. L. Svendsens og Bager O. H. Olsens Eiendomme, hvilken Vei, som jeg paa min Bekostning skal indhegne langs den Nordside med Stakit saa langt min Eiendom strækker sig, kan benyttes, til alfar Vei, naar Kjøberen ønsker det.

Og da nu Kjøberne fornævnte P. Breinholdt, Th. Dahl, og H. Chr. Hansen have berigtiget den mellem os fastsatte Kjøbesum 2550 Kroner, skriver To Tusinde, Fem Hundrede og Femti Kroner ved kontant Betaling, saa skal foranførte Stykke Grund herefter med fuld Eiendomsret tilhøre dem som deres lovlige og velerhvervede Eiendom med de Rettigheder og Byrder, hvormed jeg har eiet og besiddet samme, hvorhos jeg forpligter mig til at hjemle dem det solgte paa lovlig Maade samt fri og Frelst for hver Mands Tiltale.

Det tilføies, at jeg er bleven Eier af de solgte som eneste myndige Arving paa min Hustrues Vegne efter hendes afdøde Forældre Anker Jensen og Hustru, hvis Skjøde derpaa af 24 Februar 1841 er tinglæst 25 Februar 1841 med Bemærkning om Adkomstmangel, hvorhos det tilføies at bemeldte min Adkomat ikke er legitemeret ved Tinglæsning.

Til Bekræftelse med min Underskrift i tvende Vitterligheds Vidners Overværelse.

Nordby, Fanø den 1. Mai 1893.

J. Fr. Svendsen Til Vitterlighed H. Svarrer   J. N. Svarrer

 

 

 

 

 

 

 

Original                                                                                                               (Nordby Sognearkiv A1104)

 

tinglæst 16. jan. 1923

 

Skøde. 

 

Underskrevne Generaldirektorat for Postvæsenet, der ved Skøde af 7. Januar 1919, tinglæst 28. Januar 1919 har erhvervet Esbjerg-Fanø Færgeri med tilhørende Bygninger og Jorder i Nordby Fanø, skøder og endelig overdrager herved til Sogneraadet i Nordby Fanø det ved Havnen i Nordby Fanø beliggende Færgepakhus med tilhørende Grundstykke, der i ovennævnte Skøde er betegnet saaledes: 

 

»Det Stykke Grund i Nordby, der ligger Øst for Styrmand J. F. Svendsens Hus i vinkelret Linie fra dette til A. L. Svendsens Ejendom og Havnens Grund i Øst samt Færgeslippen i Nord og A. L. Svendsens og A. N. Ankersens Ejendomme i Syd«

I Overdragelsen er endvidere indbefattet et Vest for og i Forbindelse med nævnte Grundstykke beliggende Areal, ca. 4,3m bredet og c. 25m langt, begrænset mod Nord af Dahl Larsens og Styr­mand J. F. Svendsens Ejendomme, mod Vest af Hovedgaden og mod Syd af Bager Martin Olsens og A. L. Svendsens Ejensomme. Dette Areal, der benyttes som Vej, er ikke særlig anført i ovennævnte Skøde.

Købesummen er fastsat til 500 (Fem Hundrede) Kroner, der er berigtiget vede kontant Betaling, og Sælgerens Underskrift paa Skødet gælder som Kvittering for Købesummens Erlæggelse. Overdragelsen finder Sted straks.

Retsannærkning om de paa de solgte Grundstykker hvilende Hæftelser frafaldes. All med Overdragelsen forbundne Afgifter til offentlige betales af Køberen. Medunderskrevne Sogneraad i Nordby Fanø forpligter sig til at nedrive det ovenmævnte Færgepakhus samt planere det solgte Grundstykke, hvorefter Sogneraadetpaa den planerede Plads lader opfører et Nødtørftshus efter Tegninger, der godkendes af Postvæsenets Arkitekt. Det ovennævnte Areal, der benyttes som Vej, istandsætter og vedligeholder Sogneraadet som Vej. Af Hensyn til Stempelberegningen oplyser Køber og Sælger herved efter deres bedste Over­bevisning og paa Tro og Love, at det solgte, der ikke er særligt ansat til Ejendomsskyld, ikkie har en Værdi, der overstiger Købesummen, og Stempelafgiften vil derfor være at beregne med 2 pCt. af 500 Kroner samt med l Krone i Deklarationsstempel eller ialt 11 Kroner. Til Bekræftelse er dette Skøde underskrevet saavel af Køberen som af Sælgeren.

 

Nordby Sogneraad Fanø den 14. Decbr. 1922 P. N. Pedersen

Formand Generaldirektoratet f. Postvæsenet den 22. December 1922

P.G.V.

(underskrift)                                         /(underskrift)

Til Vitterlighed S. Cl. Hansen   J H Enné 

 

Læst i Esbjerg Købstads, Skads Herreds og Fanø Birks Ret den 16. Januar 1923 og indført i Pante­bog Nr. 24 Pag. 118b.

Retsanmærkning om Hæftelser frafaldes - Med Hensyn til det Andet overdragne Grundstykke kan intet attesteres om ældre Mangler.

Esmann                                                         /JeR

 

500 Kr

 

§ 1          4,00 Kr

 

§

 

§ 14        1,00

 

§ 21        1,00

 

6,00-seks Kroner

Forevist.

Landbrugsministeriets Opmaaling af Fanø, d. 15 Oktober 1924.

H. T. Heering

 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box