Mitfanoe
Dagspressen på Fanø

 

Der har før i tiden været forskellige dagblade eller aviser på Fanø. Som i det øvrige land havde de et politisk tilhørsforhold, og det var ikke ualmindeligt, at der udkom 4 forskellige aviser. En højre/konservativ, en venstre-avis, en radikal avis og en socialdemokratisk/socialistisk avis.

Alle fire politiske holdninger har været repræsenteret på Fanø. 

 

 

Den tidligste er fra 1872, den eksisterede til 1890 og hed Fanø- Esbjerg Skibsfarts- og Avertissementstidene, senere afløstes den af Fanø Dagblad, der eksisterede fra 1891 - 1896.

Begge var aflæggere af Varde Avis/Ribe Amtsavis, der var en bondevenlig venstre-avis.

I 1891 opstod Fanø Avis, Folkeblad og Adresseavis for Fanø. Det var en aflægger af Esbjerg Avis, som startede med at udkomme et år tidligere, nemlig i 1890. Redaktøren fra 1892-98 hed Lund. 

Formænd for avisen var: 

1890 - 1896     teglværksejer Karl Laursen

1896 - 1898     grosserer Pagh

1898 - 1900     redaktør Berthelsen

1900 - 1910     redaktør Pedersen og I/S De bergske Blade

1910 - 1913     redaktør Petersen og M. N. Slebsager, MF

1913 - 1914     redaktør Petersens enke og M. N. Slelbsager

1914 - 1917     Petersens enke

1917 .             Sammensluttet i A/S Den Sydvestjydske Venstrepresse 

Avisen udkom om aftenen seks gange om ugen i folio-format. Man konkurrerede succesfuldt både med de konservative og de radikale, men da Social-Demokraten kom til i 1898, fik man skarp konkurrence, hvorfor man sluttede sig sammen med andre venstre-kræfter i Vestkysten i 1918, da man endelig fik overtalt enkefruen til at sælge. 

 

 

 

Fanø Avis udkom indtil 1945 som en del af Vestkysten, men fra 1945 indtil Vestkysten og Jyske Tidende blev sammenlagt som Jyske Vestkysten udelukkende som en lokalside i Esbjerg-udgaven.

Oplaget på Fanø var i 1935: 345, i 1945: 500 og i 1988: 535 

Fra 1894 - 1900 udkom Vestjyllands Dagblad og Fanø-posten som en aflægger af Vestjyllands Dagblad. En konservativ avis.

1904 - 1928 udkom Fanø-Posten, Antisocialistisk Organ for Fanø. I 1928 skiftede man navn til Tiderne. Men det varede kun et år. Fanø-Posten var en aflægger af Esbjerg-Posten/Tiderne. Det var oprindeligt en aflægger af Kolding-Posten og fra 1906 - 1928 en delavis af Ribe Stiftstidende. Avisen var konservativ. Men som nævnt ovenfor stod konservatismen svagt i Esbjerg, dog nævnes det, at på Fanø stod den stærkt. 

I 1907 udkom Esbjerg Folkeblad, Meddelelses- og Avertissementstidende for Esbjerg og Omegn samt Fanø. Det var upolitisk med kristelig tendens, men blev opslugt af Varde Folkeblad, som var radikalt. 

Så Fanø har næsten i alle årene siden begyndelsen af det 20. århundrede været uden selvstændig avis, bortset fra Fanø Ugeblad. En naturlig udvikling, når man ser på Esbjergs opvoksen, selvom man indtil 1920'erne hellere henvender sig mod Ribe og Varde frem for Esbjerg, når det drejer sig om avisarbejde. Det er dog samarbejdet med Vestkysten, der kom til at vare længst, siden krigen kun som lokalside, men dog en selvstændig enhed, der nu er opløst. Fanø-stoffet er i dag blandet med Esbjergs. 

På Statens Avissamling på Statsbiblioteket i Århus kan man finde de indbundne eller mikrofilmede aviser, som man kan læse på stedet eller bestille kopier af. 

Kilder:

Esbjerg-Byhistoriske Arkiv

Lund og Pagh og Aage Nielsen: Pressens udvikling i Ribe Amt 1980.

S. Alkærsig: Esbjerg Havn og By 1909

Verner Bruhn: Esbjerg By og Borger 1972

Niels Thomsen og Jette Søllinge: De danske Aviser 1992. 

 

 

Ovenstående er fra en artikel i medlemsskriftet for Fanø Lokalhistoriske Forening nr. 52, skrevet af Dorrit Kampmann, og publiceret med hendes accept. 

 

Fanø Ugeblad

 

fanoe ugeblad

 

  

Manden der i sin tid startede Fanø Ugeblad og var dets første redaktør hed Hugo Høgsted. Sidst på året 1897 fik Høgsted den tanke at oprette et ugeblad på Fanø. Høgsted havde diskuteret planen med boghandler J. N. Hansen, og havde den tanke, at der måtte være grobund for udsendelse af et blad, hvor de handlende og byens håndværkere kunne annoncere deres varer eller tjenesteydelser, hvor nyhederne på øen kunne bekendtgøres, og hvor ikke mindst offentliggørelsen af Fanø-skibenes positioner måtte have interesse i de små hjem. Høgsted havde luftet ideen for flere af byens velbjærgede borgere, men ingen af dem troede på at økonomien i et sådant foretagende kunne nå sammen, endsige give et rimeligt afkast. Men boghandleren havde format. Han troede på Høgsted og hans plan. Han tog ham med ned til sin gode ven Søren Abrahamsen, der på den tid var sognerådsformand, og lod ham forelægge sin plan. Det kom der noget godt ud af. Abrahamsen bifaldt planen, og i samtalens løb opstod den tanke, at den offentlig fremlagte liste over Skattepåligningen for 1898 kunne bringes i det nystartede blad.  

I et lille flyveblad, der udsendtes på øen ved juletid 1897, slog Høgsted kraftigt til lyd for ideen, og den 6. januar 1898 udsendte han så som redaktør og udgiver det første nummer af Fanø Ugeblad med blandet indhold. Bladet som efter titlen var upolitisk og upartisk, udkom hver lørdag og indeholdt udover en del opbyggelig tekst, ugens begivenheder, særligt de lokale, samt sognerådsforhandlingerne, annoncer og bekendtgørelser. Prisen var 65 øre kvartalet. 

I første nummer satte Høgsted følgende artikel i bladet: 

 

 

 

"Begyndelsen. 

Med dette første Nummer har vi herved Fornøjelsen at forelægge "Fanø Ugeblad" for ærede Læsere. Der kan maaske nok ikke siges om dette, som om saa meget andet - for at bruge Tyskernes Udtryk: "alles angefangen ist schwer"; men om end Begyndelsen just ikke al Tid er svær, saa er det i dette Tilfælde med det Haab, at Foretagendet maa blive kronet med Held og til alles Tilfredshed. Vi har i hvert Fald de reelleste og bedste Hensigter, som det - efter vor ringe Mening - fortjener.

Vi haabe herved at afhjælpe Mangelen på ikke at have et lille lokalt Blad her paa Øen, hvor man ved forskellige Lejligheder frit kan udtale sine Meninger om de mange forefaldne Anliggender. Trangen til et saadant Blad har saa ofte vist sig - efter hvad der meddeles os -, saa det behøver ikke her at fremhæves. Desuden er det ogsaa paa sin Plads, at Mangelen af et Annonceblad bliver afhjulpen, i hvilket der kan henledes Opmærksomheden paa Handels- og Haandværkerprodukter samt Indvarsling til Generalforsamlinger og Møder, saavel som Rets- og kommunale Sager osv., og det er vort Haab, at alle i den Henseende vil støtte os, thi uden en saadan Støtte vil Bladet blive en Umulighed.

Bladets Hovedformaal er at bringe belærende Artikler af forskelligt Indhold, og anmodes enhver, der paa nogen Maade kan oh har Evne og Vilje, om velvillig at yde os den nødvendige Støtte, hvilket vil blive modtaget med Tak.

Endvidere, vil vi i dette Kvartal bringe en historisk Skildring af "en Paladsrevolution ved Christian den Syvendes Hof Anno 1772", taget efter gamle Kilder og holdt i samme Stil som blev benyttet efter Datidens Skrivemaade. Desuden vil der i Tidens Løb fremkomme forskellige andre gode Fortællinger af de bedste Forfattere.

Hr. Pastor Holck har velvillig lovet nu og da at skrive nogle Søndagstanker til Bladet, som vi er forvisset om vil blive modtaget med Tak og være almindelig Glæde hos hans mange Venner her. 

Lokale Skibsefterretninger vil ligeledes findes fra de i Ugens løb fremkomne Meddelelser til d'Hrr. Skibsredere, som velvillig har lovet at lade os tilflyde samme. Desuden andet Nyt, som vi ved andres og egen Hjælp er i Stand til at faa fat paa.

Enhver, der kan og vil tilstille os Smaanyheder, bedes velvillig have os i Erindring og lade samme tilflyde Bladet.

Hermed være saa alt sagt af hvad vi foreløbig have paa Samvittigheden, og tage vi samtisig Anledning til at ønske alle:

 

Glædeligt Nytaar!" 

Bladet havde til at begynde med et par hundrede abonnenter og en af dens flittigste medarbejdere var skoleforstander L. N. Sørensen. Af bladets senere redaktører kan nævnes: boghandler J. N. Hansen, overlærer Thyssen, navigationslærer Buch, skolelærer Sneum og bogtrykker Otto Berg-Jensen, K. V. Knudsen og Otto's søn Holger Berg-Jensen. 

Ved årsskiftet 2004/2005 valgte Hanne og Holger Berg-Jensen at slippe tøjlerne til Fanø Ugeblad og overlade disse til Gedske Vind og Dorte Hembo.

 

 

 

Kilder: 

P. H. Clausen: Fanøbogen

Fanø Ugeblad december 1928

Fanø Ugeblad nr. 1, 6. Januar 1898

Fanø Ugeblad nr. 1, 6. januar 2005


Gå til top

End Of Slide Box