Mitfanoe
Folkedigtning på Fanø


Vers og viser til Fanøs pris, samlet af Rudolph Kolster Svarrer.

Der henvises til Fanø Dragtsamling, hvor bogen kan købes.

Fra Fanø Ugeblad, aviser, Fanøs historie etc

Fannikerdagen 1978.

I sommeren 1953 fungerede nu afdøde Hansine Jessen - også kaldet Rav-Sine - som "forbindelses- officer" mellem nogle Nordbyborgere, som indkaldte til det første møde vedrørende »Fanniker- dagen«.

Den stiftende generalforsamling fandt sted den 8. oktober 1953, og den første bestyrelse bestod af:  

Hansine Jessen f. 27.10.1885. d. 24.7.1965

E. Bundgaard

H. P. Sonnichsen

Stenholdt

G. Lenthe

Marius Sørensen

Rudolph Svarrer (formand)  

De første festdage fandt sted 3. og 4. juli 1954, og heldigvis er interessen stadig stor, så traditionen efter det første program er blevet fulgt op. Lad det lille rim fra forsiden af programmet for 1956 fremover stå ved magt:  

Fanniker! hvor Du så end bor,

giv Dit bidrag - lille eller stor -

vær alle med til at støtte sagen,

så vi får succes med »Fannikerdagen«. 

R. Svarrer  


Den 25. Fannikerdag  

Når »Fannikerdagen« straks fra starten fik så stor tilslutning, og når foreningen stadig efter 25 års virke fungerer i bedste velgående, ligger forklaringen vel ganske enkelt deri, at stifterne med »Fannikerdagen« havde en idé, der dengang som nu interesserer alle, der holder af Fanø.  

Det er vort håb, at denne interesse vil vedblive, således at »Fannikerdagen« vil bestå mange år fremover.  

Gennem årene har de skiftende bestyrelser bestræbt sig på at gøre det muligt at skabe et blivende minde om fanødragten og den store sejlskibsflåde, der var hjemmehørende herovre. Det er derfor meget gladeligt, at vi netop i år er med til at åbne »Fanø sejlskibs- og dragtsamling« i Skipperhuset i Nordby.  

Hermed skulle en stor del af formålsparagraffen være opfyldt, men dels koster det penge at drive en sådan udstilling, og dels er der endnu en væsentlig opgave tilbage, nemlig: at bidrage til at bevare det gamle Nordby, så der er al mulig grund til at lade det lille vers på foregående side være en opfordring til fortsat indsats.  

I anledning af jubilæumsåret er det os en stor glæde at kunne udgive dette hæfte med vers og viser fra Fanø. Vi er Rudolph Svarrer meget taknemmelig for hans store indsats med indsamling af stoffet.  

Ligeledes takker vi Elsebeth K. Nielsen for tegninger til hæftet.  

Må det endelig være os tilladt her at rette en tak til de kvinder og mænd, der tog initiativet til at stifte »Fannikerdagen«, og til alle, der gennem 25 år har støttet foreningen med gaver, bidrag og hjælp ved vore forskellige arrangementer.

Nordby, Fanø 1978

På bestyrelsens vegne Svend Kallese


fannikerdagen
Prolog "gammel"

Prolog "Ny"


Gamle viser og sange


Indholdsfortegnelse

Sunget på Fanø 

Samlet og udgivet af Fonden Gamle Sønderho 

Ønsket om en ny udgave af Fonden Gamle Sønderho’s sangbog ”Gamle viser og sange sunget på Fanø”, som udkom i 1959, har længe været stærkt. En lille redaktionskomité bestående af Sigrid Pedersen og Søren Larsen Brinch – som Fonden står i stor taknemlighedsgæld til, samt undertegnede har arbejdet på sagen, og resultatet sidder De med i hånden nu. 

Nogle af de gamle sange, som efter vor mening ikke bruges, og som vi ikke kender melodierne til, er blevet udskiftet med nogle nyere og mere kendte. Hovedbestanden er dog stadig den samme, og de to sangbøger vil i de fleste tilfælde kunne bruges samtidigt, og derfor er der i denne udgave efter sangens nummer anført første udgaves nummer i parentes. 

Under udarbejdelsen har vi mødt megen interesse og hjælpsomhed, som vi vil sige tak for. Vi har haft lejlighed til at gennemgå et omfattende materiale, al den stund Sønderhoningerne i vid udstrækning, har benyttet sig af poesien til at give udtryk for deres tanker og stemninger. 

Vi har også mødt ønsker om at få melodistemmen anført til de sange, som ikke umiddelbart kan slås op i ”Danmarks Melodibog” el lign. Det har ikke kunnet klares i denne udgave, men vi har planer om senere at udgive et tillæg med disse særlig og særprægede melodistemmer. 

Sønderho, maj 1981.   O. Kromann-Rasmussen.


Digte og sange, Thomas Schmidt


Indholdsfortegnelse

p2 web smallThomas Schmidt blev født i Fobi i Sønderjylland den 7. December 1847. Efter at have taget Lærereksamen i Jellinge, var han to Aar Lærer i Sæby. Derefter blev han kaldet til Førstelærer og Kordegn i Nordby paa Fanø, hvor han virkede til sin Død den 17. December 1909. Hans alvorlige Natur følte sig samstemt med øen og dens særprægede Befolkning, der altid viste ham en sjælden Agtelse og Kærlighed. Gennem sine Tegninger og Malerier af Fanøs Natur, og navnlig ved sine Digte og Sange, af hvilke flere endnu synges herovre og overalt, hvor Fanikker samles, har han sat sig et Minde. En Del af disse Digte og Sange er samlet i dette lille Hæfte. Digtene ”Til min Hustru” og ”Liv eller Død” skrev han Natten mellem 2. og 3. December. Dagen efter skulde han gennemgaa en alvorlig Operation, der endte med Døden.                      Hans Børnp1 web smallFanø Folkeviser og danse

Der henvises til Fanø Dragtsamling, hvor bogen kan købes.

Forord:  

Med denne publikation af nodesamlingen for gamle Fanømelodier er et stort ønske og forberedende arbejde af min mor Hilda Clausen (1883 - 1951) nu fuldført. Hilda Clausen var født og opvokset på Fanø som datter af Overlærer Holger Poulsen. Gennem 40’erne udsatte hun de gamle Fanødanse på noder i samarbejde med den pianist, der i mange år spillede til dans ved arrangementer i Fanøforeningen i København. - Tak til Fannikerdagen og til Jennifer A. Maude for initiativet og det meget store arbejde med at samle og renskrive de nu over 50 år gamle noder med ledsagende tekster. 


hilda clausen web small


Birgit Ibsen f Clausen NordbyRelaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box