Mitfanoe
Fanø Apotek

 

B1499-5 Apotek forside  
  Apotek-1904-2-forside
B5325 Apoteket ca 1922  

 

 

 

Frem til 1832 havde Fanøboerne lang vej til de nærmeste apoteker i Ribe, Ringkøbing og Varde og afhentning af medicinen besværliggjordes ved mangel på regelmæssig forbindelse med de nævnte byer. Om sommeren i sejladsens tid, kunne man dog være så heldig, at få medicin hjem samme dag, den blev bestilt, men om vinteren når sejladsen var ophørt og is og storm umuliggjorde forbindelsen med fastlandet, var beboerne ilde stedt i så henseende. Nok havde lægen på Fanø (først efter 1803) forsyning af de mest gængse og holdbare medikamenter, men befolkningen anvendte også en mængde håndkøbsmediciner, hvis virkninger som lægemiddel man havde stor tiltro til.

 

 

Det drejede sig om medikamenter som: 

Opoldeldok

Wunder-Kron-Essens

Riger-balsam

Harlemmerolie

Skorpionolie

Kongen af Danmark brystdråber

Vitriolspiritus 

 

Foruden de mere almindelige ting som: 

Tyk kamfer-olie

Hoffmanns- og kamferdråber. 

Mange medikamenter havde mærkeligste navne: 

Guds Håndplaster

Tretomssalve

Telefraffrø

Olvé

Bekkasinolie

Dyvelsdrik

Galopolie

Mirakkelsalve

Harmonikavand

Jomfruspiritus

Snogefedt

Ormekrudt

Smedens feberpulver

Rosenmælk 

 

Det første apotek i Danmark 

Det danske apotekervæsen har omkring 450 år på bagen, og det blev i 1546 indarbejdet i den statslige lovgivning. Willum Unno fik den første kongelige apotekerbevilling og åbnede apotek i København. Tre år efter kom det første apotek i provinsen, og herefter er antallet af apoteker steget støt. 

Det var dog ikke apoteker, som vi kender dem i dag. Det var snarere en blandet landhandel, der udover lægemidler solgte specialvarer som krydderier, konfekt, kandiserede frugter, chokolade og syltede varer og brændevin. Desuden var apoteket en større virksomhed med eget laboratorium, hvor der blev fremstillet piller, miksturer og andre typer medicin. 

Apotekerne har altid haft en særlig atmosfære på grund af den fagligt prægede indretning og udsmykning kombineret med lægemidlernes specielle duft. En atmosfære der var helt forskellig fra den øvrige detailhandels butikker. 

 

Filialapotek på Fanø 

Den 30. marts 1832 søgte apotekeren i Varde, assessor pharm. Rudolph Helms om tilladelse til at anlægge et filialapotek i Nordby. I ansøgningen til kongen, fremhæver han de besværligheder Fanøboerne har med at skaffe sig medicin, og hvad der måske vejede tungest; han havde 15 levende børn, hvoraf de 14 er uforsørgede, så en ekstra indkomst var vist mere end velkommen. 

Indtil Varde i året 1800 fik selvstændigt apotek var vardenserne henvist til at søge apoteket i Ringkøbing. I betragtning af Vardes folketal, blev det tilladt Helms ”at drive hvilken som helst anden lovlig næringsvej, han måtte finde for bekvem.” Han handlede derfor bl.a. med fajancevarer og meget andet der normalt ikke indgik i et apoteks varesortiment. Der kunne sikkert også købes træsko på Varde apotek, da man havde et sigende på Fanø om træsko der var gode: de kunne ikke fås bedre på Varde apotek.

 

 

Afdeling af Esbjerg Jerne Apotek. 

Oprettet 03.10.1832, som filialapotek af Varde Apotek.

Åbnet 1833 i en nu nedrevet ejendom.

Selvstændigt fra samme dato ved kgl. resolution af 09.05.1848. 

Flyttet i 1848, 1892, 1911, 1920 og endelig 15.06.1977 til Hovedgaden 84 og den 6. oktober 2008 til Hovedgaden 64. 

Omdannet til filial af Esbjerg Løve Apotek 16.08.1975.

Omdannet til filial af Esbjerg Jerne Apotek 01.11.1992.

Tidligere navn: (Fanø) Nordby Apotek.

Indehavere:

 

Rudolph Helms drev filialapoteket fra d. 3.10 1832 til d. 14.7 1833

 

rudolf-helms 
Rudolph Helms var født I Horsens 28. april 1774 og døde i Varde 14. juli 1833.          
Hans enke, Mathilde Augusta, født Fridsch og 2. hustru drev så Varde og Fanø apoteker fra d. 17.7 1833 - 11.8 1837.
Hun overdrog begge apoteker d. 12.8 1837 til sønnen Andreas Fridsch Helms.
Men Andreas overdrog filialapoteket på Fanø d. 9. maj 1848 til broderen Christian August Helms, da han ved kongelig resolution fik Fanø filialen omdannet til et selvstændigt apotek.
 
Fra 3.10 1832 til d. 8.7 1848 blev filialen på Fanø bestyret af 2 bestyrere: 

 

fischerpc

 

I tidsrummet fra apotekets oprettelse til 1842 bestyredes Fanø filialen af cand. pharm. Jens Peter Christoffer Fischer, født i København 1808, død samme sted 25. januar 1863.

Fischer anlagde saltværket i Nordby og drev et ikke ubetydeligt skibsrederi med mindre fartøjer, der hovedsagelig hjemførte saltsten og kul til hans egen virksomhed.

Senere blev han købmand i Ribe og Silkeborg. I 1856 købte han Rødby apotek, som han drev til 1862.

  

Beatus-Dodt
I tidsrummet 1843 – 1848 bestyredes Fanø filialen af cand. pharm. Beatus Dodt, født i Fredensborg 25. november 1817, død samme sted 16. marts 1901; han var en yderst produktiv skønlitterær forfatter og skrev bl.a. historiske romaner som ”Rideknægten”, ”Niels Sparre” og”Fredensborg”, eller ”Carl Hagens Ungdomserindringer”.

 

Fra 9.05.1848 - 03.07.1885 drev Christian August Helms Fanø Apotek det nu selvstændige apotek 

 

chr-august-helms
 
Christian August Helms var født i Varde d.12. august 1813, død d. 3. juli 1885. Kom til farmacien i 1828 og tog kandidateksamen i 1836.
Bevillingen for Chr. Aug. Helms var gældende for ham og hans hustru, Karen Benedikte Thorsen i deres levetid.
Han indrettede ved overtagelse apoteket i ejendommen Hovedgaden 55, hvor det forblev til 1892.
Bygningen, hvori det første apotek blev indrettet, eksisterer ikke mere.

 

 B1499-5 Nordby-Apotek Hoved

 

ved-apoteket2

 

                                 Apoteket på Hovedgaden 55

 

Christian August Helms fik fra 31. januar 1881 tilladelse til at bortforpagte apoteket.

Forpagtere af apoteket var: 

1881 – 1884 R. A. C. Helms, f. i Varde 1854. 

1884 – 1892 Louis d´Arrest, der senere blev apoteker i Balling.

04.07.1885 - 23.07.1892  Karen Benedikte, f. Thorsen, enke

(Enken Karen Benedikte Thorsen var født d. 4.12 1807 og døde i 1892

Karen var datter af Ingeborg Margrethe Sørensdatter Øllgaard og Niels Pedersen Thorsen)

 

 

02.11.1892 - 31.10.1900                  Alfred Viggo Schiawitzky Dalberg

 

avsdahlberg 382

 

Født I Frederiksværk 6. november 1843. Var discipel på Gl. Torvs apotek i København 1. november 1859 – juni 1860 og senere på Løveapoteket i Kolding til medhjælpereksamen i 1864 ved Vejle-Skanderborg Fysikat, og tog kandidateksamen i 1867. Bevilling af 2. november 1892. Fratrådte 1. november 1900 for at overtage det nyoprettede apotek i Borup på Sjælland. Han flyttede i 1892 apoteket til daværende styrmands Svarrers ejendom på Konsul Lauritzens Plads.

 

Chr. Arentzen, Provisor

Frk. Ellen M. Andersen, Provisorinde

 

interoer 3

 

18.04.1900 - 14.08.1910                  Carl Anton Poulsen 

 

capoulsen 383

 

Apoteker Carl Poulsen, f. i Kbh. den 8. juni 1856. Kandidateksamen 1878. Fik den 18. april 1900 bevilling til Fanø Apotek. Bevillingen endte i 1910, hvor han den 1. august overtog Jernbaneapoteket i København.

 

Apotek-1904-2

 

     Apoteket i 1904. Hovedgaden 24.

 

B5589 Apoteket-og-lists-for

 

List’s manufaktur og apoteket i Svarrers ejendom på Konsul Lauritzens Plads omkring 1900.

 

Interioer-Fanoe-Apotek

 

Interiør Fanø Apotek.

 

02.07.1910 - 30.11.1921                  Carl Frederik Møller 

 

B1307 Apoteker-C-F-Moeller

 

   Født i Kolding 3. juni 1867. Bevilling af 2. juli 1910 og overtog apoteket 15. august samme år. Apoteker C. Fr. Møller fik bevilling til at drive det ene af de to under 10. december 1916 oprettede nye apoteker i Ålborg. Han ønskede dog ikke at benytte bevillingen, og drev Fanø apotek til 1920, da han overtog Ringe apotek. 

Møller fik den 15. august 1911 oprettet et håndkøbsudsalg i Sønderho. Der var også et indleveringssted for recepter i Rindby.

Møller flyttede apoteket tilbage til Hovedgaden 55 i 1911, idet han mente, at de gamle lokaler var for små og utidssvarende. De var fugtige og kældrene blev oversvømmet ved stormflod. Og 19. juni 1920 flytter apoteket til den tidligere posthusbolig på adressen Hovedgaden 50. Efter forskellige ombygninger og istandsættelser, fik apoteket i denne ejendom lyse og rummelige lokaler, tørre kældre, laboratorium, samt indlagt vand, gas og elektricitet.

 

 

B5325 Apoteket ca 1922

     Apoteket ca. 1922.

 

 

I juli 1917 forlanger staten at sognerådet bevilger et tilskud til apotekets drift, idet loven nu angiver en mindste nettoindtægt på 2.500 kr.  

I 1917 stillede man apoteker embedet for ledigt, idet apoteker Møller udtrykte ønske om at flytte, og i den forbindelse meddelte stiftsamtet, at der ikke ville blive givet en ny bevilling, idet indtægterne fra apoteket var for lille. Bevillingen kunne kun gives, hvis sognerådet stillede sig villig til at støtte apoteket med et tilskud. Apoteket skulle drives med medhjælper og have en netto indtægt på 2.500 kr. Det var ikke første gang, der var usikkerhed om apotekets fortsatte beståen, og beboerne havde tidligere gennem de respektive foreninger opfordret rådet til at gøre alt for apotekets bevarelse. Allerede i januar havde der været et møde på Krogården, på opfordring af Handelsforeningen, hvor flertallet af foreninger og badevæsenet på Fanø, på det kraftigste opfordrer sognerådet til at arbejde for apotekets fortsatte eksistens i Nordby.

 

Og det var ikke bare beboerne i Nordby, men også fra Sønderho var der givet melding om forhåbning om apotekets fortsatte virken, og også badedirektionen havde udtrykt ønske derom. 

I sognerådet var der delte meninger om at give tilskuddet, man vidste jo, at dette ikke var en eengangs forestilling, men ville gentage sig år for år, indtil apoteket selv kunne drives rentabelt. Nogle slog på, at ansøge ministeriet om andre regler end de lovpligtige fra 1913, der angav en mindste indtægt på 2.500 kr, med henvisning til Fanøs særegne forhold. 

Rådet besluttede at nedsætte et udvalg, med følgende medlemmer: læge Anthonisen, bager Hansen og kapt. Christiansen, der skulle se nærmere på sagen. Man henvendte sig til Fanøs folketingsmand, der havde forespurgt ministeren, og denne svarede, at der ikke var planer om at lukke apotelet på Fanø i denne omgang. 

I 1920 udtaler amtslæge Binger, at folketallet og erhvervsmulighederne var i stærk tilbagegang på Fanø, og at han nok kunne stemme for en lukning af Fanø apotek, men sognerådet udtaler, at dette ikke svarer til forholdene. Apoteker Møller har søgt om at flytte apoteket til det tidligere posthus, og denne tilladelse er givet. I juni 1920 var flytningen overstået, og stueetagen i det tidligere posthus var indrettet til apotek og Møller havde ladet byge en sidebygning der skal fungere som laboratorium, så nu havde man et moderne og tidssvarende apotek. Første sal blev indrettet til beboelse. 

 

Men rygterne om nedlæggelse af apoteket var vedvarende og med Møllers forflyttelse var der usikkerhed om hvem den nye apoteker skulle blive. Apoteker Nielsen fra Brande var sprunget fra, måske nok mest med et øje på økonomien, så sognerådet overvejede, at støtte apoteket med et tilskud. 

15. august 1921 opslog man stillingen som apoteker på Fanø i Statstidende og gjorde samtidig opmærksom på, at den nye apoteker, skulle være villig til at købe apotekerbygningen i Hovedgaden fra apoteker Møller. Niels Oscar Nielsen fik 28. december 1920 bevilling til Fanø Apotek, men fik 8. august 1921 tilladelse til at opgive bevillingen. 2. oktober fik han bevilling til apoteket i Gudumholm. 

Den 1. april 1922 forlod cand. pharm. frk. Mortensen Fanø Apotek, som hun bestyrede fra 1. februar 1921 indtil stillingen blev endelig besat.

 

 

27.10.1921 -  21.06.1925                 August Christian Carl Lerche 

 

 

 

Apoteker Lerche var født 1873 i København og døde den 21. juni 1925. Han kom her til byen fra Ålborg og overtog apoteket, da apoteker Møller flyttede til Ringe. Lerche var i enhver henseende en mand der passede sig selv. Han tog ikke del hverken i byens selskabelige eller offentlige liv. Kom man på apoteket, traf man ham som regel altid selv ved skranken, hvor han, mens indpakningen og betalingen fandt sted, gerne ville slå en lille passiar af. Ved Lerches død blussede ideen om nedlæggelse af apoteket atter op, men da beboerne meget aktivt gik ind og støttede apotekets fortsatte eksistens, blev tankerne om nedlæggelse opgivet.

 

 

11.02.1926 - 03.08.1935                  Nicolai Karl Kristian Petersen

 

nkk-petersen

N. K. K. Petersen, f. den 6. august på Frederiksberg, begyndte sin farmaceutiske løbebane 28. april 1895, og som 17-årig blev han discipel på Vajsenhus apoteket i København. 3 år senere medhjælpereksamen og kandidateksamen i 1900. Samme år fik han ansættelse på Løveapoteket i Kolding, hvor han var til han i 1904 og forflyttedes til Christianshavns apotek. Her arbejdede han i 13 år. Efter et halvt års tjeneste på Søndre Boulevards apotek, kom han til Fredensborg. Fik bevilling til Fanø apotek den 11. april 1926. Købesummen var 52.000 kr for ejendom, inventar og varelager. Han gjorde et stort arbejde for at drive apoteket op, gennem de 8 år han var på Fanø. 

Han vendte forretningen til, at i stedet for at modtage støtte fra Apotekerforeningen, kunne Fanø Apotek nu bidrage til foreningen. Den årlige omsætning blev drevet adskillelige tusinde kroner i vejret og apoteket kom nu i enhver henseende på ret køl, og faren for en mulig lukning, som førhen havde været på tale, var nu ovre. Men Petersen havde også ofret apoteket al sin tid og tanker. 

I oktober måned 1926 introducerede apoteker Petersen en ny ”Fanø Bitter”. Den vegetabilske bitter var fremstillet efter apotekerens originale recept. Bitteren skulle minde meget om Riga Balsam. 

 

Nordby-apotek-1926

 Annonce i 1926.

 

Dannede en lokal forening af Kræftens Bekæmpelse. Medstifter af Fanø Radioklub.

1.april 1935 bevilling til Elephant-apoteket i Holbæk.  

I perioden 1930 – 1939 finder vi: 

Farmaceut Hatting Christensen         

                  Cand. pharm S. Anthonisen

                  Cand. pharm Frk. Howalt

                  Cand. pharm Kjær

                  Defektrice   Frk. S. Warrer

 

 

 

0.06.1935 - 31.08.1942                  Emil Damgaard 

 

Damsgaard Apoteker 24-10

Cand. pharm Emil Damgaard fra Præstø blev udnævnt som apoteker på Fanø og overtog apoteket den 4. august 1935. Den nye apoteker var født i Trige ved Århus den 17. marts 1884. Han kom til farmacien i 1902, idet han fik plads på Svaneapoteket i Århus. Damgaard bestod medhjælpereksamen i 1906 og blev kandidat året efter.

 

Udmærket bistået af sin hustru, der også havde farmaceutisk uddannelse, har Damgaard med stor energi og aldrig svigtende påpasselighed varetaget apotekets drift. Damgaard indrettede materialkammer i ny tilbygning, udvidede kælderarealet og indlagde centralvarme. 

Bestyrelsesmedlem i Nordby Folkebibliotek. 

Apoteker Damgaard, Nordby fik kgl. bevilling til at drive "Neptun" apoteket i Esbjerg i 1942.  

I perioden finder vi: 

                  Cand. pharm Boye Rasmussen

                  Cand. pharm Anthonisen

                  Cand. pharm Hallig Christensen

                  Defektrice   Frk. Warrer

                  Exam. pharm H. Sneum

 

                  Exam. pharm Cl. Sørensen

                  Exam. pharm Knud K. Møller

                  Exam. pharm Harald Jensen

 

 

 

interoer 4

  

   Pillebrædt fra ca. 1940

 

24.07.1942 - 30.11.1950                  Lovise Caroline Eriksen 

 

Apoteker Lovise Eriksen var skibsførerdatter fra Vejle og lærte farmacien ved Nørre Nebel apotek i Vestjylland. Hun bestod kandidateksamen fra Svane apoteket i Viborg i 1915. I en årrække var hun på Hallund apotek og kom derefter til Gorms apotek i Vejle, indtil hun i 1942 blev apoteker i Nordby. Eriksen udvidede laboratoriet og indrettede tabletrum. Fra 1950 ledede hun Ørneapoteket i Silkeborg, til hun trak sig tilbage i 1961. 

I perioden 1950 – 1959 finder vi: 

                  Apoteket     Sigurd Madsen

                  Cand. pharm Hjort Christensen

                  Cand. pharm Svend Kallesen

                  Cand. pharm Andreasen

                  Defektrice   Frk. Grethe Sørensen

                  Exam. pharm H. Sneum 

 

Fanø Apoteks håndkøbsudsalg I Sønderho, der hidtil har været drevet af enkefru Karen Jessen, er fra 1 marts 1947 overflyttet til frk. Lone Ibsen i hendes hjem. Fru Jessen har i næsten 36 år passet udsalget til alles tilfredshed, og det er kun alderen og et svækket helbred – fru Jessen er nu 76 år – der tvinger hende til nu at holde op.

 

 

07.10.1950 - 19.06.1955                  Aage Sigaard Madsen 

 

 

Apoteker Madsen begyndte sin løbebane på farmaciens vej som elev på Grindsted apotek den 1. november 1919 og kom året efter til Sct. Mathias apotek i Viborg. Efter at have taget sin kandidateksamen kom han i 1922 til Svaneapoteket i Skive, hvor han i 28 år virkede som kandidat og senere som provisor, indtil han i slutningen af 1950 modtog kgl. udnævnelse til apoteker på Fanø. 

Søndag den 19. juni 1955 afgik apoteker Aage Sigaard Madsen, Nordby, ved døden under et rekreationsophold på Gl. Skovridergård ved Silkeborg kun 55 år gammel.

I de kun 5 år, apoteker Madsen fik lov at virke på Fanø, opnåede han sammen med sin hustru at komme i et særdeles godt forhold til befolkningen som de venlige og behagelige mennesker, de var. 

 

 

20.09.1955 - 31.05.1965                  Eyner Johannes Guldager Gaardhøje

gaardhoeje-1

Apoteker Gaardhøjer var født på Frederiksberg, kom til Løgumkloster i 1920, hvor hans far blev postmester efter genforeningen. Apotekeren var student fra Tønder statsskole og havde været discipel på Tinglev apotek. Efter kandidateksamen i  1933 var apotekeren bl.a. ansat på Præstø apotek og Frederikshavns Svane-apotek, og fra 1943 på Glostrup Apotek. Fik 29. september 1964 bevilling til Løve apoteket i Esbjerg. I hans Fanø tid gennemførte han omfattende istandsættelse af ejendommen, modernisering af inventar, indrettet nyt skyllerum, nyt brandfrit rum m.m. 

I Gaardhøjes tid nedlagdes i 1962 de to håndkøbsudsalg ved hhv. Rindby Strand og Fanø Bad, der havde sommer åbent.

 

 

 

14.01.1965 - 31.05.1974                  Hervert Pedersen 

 

hervert-pedersen

Hervert Pedersen, f. 14. juni 1917 i Ribe, d. 7. oktober 2006. Han tog farmaceutisk kandidateksamen i 1943. Han fik i 1965 bevilling til Fanø Apotek og drev det indtil 1974, hvor han overtog bevillingen til Brovst Apotek, som han drev indtil 1987.

 

 01.06.1974 – 15.08.1975                 Drevet af Apotekerfonden 

 

Efter Hervert Pedersens flytning til Brovst, var den officielle mening, at apoteket ikke længere kunne drives som selvstændigt apotek, men nu som et udsalg, eventuelt under Løve apoteket i Esbjerg. Omsætningen var på lidt over en halv million kroner, og landsgennemsnittet for apoteker var på 2 millioner kr. Sundhedsstyrelsen henvendte sig til Fanø kommune om sagen, og kunne oplyse, at der i 1974 var et underskud på 15.770 kr., og at tilskuddet beløb sig til 107.000 kr. Lægerne havde kun udskrevet receptordrer på 18.257 kr. 

                                   

1975 – 1992              Apoteker Aksel Fugl, Løve apoteket, Esbjerg

 

fugl.aksel

 

Apoteker Aksel Fugl

 

Bestyrer: farmaceut Hanne Pind

                                 

1992 -                        Apoteker Knud E. Jessen, Esbjerg Jerne Apotek

                                  Farmaceut Anna Helene Kahns

 

 

I 1977 flytter apoteket ind i lejede lokaler på Hovedgaden 84, der tidligere har været grønthandlerforretning. Hovedgaden 50 nedbrændte den 28. maj 1981

 

Fanoe-Apotek-2

 

 

Fanø Apotek 2005.

 

 

I et interview til bladet Helse i april 1999, udtaler farmaceut Hanne Pind: ”Vi er et lille men uundværligt apotek, der kan ekspedere det hele. Vi servicerer de 3000 fastboende på øen og op til 30.000 turister i højsæsonen. De har brug for alt lige fra hæfteplaster, hostesaft og vitaminpiller til livsvigtig medicin såsom insulin og blodtryksmedicin. – Vi kender alle kunder langt bedre, end man har mulighed for på et stort apotek. Selv sommergæsterne kommer vi til at kende. Udover selve ekspeditionen, får vi også gerne en lille sludder om vind og vejr. Kunderne giver udtryk for, at de synes, det er utrolig dejligt. 

Apoteket følger teknisk med tiden. Og via EDB er Fanø Apotek on-line med ”moder”-apoteket i Esbjerg og med grossisterne. Ligesom mange læger – både øens eget Lægehus og andre læger landet over i dag sender recepter direkte over EDB. Recepterne bliver også ekspederet per computer. 

Udover Hanne Pind var der ansat to assistenter.                                   

I 2008 har apoteket planer om at flytte til Hovedgaden 64, hvor Lene Vemb hidtil har haft sin tøjforretning. Teknisk udvalg har netop ophævet bopælspligten. Apoteker Anna Helene Kahns fortæller, at flytningen sker for at få mere plads.

 

 

I perioder har Fanø Apotek indrykket annoncer i Fanø Ugeblad, her ses et udvalg:

 

Vine---Fanoe-Apothek       fanoebitter-1926

 

bagning-1913---15-fanoe-apot      flydende-pudsecreme-1913---

 

Fanoe-Apotek-5      apothek 4

 

apotek 1-4      apotek 24

 

apothek 3                               Cigarer-Fanoe-Apotek

 

Buddingpulver---Fanoe-Apotek

 

 

Eksempler på receptkuverter anvendt på Fanø Apotek 

 

apotek-2       APOTEK 1-6

 

apotek2               Fanoe-Apotek-Receptkuvert

 

receptkuvert-Fanoe-Apotek                                        apotek-3-2 

 

 


Gå til top

End Of Slide Box