Mitfanoe
"De twe Friend” strander 1821

 

”De twe Friend”Den 29. november 1821 redder skibsfører Hans Nielsen Jessen med bistand af Niels P. Berg, Jens Madsen, Iver P. Iversen, Peder L. Jepsen, Peder Hansen, Hans N. Pedersen og Jens M. Rødgaard, besætningen fra det strandede skib ”De twe Friend” ført af kaptajn Bølling.

Birkedommer Philip Peter Rosenstand indberetter følgende til stiftamtmanden:

"Ved min Ankomst til Strandingsstedet antraf jeg adskillige af Sognets Beboere, bI. a. Skipper Hans N. Jessen, der fortalte mig, at de allerede en Gang havde gjort Forsøg paa at bjerge Mandskabet, men uden Held, thi dels truede Masten paa Skibet hvert Øjeblik med Fald og dels sad Mandskabet fordelt paa forskellige Steder af samme. Imidlertid indsaa jeg, at dersom de skibbrudne skulde reddes, maatte der ikke længe ventileres.

Uvejret med Storm og Hagl tiltog med Mørket, og hvert Øje blik gik Bølgerne hen over Skibet. Mandskabets Jammerskrig lød højere og højere.

Jeg sammenkaldte derfor førbemeldte Hans N. Jessen m. fl. og søgte at formaa dem til at vove et nyt Forsøg paa at frelse de ulykkelige. De var ogsaa straks villige dertil. og med nævnte Hans N. Jessen som Fører satte de sig i Baaden og betraadte den farlige Tur.

Jeg blev fra Strandbredden i spændt Forventning Øjenvidne til den Fare og Anstrængelse, disse Søfolk udsatte sig for, og det var behageligt for mig efter Forløbet af henved 1 Times Tid at se dem komme tilbage og havde alt Skibsmandskab - 4: Personer - med sig.

Skibet blev om Natten sønderslaaet i Brændingen. Det er saaledes højst sandsynligt, at Mandskabet maatte drukne, hvis ikke det af Hans N. Jessen og Kammerater var bleven frelst."

Birkedommeren indstillede samtlige redningsmænd til en belønning og en sådan blev dem også hver især tildelt ved at de fik 16 Rdl. hver fra regeringen.

 

 

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles