Mitfanoe
Bilag B. Regulativ.

Bilag B. Regulativ.


tinglæst 12 jan.1893

Regulativ

§1.

(Esbjerg  Byhistoriske  Arkiv  1893  løbenr 1)

Enhver Kjøber af et Grundstykke af Aktieselskabet Fanø Nordsøbad underkaster sig dette Regulativs Bestemmelser, disse hvile som servitutmæssige Behæftelser paa de vedkommende Parceller og  forbliver bindende  saavel  for  den  første  som  for  senere  Eier  af  Parcellen.  Kjøberen  har  at underskrive  et  Exemplar  af  dette  Regulativ,  som  vedhæftes  hans  Eiendomsadkomstbevis  og samtidig med dette vil være at tinglæse som servitutstiftende.

Aktieselskabet  forbeholder  sig  imidlertid  Ret  til  overfor  enkelte  Kjøbere  at  lade  Ændringer  i Regulativet indtræde, saafremt der derved ikke tilføjes de til disse Kjøberes Parceller grændsende Grundstykker nogen paaviselig Skade.

Disse Ændringer skulle kunne ustrækket til enkelte Leiligheder eller til et vist Tidsrum eller for bestandig.

§2.

Det er en Selvfølge at enhver Parceleier, som saadan er underkastet saavel de almindelige danske Love, som ogsaa i Særdeleshed de Politi og Sundhedsbestemmelser, Byggereglementer og andet stedlige  Anordninger,  som  paa  lovlig  Maade  ere  trufne  eller  senere  maatte  blive  givne  for  det Distrikt, i hvilket Parcellen er beliggende.

Saaledes er Regulativets  Bestemmelser at anse som Tilføining til de officielt gjældende Bestemmelser og i alle Tilfælde og i enhver Henseende gyldig ved Siden af hine Bestemmelser.

§3.

Parcellerne   sælges   i   Overensstemmelse   med   en   af   Aktieselskabets   Bestyrelse   vedtagen Generalplan, som indeholder de Nødvendige Bestemmelser om Parcellernes Beliggenhed, Størrelse og Begrændsning samt om Bebyggelseslinien m.m.

Aktieselskabet forbeholder sig til enhver Tid at kunne gjøre Forandringer i Generalplanen.

§4.

Kjøberen erholder af sin kjøbte Plads et Udtog af denne Plan,  hvori den nøiagtige Beliggenhed, Størrelse o.s.v. af hans Plads er indtegnet, og Pladsen afstikkes for ham paa selve Stedet gjennem Selskabets Geomet (Landmaaler) imod Betaling af Gebyrene.§5.

Bygningerne skulle gjennemgaaende opføres massivt; dog tilstedes det at anvende tildels udmuret eller  paa  anden  Maade  brandforsikret  udfyldt  Bindingsværk.  Efter  særligt  Ønske  kan  ogsaa Træbygning   tillades;  dog   maa   Afstanden  fra   hver   Grændse   da   udgjøre   mindst   5   Meter.

Bygningerne  maa  ikke  bygges  høiere  end  som  terræn,  parterre  og  Etage  med  derpaa  værende Kvister; taarnagtig Opbygning kan dog rage op over samme. Den i Generalplanen givne Flugtlinie maa ikke overskrides af nogen fast Bygningsdel.  Verandaer kunne,  saafremt samme ere  aabne, overskride Bygningslinien med 1  Meter. I  Almindelighed, skal Gulvet i Stueetagen i de  høieste ligge  1  Meter  over  Fodsti,  dog  kan  der  herfra  i  enkelte  Tilfælde  tilstedes Undtagelse. Byggetegningerne  maa  forinden  Bygningen  paabegyndes,  forelægges  for  Bestyrelsen;  det  ene  Expl. bliver  beroende  ved  Bestyrelsens  Akter.  Ildstederne  og  Røgledningerne  maa  anlægges  aldeles brandsikret, og sammes Anlæg og Konstruktion maa nøiagtig kunne ses af Tegningerne. Ligesaa maa Konstruktionen af Grubeanlægene, som skulle tjene til at optage Affald eller Fækal Stoffer, angives  detailleret,  især  den  Konstruktion,  der  skal  anvendes  til  Sikring  imod  Jordbundens Inficering.

Bestyrelsen er berettiget til at udelukke Planer, der i  Sanitær Henseende eller paa anden maade visse sig mangelfulde eller arkitektonisk udskjønne.

Saa fremt to Uger ere forløbne efter Planens Indlevering, uden at Bestyrelsen reiser Indvendinger,§6.

regnes som Minimum et Kloset for et Antal af 10 Værelser, frit i Haverne eller Gaardene liggende Klosetter tilstedes ikke.

Hver Kjøber af  en parcel maa inden 6  sex  Maaneder fra Kjøbekontraktens Dato sørge for, at Grundstykket indhegnes.

Ifald  Kjøberen  ikke  inden  nævnte  Frest  (6  Maaneder)  har  indhegnet  sin  Grundeiendom,  er Aktieselskabet berettiget til at lade udføre de i denne Henseende fornødne Arbeider paa Kjøberens Bekostning.

Med Bebyggelsen af Grundeiendommen maa begyndes inden de første 6 Mdr. efter sket Aftrædelse af Grundstykket og Tilendebringelse af Bygningen maa fremmes saaledes, at Bygningen er fuldendt inden  udløbet af  videre  tolv  Maaneder,  altsaa  i  det  Hele  atten  Maaneder,  regnet  fra  den  Dag, Afstaaelsen har fundet Sted.

Aktieselskabet har dog under den nævnte Forudsætning ogsaa den Beføielse at erklære Kjøbet og Salget ophævet, med den Virkning, at Kjøberen da til Fordel for Selskabet mister den á Conto af Kjøbesummen  gjorte  Afdragsbetaling  eller  den  hele  betalte  Kjøbspris,  dersom  Kjøberen  ikke rettidig opfylder sine Forpligtelser angaaende Paabegyndelsen af Bygningen, resp. Fuldendelsen af samme og at ligeledes de paa begyndte ufuldendte Bygninger tilfalde Selskabet, som dettes frie Eiendom.§7.

Gader, Veie og Fodstier fuldføres og vedligeholdes af Selskabet.

Indehaverne af de hosliggende Parceller have dertil, efter Fuldførelsen at betale  til  Selskabet et Bidrag, en Gang for alle af Kr 4,50 pr. Kvadratmeter Gadefront af deres Parceller, samt endvidere aarlig, betalbar den 1 ste Juli i hvert Aar, for det løbende Aar et Bidrag til Vedligeholdelsen af 10 øre pr. Kvadratmeter Gadefront.

Heller ikke  maa  paa  Parcellerne  eller i  de  paa  samme  opførte  Huse  uden  Selskabets  Tilladelse holdes Husdyr,  saasom  Køer,  Geder,  Faar,  Svin  og  deslige. Saafremt Aktieselskabet  meddeles saadan  Tilladelse,  forbeholder  det  sig  fremtidig  at  fastsætte  de  nærmere  Bestemmelser  og Betingelser, af hvilke en saadan Tilladelse skal være afhængig.

Ligeleders forbeholder Aktieselskabet, sig nærmere at bestemme de Betingelser under hvilke der kan drives Værtshus, Hotel, Pensionat, eller anden Næringsmiddel Bedrift.

At give varme, medicinske og anden Slags Bade tilstedes kun med særskilt Tilladelser i særskilte Undtagelsestilfælde.

Ligeledes kan Opførelsen af dramatiske ekvilibritiske eller lignende Forestillinger kun finder Sted med særlig Tilladelse fra Bestyrelsen under den Forudsætning, at der ved slige Forestillinger eller Opførelser ikke foresages Naboerne nogensomhelst paaviselig Skade.

§8.

Paa de af Aktieselskabet Kjøbte Parceller maa ikke indrettes nogen Bedrift, som ved Larm eller ilde Lugt foruleiliger eller genere Naboerne eller som kan Skade de Krav paa Ro, frisk Luft o.s.v. der maa stilles ved et første Rangs Badested.§9.

Indtil Kanalisationen er fuldført, maa Fækalstofferne og Skyllevandet ledes ind i vandtætte murede Gruber, der tilstrækkelig bør beskyttes mod Terrænets Indficering. Samme maa anlægges fra alle sider og i en Afstand af mindst 1 Meter fra Nabo grændserne og 5 Meter fra Brønden (Vandposten) og forsynes med et Jernlaag, som bedækkes med Jord minst 60 Centim. Kjøkkenaffald,  Feieskarn,  Aske  og  sligt  maa  kun  samles  i  Beholdere  med  vandtætte  Bunde  og Vægge  og  tætsluttende Laag  og  afhæntes hver Uge. Samme  maa  kun  afstilles i  en  Afstand  af  5 Meter fra Vaaningshus eller Brønde.

Udtømningen af  disse Gruber og  Beholdere  besørges af  Selskabet imod  Erlæggelse  af  nøiagtig er Approbation at anse som meddelt.

Enhver Byggende er pligtig at anlægge i sin Bygning lugtfrie Klosetter med Vandudskyldning. Der samme Pris som det koster Selskabet selv.

Overhovedet maa Parceleierne med største Omhu vaage over, at der ikke paa Grundstykket eller i  Bygningerne  finder  nogen  Urenlighed  eller  Uorden  Sted,  som  kunne  være  faretruende  for Helbredstilstanden eller frembyde et ubehageligt anstødeligt Syn.

Forøvrigt er Parceleierne underkastet de i Sundhedsreglementet af 27 de Oktober 1888 for Kommunen  Nordby  indeholdte  Bestemmelser,  ogsaa  den,  som  ifølge  Sundhedsreglementet §1  ikke  ere gjældende  for  den  Del  af  Kommunen  i  hvilken  Parcellen  ligger,  og  skal  senere  Ændringer og Tilføielse til det nævnte Sundhedsreglement være bindende for Parceleierne.§10.

Ved  Deklaration  fra  Sognet,  Nordby  Hartkornskasse,  fra  Sogneraadet  Sønderho  og  Eierne  af Parcellerne langs med Fanøs Vestkyst har Aktieselskabet Erhvervet Eneretten til Benmyttelse af hele Forstrande til Badning i Tiden 1 ste Mai til 1 ste November; samt endvidere paa hele Forstranden at  benytte, opstille  og  at  udleie  Badevogne, Telte, Stole, Kurve  eller andre  til  Badning  tjenlige Redskaber eller Indretninger.

§11.

Enhver Parcelindehaver indestaar for at der paa hans Grund eller i hans Bygninger ikke indrettes eller foranstaltes noget Selskabsspil,  som  direkte  eller indirekte  bringer eller har  til  Hensigt  at bringe  ham  eller  Tredie  mand  en  eller  anden  Fortjeneste  eller  Fordel  af  sammes  Indretning, Foranstaltning eller Tilladelse.

Ved Selskabsspil forstaas ikke blot saadanne Spil, som kunne henregnes til Hasarspil, men ogsaa Spil, ved hvilke den Kunstfærdighed, Øvelse eller Kundskaber er af Betydning for Udfaldet.

Dette  Forbud  gjælder  imidlertid  ikke  saadanne  Tilfælde,  hvor  et  Huses  Beboere  eventuelt  i Forbindelse ned Venner og Bekjendte  til deres Fornøielse i rent selskabelig  Øiemed, drive eller udøve Selskabsspil, uden at Parceleierne eller en Person, som umiddelbart eller middelbart efter Overenskomst med  ham  disponerer over  Grund  eller  Bygning  paa  Parcellen eller  over  de  ved Spillet til Anvendelse kommende Indretninger eller Redskaber, har nogensomhelst Fortjeneste eller Indtægt ved at saadant Spil drives.

§12.

Enhver Parceleier er pligtig til at yde Aktieselskabet den fornødne Bistand og at holde Beboerne af Parcelbygningerne til Overensstemmende med Badestedets  Regler at yde de dem  paahvilende Afgifter for Adgang til Badeetablissementet og Badene, for Musik og deslige (Kurtaxter.)§13.

Ved Overtrædelse af de i nærværende Regulativ indeholdte Bestemmelser skal Parceleieren være pligtig til at betale Pengebøder, som fastsættes af Aktiesekskabets  Bestyrelse til et Beløb af fra 5 til 20 Kr og som enten tilfalder Aktieselskabets  Kasse eller en anden Kasse efter Aktieselskabets Bestemmelse. Desuden er Overtræderen pligtig til at yde Aktieselskabet eller de Skadelidte fuld Erstatning   for   den   ved   Overtrædelsen   paaviselig   forvoldte   Skade,   enhver   Handling   imod Bestemmelserne  i  dette  Regulativ  skal  Aktieselskabet  kunne  lade  forbyde, i  fornøden Fald  ved Kongens Foged.

§14.

Selskabets  Bestyrelse forbeholder sig udtrykkelig Ret at skride ind mod de Personer som bringe den offentlige Ro i Fare, foraarsage Skandale  eller Forargelse paa Selskabets  Territorium, saadanne Personer kan forbydes at opholde sig i Bygningerne, paa Promenaden, Pladser, Stranden o. s. v. uanset at de maatte have betalt Kurtaxt eller Bidrag.

§15.

Forsaavidt i nærværende Regulativ er nævnte »Aktieselskabet«, forstaaes af sig selv, at den samme tilkommende  Ret  udøves  af  den  eller  de  Personer  som  ifølge  Bemyndigelse  og  Fuldmagt  fra Bestyrelsen have Kompetense til at repræsentere Bestyrelsen paa Fanø og at optræde i dens Navn.Nærværende  Regulativs  Bestemmelser  bedes  tinglæst som  servitutmæssige  Behæftelser paa  de bortsolgte  Parceller fra  den Aktieselskabet Fanø Nordsøbad ifølge Skjøde af  19 de  Novbr.  1890, tinglæst 27 de Novbr. 1890, tilhørende Eiendom i Nordby Sogn paa Fanø.

Nordby, Fanø den 11 te Januar 1893.

Paa Aktieselskabets  Vegne

H. Rødgaard

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles