Mitfanoe
Fanø Bad 1930 - 1939 - del 4

B1467 Vejen-fra-stranden postkort

Vejen fra stranden


Fanø Vesterhavsbad

Sommeren 1932

Fanø Ugeblad. 17. september 1932.

Bladet vil igen i år indhente en række udtalelser der kan fortælle om turismens pulsslag.

Da det hele jo begynder og slutter med færgeriet, giver vi først ordet til færgeriets chef, postmester Enné, der sender os følgende detaljerede oplysninger.

Færgeriets statistik for sommeren 1932 og til sammenligning for sommeren 1931.

Det gode sommervejr i forbindelse med fiskeriudstillingen i Esbjerg har medført en ret betydelig stigning i trafikken i juli måned.

Som det vil ses er automobiltrafikken stadig stigende trods tidernes ugunst.


Derefter fremsætter postmesteren følgende statistiske oplysninger.

Antal befordrede personer:


stat 1

Automobiler


stat 2

Motorcykler:


stat 3

Cykler:

stat 4

Direktør Lassen, badedirektionen:

Når man tager hensyn til, hvorledes forholdene i disse tider er, så har det ganske enestående vejr jo været en mægtig støtte. Varmen drev jo folk bort fra byerne, og Fanø har jo også fået sin del. Men fælles for alle har det været, at forbruget ud over det ganske nødvendige gennemgående har været minimalt. En ikke ringe del af det publikum, der altid tidligere har søgt de store hoteller, tog i år ophold på de mindre hoteller og pensionaterne herude, og det er da også givet, at for disse virksomheders vedkommende må sæsonen karakteriseres som god.

For de store hotellers vedkommende har forholdene har som alle andre steder, selv på trods af det gode vejr, været ret vanskelige. Jeg har følelsen af, at det publikum, der ellers søger disse steder, føler sig hårdest ramt af tiderne og derfor i langt højere udstrækning end det store publikum har indskrænket deres ophold ved havet eller nøjedes med en automobiltur dertil med et ophold af en eller to dage,

For villaernes vedkommende har besøget været som sædvanligt, det vil sige fuldt optaget.

Kort sagt har sæsonen ikke været, så der i almindelighed er nogen grund til at råbe hurra, på den anden side har sæsonen, takket været det enestående vejr, været bedre, end man i forsæsonen havde kunnet vente.Hotel "Kongen af Danmark

Direktør Bang betegner sæsonen som nogenlunde god for sit hotel. Den engelske reklame, han havde iværksat, havde haft god virkning i denne sommer, hvor et stort antal gæster fra det britiske ørige havde haft ophold på hotellet. Derimod havde der kun været yderst få tyskere på "Kongen" - og svenskere havde man så godt som ingenting set til. Det danske publikum havde naturligvis været det bærende. Under hensyn til verdenskrisen måtte man ikke vente, at det kunne gå stort bedre, end det var gået.

Frk. Augusta Beck, Strandhotellet:

Vi må jo påskønne det gode vejr, vi i sommerens løb har haft, thi selv om tiderne er dårlige har besøget ved Badet, dog været i opgang.

Strandhotellet har i denne sæson været ret godt besøgt. Vores egne landsmænd har jo benyttet den lave kronekurs til at se lidt på de hjemlige badehoteller, og en del af de "gamle" tyske gæster, som i nogle år ikke har søgt Fanø, er atter vendt tilbage, dertil kommer en fremgang i antallet af englændere.

Blot vejrguderne vil være os lidt gunstige stemt i de kommende år, så tror jeg absolut, at Fanø Vesterhavsbad med sin vidunderlige strandbred atter vil finde et stort stampublikum.

Missionskurstedet "Fanø Strand":

Man regnede ikke med nogen særlig god sæson i år - tværtimod; det kunne man ikke ved tilstrækkelig hensyntagen til alle de uheldige faktorer, som man måtte regne med, for ikke at få regnestykket helt forkert.

Alligevel blev resultatet tilfredsstillende. Dertil bidrog det fine sommervejr meget og fiskeriudstillingen lidt.

Sæsonen blev altså reddet og dette til trods for, at gæster fra udlandet - med undtagelse af England - ganske udeblev på grund af forhindringer af forskellig art, slutter direktør, O. A. Olesen.Postkører Petersen, Sønderho:

Sæsonen 1032 kan nærmest i betragtning af de dårlige økonomiske tider betegnes som middel.

Juni og juli har i år været ret gode, hvorimod august viser en ret stærk tilnagegang i turistbesøget.

Fru Nielsen, Krogården:

Sommeren har været god. Vi har haft mange gæster, og vi har kun grund til under hensyn til krisetiden at være tilfredse. Men det har været at mærke, at de fremmede i år, sparede mere på pengene, end de gjorde det i gamle dage.

Hotelejer Nielsen, "Nordby":

Vi har aldrig haft så mange gæster som i år; vi har så at sige haft fuldt hus hele højsæsonen. Men i den daglige omsætning har vi mærket pengeknapheden.. Dog har vi i det hele og store ingen grund til at klage.

Formanden for Nordby Turistforening, købmand S. Svarrer:

Året har været godt. Der har været en mængde forespørgsler, og vi har været heldige med udlejningen. Der har således boet flere badegæster herinde i byen end noget tidligere år. Den Fanøstue, som Nordby Turistforening fik arrangeret på Fiskeriudstillingen i Esbjerg, viste sig at være et meget virkningsfuldt trækplaster. Der spørges i hovedsagen mest efter 2 og 3 værelses lejligheder, og det var at ønske, at folk, der har sådanne til leje i sommertiden ville melde sig som medlemmer af foreningen. I øvrigt vil vi jo gerne have så mange som muligt med i arbejdet.

Sønderho Krogård:

Vi skal ikke gøre det hverken værre eller bedre, end det er: Sæsonen har for Sønderho Kro's vedkommende været middelgod.


Fanø Bad, 8. oktober 1932. Fanø Ugeblad.

Det skrider nu stærkt frem med opførelse af de 8 træhuse, fabrikant Jørgensen, Esbjerg lader bygge ved Fanø Vesterhavsbad, de er rejst alle 8 og tre af dem er allerede under tag. Husene er af to forskellige typer - en større, hvor tagfladerne næsten går helt ned til jorden, og hvor der af den grund lægges mest vægt på gavlpartierne, og en mindre, der er som almindelige huse. Arkitekt Peters fra Esbjerg har givet tegningerne.

Hvordan den lille landsby - en lille forstad til Badet - i det hele kommer til at tage sig ud, kan man dog først danne sig et begreb om, når det hele er færdigt.

Ved Kirkevejen er der også bygget et par nye sommerhuse, der ser overordentlig tiltalende ud. Der findes nu i alt fem små beboelser dernede; desuden er en gammel personbil indrettet som beboelseslejlighed lige indenfor klitrækken. Endelig er der på en klit ved Rindby Redningsstation opført en sommerbolig.

De store hoteller »Kuren« og »Kongen« blev ved med at være en slags centre for Badet, også for de familier, der boede i egne huse. Der var f.eks. stort bal om lørdagen, hvor deltagerne kun kom ind, hvis de var i lang kjole og smoking. Den store begivenhed var sankthansaften, som blev voldsomt besøgt, ikke mindst p.g.a. de landskendte orkestre, der spillede, som Sv. Asmussens, Tom Andy's m.fl.


Fanø Bad, 7. januar 1933. Fanø Ugeblad.

Ved Fanø Bad lader badedirektionen i disse dage opføre et to-fløjet hus i Fanø-stil. Huset, der er beliggende ved vejen til Missionskurstedet, er bygget som en pendant til "Annekset" i direktør Jay's ejendomskompleks.

Endvidere bliver der bygget en trævilla lidt nord for "Tusculum". Den ny villa hviler dog på en muret sokkel.

De 8 træhuse, som fabrikant Jørgensen fra Esbjerg lader opføre umiddelbart øst for badebyen, nærmer sig nu også deres fuldendelse. En enkelt skal være fiks og færdig - malet og det hele. På de andre arbejdes der endnu med det indre. Der anlægges brønde til brug for de sommergæster, der eventuelt køber eller lejer husene.


Fanø Vesterhavsbad, 15. april 1933. Fanø Ugeblad.

Aktieselskabet "Fanø Vesterhavsbad" afholdt ordinær generalforsamling lørdag eftermiddag. Beretning og regnskab aflagdes og godkendtes, hvorhos man enstemmigt vedtog et af bestyrelsen fremsat forslag til en indgribende reorganisation af selskabets forhold, hvilket forslag imidlertid ifølge vedtægterne skal vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvorfor der indkaldtes til en ekstraordinær generalforsamling på Badets kontor på Fanø den 28. april til endelig vedtagelse af forslaget.

Bestyrelsen holdt derefter konstituerende møde, hvor generalkonsul Johan Hansen genvalgtes til formand, hvorhos der nedsættes et forretningsudvalg bestående af dommer Esmann, direktør Jay samt landsretssagføer Jæger (sekretær), der tillige valgtes til selskabets næstformand.


Fanø Bad, 22. april 1933. Fanø Ugeblad.

Fanø Bad vågner nu til et nyt liv efter vinterens tornerosesøv. Frk. Beck har åbnet Strandhotellet og direktør Lassen er flyttet ud for personlig at tilse de arbejder, der iværksættes.

Vinterstormene har været lidt hårde ved de nyanlagte krocketbaner, hvorfor disse på de angrebne steder forsynes med ny muld og besås med græsfrø. Det smukke Golfhus ser sørgeligt ud med alle de ituslåede vinduer, der trænges også til reparation. Noget er der altid at efterse og istandsætte så det hele kan stå fiks og færdig til sæsonen åbner.

I forårssolen ligger den herlige golfbane mellem klitrækkerne. Selv om man ikke er spiller er det alligevel en fornøjelse at gå banen rundt. Banens vegetation, der aldrig er højtvoksende, dækker i flere kilometers udstrækning terrænet som et herligt grågrønt fløjlstæppe, der udmærket egner sig til at spille på. Golfbanen ved Fanø Bad berømmes derfor også af alle de fremmede spillere, som gennem årene kommer hertil. Allerede nu ses enkelte spillere på banen.

"De små hvide kugler synger op mod nordvestvinden og det blanke golfjern lyner i solen."

 


Fanø Bad, 27. maj 1933. Fanø Ugeblad.

Det begynder nu så småt med badelivet på Fanø strand. Kommer man en eftermiddag langs stranden, er det ikke så få der "går ud". Men den rigtige badesæson begynder dog først i næste uge, når badevognene bliver kørt ned på forstranden. Mange glæder sig sikkert også til at dette skal ske, da der er et stort publikum, der bader systematisk - om vi må bruges dette udtryk - som foretrækker badevognene frem for den åbne strand.

Strandhotellet har haft åbent siden 1. april, og har allerede haft en del gæster. Desuden har hotellet mange forespørgsler og flere bestillinger på sommerophold, navnlig fra Tyskland, svarer frk. Beck på vores henvendelse.

Kellers Konditori har også lukket op; og hr. Svendsen står selv for styret. Den populære café vil sikkert under hans ledelse vide at hævde sig blandt Badets øvrige restauranter.

Missionskurstedet er endnu ikke helt færdig til at modtage gæster i store mængder. Dog er de begyndt at komme; således bor bl.a. fru Bogø fra Skjern på hotellet. Forespørgslernes antal er som de almindeligvis plejer at være. Hotellet vil altså få fuldt hus som sædvanlig.

På "Kongen af Danmark" åbnes der til pinse. En stor del af hotellets personale kom i torsdags og tog straks fat på at se det hele efter fra kølder til kvist. Der er til hotellet indløbet en mængde forespørgsler både fra England og Tyskland. Det ventes at et dansk publikum vil indfinde sig i pinsen, så der kan blive optaget i de to pinsedage.

Kurhotellet åbnes først efter pinse, hvorimod den under hotellet hørende Strandterrasse lukkes  op i helligdagene.

De første skoler har aflagt besøg i Nordby og ved Fanø Bad. Det har kun været små skoler, der ikke ved flyvende faner og klingende spil gennem gaden har vakt særlig opmærksomhed.

Et par af skolerne har været fra Sønderjylland.

 


Sommeren 1933

Fanø Ugeblad

Som chef for Fanø-Esbjerg færgeri udtaler postmester Enné bl.a. følgende:

Den sommer, der er gået, har udmærket sig med et fremmedbesøg herovre som vi aldrig før har kendt. Det store besøg i fjor var man jo tilbøjelig til at give Fiskeriudstillingen i Esbjerg noget af æren for; men i år har besøget været endnu større. Der er stigning både i de rejsendes antal og i antallet af biler og cykler, der er befordret med færgerne. Ganske særligt er cyklernes antal steget kolossalt, hvad rimeligvis er at søge i, at beboerne ved den ny by ved Kirkevejen i særlig grad har ført cykler med under deres hyppige rejser frem og tilbage med færgen.

På badedirektionens vegne, udtaler direktør Lassen:

Vi har haft et ganske udmærket besøg ved Badet. Der har næppe været så mange gæster som før krigen. Det noget urolige vejr i juli måned var jo lidt uheldigt, men i det store og hele må vi være tilfredse. Kurhotellet har haft fuldt hus og selvom den enkelte gæsts forbrug har været noget mindre end sædvanlig, er alt andet godt.  Også Strandterrassen har klaret sig bedre i år end i fjor.

Dir. Bang, hotel "Kongen af Danmark":

Sæsonen har været ualmindelig god. Der har været mange tyskere, og englændernes besøg er også i glædelig tiltagen. Der har endog været usædvanlig mange englændere herovre i år. Og fra Svrige har der været mange gæster. Men fælles for alle udlændinge er det, at de savner et virkeligt badeliv her. Der mangler noget i den retning. I øvrigt har englænderne udtalt sig meget rosende om Fanø Strand, der ikke har sin lige, på hele det engelske øriges udstrakte kyster.

Frk. Beck, Strandhotellet:

Det har været en god sommer - næsten over forventning. De tyske jøder har i særlig grad bidraget til dette. Det gode vejr har også gjort sit til, at gæsterne har sparet meget, og restaurationsforretningen har af den grund været mindre god.

Dir. Olsen, Missionskurstedet:

Vi har haft fuldt hus, og alt er gået meget godt.

Hotelejer Nielsen, hotel "Nordby":

Vu har kun grund til at være tilfredse her på hotellet. Det fine vejr har bidraget til, at vi har haft gæster i længere tid, end vi plejer. Der har været optaget hele tiden, og sæsonen har for os været god.

Fru Nielsen, "Fanø Krogaard":

Det har været en fin sæson, og vi er særdeles godt tilfredse. Vi har aldrig haft så mange forespørgsler, som vi har haft i år. Men pladsforholdene her på kroen er jo meget små. En hel måned havde vi en tysk feriekoloni, det hjalp jo alt sammen.

Nordby Turistforenings formand, købmand Svarrer:

Sommeren har været god. Vi har haft en mængde forespørgsler fra danske gæster, der har ønkset, at tilbringe en del af ferien på Fanø.  Og vi har haft held til i de allerfleste tilfælde at skaffe plads og således tilfredsstille efterspørgslen.

 


Badevejen, 2. juni 1934. Fanø Ugeblad.

Til samtlige parcelejere ved Fanø Vesterhavsbad.

Det selskab, der i 1880'erne anlagde Fanø Vesterhavsbad, bekostede samtidig anlægget af en, på den daværende trafik med hestekøretøjer, beregnet adgangsvej til Badestedet fra kommunevejen ved Mamrelund.

Den uhyre stigning i "strømmen til havet" er i de senere år, i forbindelse med automobiltrafikkens enorme udvikling og færgeriets forøgede og forbedrede indretning til transport af automobiler, har ganske ændret vejens karakter til offentlig adgangsvej til havet.

Tællinger har vist, at vejen til visse tider i højsæsonen er en af landets mest trafikerede automobilveje, at langt størsteparten af de med færgeret transporterede automobiler befarer vejen, og at heraf en betydelig del ikke har ærinde til Badetstedet, men kun benytter vejen til gennemkørsel til stranden. Denne udvikling har medført en belastning og et slid af vejen, som dens konstruktion ikke var beregnet til, og kun en fra grunden af ny anlagt automobilvej vil kunne bære den nuværende tafik.

A/S Fanø Vesterhavsbad har i de forløbne år alene bekostet vedligeholdelsen af vejen fortset fra et tilbud, som aktieselskabet har fået i de seneste år i form af en afgift af de automobiler, der udnytter vejen til erhvervsmæssig kørsel, og den førnævnte betydelige trafikfærdsel, af hvilken staten igennem færgeriet årlig har en betydelig indtægt, har således ikke givet nogen afgift til selskabet, og da vedligeholdelsen af fornævnte grunde efterhånden er blevet særdeles byrdefuld, har aktieselskabet allerede for flere år siden ment, at dette vejspørgsmål, som det måtte tilkomme  det offentlige at løse, hvorfor man gang på gang har andraget det offentlige om at overtage vejen, men hidtil forgæves. Da vejen, hvor meget der end ofres på dens vedligeholdelse, ikke efter sit anlæg kan tilfredsstille de krav, man stiller til en aå trafikeret vej, er den eneste rationelle løsning som nævnt et nyt vejanlæg. En af amtsvejvæsenets foretagne beregning har givet det resultat, at en sådaan vej med en kørebane på 8 meter og et 5 meter bredt fortov vil koste - inklusive afståelse af de nødvendige arealer - ca. 52.000 kr.Aktieselskabet hat ment, at såvel staten hvis indtægt igennem færgeriet i betydelig graf forudsætter vejens tilstedeværelse, som kommunen, hvilken aktieselskabet nu i ca. 50 år har friholdt for udgift til vej til en del af kommunen, hvis ejendomsskyldværdi andrager omternt halvdelen af kommunens ejendomsskyldsværdi, nu burde træde til, og at de foreliggende opgaver i hvert fals så langt udenfor, hvad det private aktieselskab, hvis ejendomme udgør en brækdel af værdien af de i badebyen liggende ejendomme, kunne påtage sig. Ribe statsamt og Nordby sogneråd har da ej heller ment at kunne forkaste de af aktieselskabet fremsatte synspunkter, tværtimod har Nordby sogneråd allerede i 1921 officielt overfor amtet gjort gældende, at der burde ydes tilskud til vejens vedligeholdelse, og amtet har så sent som i 1930 forgæves lagt Nordby sogneråd nær, at overtage vejen og stillet tilskud i udsigt.

Siden da er trafikken steget uhyre, men kommunen har dog ikke ment at kunne påtage sig det nye vejanlæg og har kun kunnet indgå på at overtage vejens fremtidige vedligeholdelse på betingelse af, at den ny vej forinden blev anlagt uden udgift for kommunen.

Imidlertid er der nu gennem Nordby kommune forelagt aktieselskabet et forslag fra Ribe amtsråd gående ud på, at vejen optages i 1. klasse, hvis badebyen vil betale halvdelen af anlægsudgifterne. Under hensyn til, at der mulig hos ejerne af de i badebyen liggende ejndomme kan være en sådan interesse for det påtænkte vejanlæg, at man vil være villig til ejendomsskyld i fremskaffelsen af de her ca. 26.000 kr., der bliver nødvendige, hvilket udgør kr. 3,00 for hvert 100 kr. ejendomsværdi, vil aktieselskabet ikke undlade at forelægge dette forslag for samtlige grundejere, idet vi gerne snarest hører deres standpunkt. Selvom forbedrede vejforhold især vil have betydning for de i badebyen værende erhvervsvirksomheder, kan man dog ikke se bort fra en mulig derved bevirket værdistigning af de private villaer.

B1626-3 Kurhotellet Kongen-

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles