Mitfanoe
Fanø Bad 1900 - 1909 - del 4

SOM TURIST PÅ FANØ.

”EN IDYLLISK PLET”   -  skrevet af »En turist« i 1903.

Fanø Ugeblad 13. august 1971.

Når de varme, lyse sommerda­ge kommer, får livet ved Fanøbad et helt andet præg, da forsvinder det ørkenagtige og triste på Fanø forstrand og fra klitterne. Da kommer der badegæster, feriefolk og mange andre for i kortere eller længere tid at nyde livet i friske drag ved havet. Lyse sommerhat­te og brogede sommerdragter tit­ter frem. alle vegne imellem mare­halmen, klitterne og ved havet. Folk, ikke blot fra vort fædre­lands forskellige egne, strømmer hid; men vi møder måske lige så mange udlændinge.

For cyklister er hele Fanøs Vesterstrand et Non plus ultra. For­nemmelig under ebben har man et bredt blødt, aldeles jævnt gulv at køre på – de ejendommelige klitformationer på den ene side og det vilde Vesterhav på den anden side.

Vandets regelmæssige skiften med flod og ebbe, som her er størst på hele den danske kyst, spiller en betydelig rolle, ikke mindst i badegæsternes interesse.

Idyllen og det ret ejendomme­lige liv er ingenlunde gået tabt på Fanø, således som visse skriben­ter mener; men særlig Sønderho har sin idyl - det vil sige, når man forstår at finde den.

I disse smukke sommeraftener har jeg fundet min; det var ved solnedgang, jeg stod på en af de høje klitter, nede i dalen lå byen, svajende vifter marehalmen i vin­den over de lune småfuglereder, hvis beboere lystigt kvidrende og støjende flyver frem og tilbage. Jeg ser over klittens rand hen imod et lille venligt hus langt nede i dalen ved klittens fod. Det er et af de fredeligste huse, jeg nogen sinde har set.Lavt og gråt af farve har det kun en eneste skorsten. Midt på siden ser jeg indgangsdøren med de grønne vinduer på hver side.

Indenfor i vindueskarmene står Gyldenlak og Reseda, udenfor ud­sender det gamle hyldetræ sin søde duft, den, som vi alle kender fra den gode gamle tid, da det hjemlige og hyggelige hørte til livets største goder.

Jeg har aldrig set døren eller et eneste af vinduerne i dette lille hus åbnede eller et eneste menneske gå i haven. Der kunne for den sags skyld lige så gerne bo en Tornerose, der kun ventede på sin prins for at blive befriet; men jeg har nu befolket huset på min egen vis.

Jeg synes, at disse små hygge­lige stuer måtte passe for to kære gamle mennesker, mand og hu­stru, som har fulgt hinanden gennem de mange år; undertiden var det svært - til andre tider let og lyst at gå ved hinandens side og tage kampen og arbejdet op, men det, at de var to om det, hjalp så umådelig meget i de tun­ge tider og gjorde livet så uende­lig rigt og godt i de lyse timer. Nu er deres livs aften kommen, og de har fået lov til også at dele den. Livet går for dem uden store bekymringer, og de dvæler helst ved deres mange gode minder, der bliver mere levende for dem for hver dag, der går.

Undertiden kommer vel de gam­les kæreste barnebarn og besøger dem, hun holder af at høre mor­mor fortælle om gamle tider - helst om den tid for mange mange år siden, da mormor var ung. Ja, hvor kunne hun blive ved med at fortælle, og barnebarnet blev al­drig træt af at høre.

Mens jeg således sidder på klit­tens top i den fredelige aften, er det som om det lille stille hus er blevet beboet med et mønster som i mine betragtninger; thi jeg ser ligesom for mange år tilbage de to gamle komme ud af døren - hånd i hånd går de gennem ha­ven, standser ved hyldetræet, og går så atter tilbage til huset, og alt er atter lukket og stille ....

Jeg rejser mig og går -- helt optaget af det, jeg har oplevet i den sene aftentime, jeg har svært ved at slippe det, og derfor må det i »Ugebladet«, at der er en idyllisk plet på øen.1904

FANØ NORDSØBAD SOLGT.

Nordby 9. april 1904:

I følge el iltelegram fra Ritz. Bur. er Fanø Nordsøbad i går solgt til konsortium i København.

Overtagelsen sker straks.

Herom skriver Nationaltidende:

Fanø Nordsøbad er af de tyske ejere d'hr. Dähne og Thieme solgt til et dansk konsortium med gene­ralkonsul v. Haarst i spidsen. I købesummen er indbefattet bade­monopolet, bygningerne, sports­pladser og alle Fanø Nordsøbad tilhørende grunde. Summens stør­relse er ikke opgivet, men den siges at være forholdsvis ringe.

Dähne og Thieme har kun haft hotellet m. v. et år og skal efter sigende ikke have spundet silke ved forretningen, hvilket også ta­ler for at det nu er købt billigt.

Det væsentligste motiv til købet er sikkert det, at man synes badet bør være på danske hænder og desuden håbet om i højere grad end hidtil at lokke danske bade­gæster derover. Hotellernes ka­rakter, som er absolut 1. klasses, skal bibeholdes, men priserne skal dog ikke gøres højere end passen­de for det velhavende danske publikum.

Man vil så vidt muligt søge at bevare de tyske gæster for badet og tillige gøre anstrengelser for også at trække englænderne til huse, de kan mulig fristes ved de udmærkede sportspladser.

Det henstår, hvorvidt konsor­tiet vil bortforpagte hotellet eller drive det selv (Kurhotellet) det beror i væsentlig grad på, om det er muligt at finde den rette mand til at overtage det.Badets navn forandres fra Fanø Nordsøbad til det mere dansk-klingende Fanø Vesterhavsbad.

Fanø Vesterhavsbad dannes som aktieselskab i 1904

Den 11. april 1904 dannedes aktieselskabet »Fanø Vesterhavsbad« med en aktiekapital på Kr. 245.000,-. Den første bestyrelse bestod af:

Etatsråd H. Hammerick (Formand),

Generalkonsul van Haarst,

Direktør H. B. Linnemann,

Administrator F. Lassen-Landorph,

Overretssagfører Axel Bang og

Konsul D. Lauritzen,

samt som Revisorer: Finansminister, Direktør N. Neergaard og

Etatsraad H. Just.

Til disse mænd vil alle, der holder af Fanø, stå i taknemlighedsgæld, thi det var dem, der udformede den linie og den tradition, der den dag i dag præger Fanø Vesterhavsbad.

Aktiekapitalen blev så stor, fordi der i de følgende år måtte anvendes meget store beløb på modernisering af Kurhotellet og til forskellige anskaffelser. Der blev, som tidligere nævnt, bygget to fløje til, elektrisk lys blev indlagt, varmt og koldt vand på alle værelserne etc.

Årene 1904 til 1913 var lykkelige år, selv om de også var arbejdets år. Gæsterne strømmede til fra alle egne og mange lande, og på stranden vajede alle nationers flag.


P13 WEB

Kronprins Frederiks (Fr. d. VIII) andet besøg ved Fanø Bad

kronprinsen 1904 441 web

Kronprins Frederik og prinsesse Thyra på Kurhotellets trappe 1904.


Perioden begyndte med kronprins Frederiks (Fr. d. VIII) andet besøg ved Fanø Bad. Kronprinsen havde sammen med kronprinsessen og prinsesse Thyra været i Ribe til domkirkens genindvielse og fandt så lejlighed til ganske uofficielt at gæste Fanø et par dage. Han færdedes ved Badet og i Nordby på naturlig vis og underholdt sig med de forskelligste mennesker. I de tider spiste man i Kursalen endnu ved lange borde, og kronprinsen havde udtrykt ønsket om at spise sammen med gæsterne, ligesom han ikke ønskede, at der skulle gøres særlige anstalter af nogen art. Som man kan tænke sig, deltog af gæster alt, hvad der kunne være i Kursalen. Hotelledelsen havde anmodet om, at gæsterne ville bestille drikkevarer forud for middagen, og da den begyndte, prangede champagne over alle bordene, kun ved den kongelige bordende stod der - øl på Kande. For hele den generation, der mindes kong Frederik personlig, er dette træk så typisk; kongen ville ikke forcere omkostningerne for nogen, fordi han deltog i middagen. Om aftenen var der opvisning af Fanødanse, og næste dag rejste den kongelige familie.

P5 WEB


Fester for den engelske flåde

 1908 havde Fanø de store fester for den engelske flåde, der lå i Grådyb. Alt, hvad der betød noget i disse egne med stiftamtmanden i spidsen, samledes her for at feste med de engelske officerer. En morsom episode skete, da admiralen med alle officererne skulle gå i land i Nordby. Formanden for Fanø Skibsrederforening mødte på Broen i kjole og hvidt og høj hat og holdt velkomsttalen. Pludselig, midt under denne, begyndte alle oppe på damperen at le. Ved det, at damperen lå så højt, kunne man fra den se ned i formandens høje hat og se, at taleren havde fæstnet koncepten til talen med tegnesøm i bunden af hatten. Det må have set morsomt ud, i alt fald lo hele færgen, og efterhånden deltog alle tilskuerne på landgangsbroen i latteren uden formentlig at vide, hvad de lo af. Den engelske admiral har sikkert aldrig før fået en så munter officiel modtagelse. Festen gik strålende, i alle pauser dansere man rundt om stiftamtmand, kammerherre Stemann og sang »he is a jolly good fellow«.

I alle disse år var der velstand over Europa, både hjemme og ude, ja selv fra Rusland begyndte der at komme gæster, ganske vist kun enkeltvis, men alle var begejstrede og anbefalede propaganda i deres land.

Fanøbad trykte russiske prospekter, men endnu inden de var færdigtrykte, var der vendt op og ned på verden. De 20.000 russiske prospekter, trykt i gult og sort, ligger på et loft og venter på bedre tider, ikke engang turistchefen har kunnet finde anvendelse for dem.


P128 WEB

Bag tennisbanerne ses Sporvognen og til højre det hvide hus med keglebanen. (foto ca. 1912).

P130 WEB

Kroketbanen med det lille Papegøjehus midt i billedet og golfhuset yderst til højre. Golfspillerne hat fået automobiler.


"Fanø Vesterhavsbads Kurtaxt Reglement" 

I "Fanø Vesterhavsbads Kurtaxt Reglement" fra 1907 fastslåes at "forpligtet til at betale kurtaxt (kurabonnement) ere alle Fremmede, der opholde sig ved Fanø Bad i tiden far 15. juni - 15. september". Kurabonnementet gav adgang til Kurlokalerne samt til alle i Kursalen stedfindende Concerter, Baller, Reunions, Børneballer etc. Og endvidere "kun Indehavere af Kurkort have ret til de forskjellige Abonnements  (Badeabonnements, Strandkurv, Tennis og Golfabonnements)".

I en brochure far 1909 beskrives en dag ved Fanø Vesterhavsbad hvor formiddagens oplevelse er badet og mødet med Vesterhavets bølger, "der løfter Dig op, bærer Dig som en bold og kaster Dig helt ind til strandbredden…

- I dag er ankommet hertil en hel del fremmede gæster, rimelig­vis for at tage badet og dets om­givelser i øjesyn.

Hr. fabrikant Hess fra Vejle be­finder sig også her i disse dage. Han agter nu i foråret at opføre en villa mellem villa »Louise« og villa »Marie«.                 

April 1904. Fanø Ugebald

Fanø Vesterhavsbad.

I anledning af en bladmedde­lelse om, at handelen angående Badet endnu ikke var endelig ord­net, meddeler Ritz. Bur. fra påli­delig kilde, at købekontrakten er underskrevet, og at det danske konsortium vil overtage Badet, så snart skødet er skrevet, og at konsortiets bestyrelse består af etatsråd Hammerich, generalkon­sul van Haarst, overretssagfører Axel Bang, direktør Linnemann og administrator Lassen-Landorf

.April 1904.

A/S Fanø Vesterhavsbad har nu overtaget de købte ejendomme. Der vil særlig blive lagt vægt på at trække gæster, såvel danske som udenlandske, til Fanø samt på et godt samarbejde imellem de i Badets fremgang interessere­de parter.

Sæsonen åbnes tidligt i år, og der begynder allerede nu at kom­me liv, skodderne tages fra og malerne og murerne er i fuld virksomhed med at gøre alt klar til gæsternes ankomst.

Kurhotellet, der i fjor fik en ret grundig reparation, vil i år blive uforandret, hvorimod »Kongen af Danmark« der sidste år har været stedbarn - såvel ind- som udven­dig - vil undergå en stor foran­dring. Kælderrestaurationen vil blive åbnet fra i morgen (24.-4.). Hotel »Kongen af Danmark« såvel som villaerne står nu som før un­der direktør Carl Becks ledelse.

Hr. Becks tanke angående sam­arbejde vil nu blive ført ud i livet, idet der mellem de forskellige parter ere trufne sådanne aftaler, som vil være betryggende for fremtiden. Der vil blive reklame­ret såvel i inden- som udenland­ske blade i samme målestok som tidligere.

På tirsdag påbegyndes opførel­sen af fabrikant Hess' villa.

Hr. bogholder Olaf Lassen har erholdt engagement ved det nye aktieselskab.

- Kurhotellets vært i år vil blive en hr. Kjær fra Kjøbenhavn (tidl. Randers). Den nye mand har allerede opholdt sig her i flere dage.April 1904. Fanø Ugeblad

Fanø Vesterhavsbad,

således er altså nu navnet på det badested, der i ikke ringe grad har bidraget til at gøre, vor lille ø bekendt vidt omkring, og som det nye navn antyder, at badet er kommet på danske hænder, såle­des er det også meningen, at man vil arbejde på at gøre det til et mere udpræget dansk badested end hidtil og søge at få vore egne landsmænd til i stigende grad at søge herover, mens på den anden side udlændinge, tyskere såvel som englændere, naturligvis er meget velkomne. Det ny selskab skal ikke være stiftet for at tjene penge, men for at søge at skaffe et stort dansk badested til veje. Det er en sund og god tanke, og vi ønsker den ny ledelse held og lykke til at føre den igennem.

Badet vil i år blive åbnet alle­rede før pinse, men vil for øvrigt blive ledet som hidtil.

Aktiesel­skabet har overtaget alt, hvad der hører under forlystelserne, og det vil antage et lignende antal funk­tionærer ved badet og Kurhotellet som hidtil (omkring 75).

Hotel »Kongen af Danmark«, som ikke tilhører det ny aktiesel­skab, er overtaget i forpagtning af badets gamle leder, Hr. Carl Beck, der ser meget lyst på for­holdene under den ny ledelse. Særlig venter han sig et godt ud­bytte af den forbedrede jernbane­forbindelse mellem Kjøbenhavn og Esbjerg og en bedre færgefart over til Fanø.

Købesummen for badet 137.000 kr. må vel siges at være billig, når der ses hen til, at det har stået bogført til omkring 650.000 kr.; men der er jo rigtignok det at be­mærke til sidstnævnte sum, at den ikke er blevet forrentet. Kun i 1898 og 1899 gav badet overskud. Vi vil nu håbe, at det ny forsøg, der gøres på at bringe badet frem og bringe udbytte af de kapitaler, der sættes i det, må lykkes og blive til gavn og glæde såvel for det ny selskab som for vor ø, der gæstfrit vil modtage den strøm af fremmede, som vi vel tør vente, der nu vil komme. De nye ejere af Badet har nu truffet aftale med den mand, som de sidste som­re har styret badevæsenet i Sønderho.


Badet.          7. maj 1904. Fanø Ugeblad.

Der arbejdes flittigt på alle om­råder ved Badet; murere, malere, jordarbejdere, kort sagt alle klas­ser af håndværkere er i gang. Sandet på vejen til »Strandhotel­let« (nu Hotel »Fanø Bad«) bliver kørt bort i tipvogne og ført til villa »Anita« for at opfylde huller der. På fabrikant Hess' villa er muren allerede et stykke over jor­den. Det vil blive en mindre én etages bygning 15x16 alen, med en lille karnap, men i øvrigt uden særlig udsmykning; den kommer til at indeholde 7 værelser og køk­ken og skal allerede tages i brug i indeværende sommer, når den kan blive tør nok. Ved Hotel »Kongen af Danmark« bliver der foretaget de største forandringer, og hotellet bliver efter fuldendt istandsættelse så helt forandret af udseende. Der er allerede på terrassen indrettet et par lukkede værelser med ruder fra øverst til nederst, for at gæsterne kan sidde der i blæstvejr, og der bliver end­videre mod mv. opmuret en større beholder til levende fisk, som gæsterne kan more sig med at fodre og iagttage. Forhåbentlig bliver der foruden karper, foreller og andre fisk tillige indsat guld­fisk. - Villa »Erika« står færdig og helt klar til afbenyttelse, og »Kurhotellet« har sin smukke oppudsning fra i fjor i god stand. Værten, hr. Kjær, er ankommet, og vil vejret føje sig, kan vi nok begynde at bade til pinse.

Vejen til Badet, som i lang tid har trængt til istandsættelse, vil nu blive belagt med grus, som al­lerede er ankommen. Forhåbent­lig får gangstien så også en ho­vedforbedring; den trænger i høj grad dertil.

Maj 1904. Fanø Vesterhavsbad

åbnedes første pintsedag, men det var ikke under de gunstigste betingelser, idet vejret nærmest måtte kaldes efterårsagtigt. No­gen særlig stærk tilstrømning fandt da heller ikke sted her til øen, men var langt under ventet.

På Kurhuset fandt den første koncert sted under hr. Kranz' ledelse; det må siges, at han med sit udmærkede orkester løste op­gaven på en smuk måde, hvad der også blev påskønnet af tilhørerne.

En del fremmede gæster har i den forløbne uge besøgt hoteller­ne. I morgen aften er der bal på Kurhuset.21. maj 1904.

Det rykker nu stærkt hen mod tiden, da Fanø Vesterhavsbad skal begynde sin sæson for i år, nemlig i morgen, da alt vil være færdig til at begynde badene og badevognene på plads.

For Kurhotellets vedkommende skal vi meddele, at kapellet i år vil komme til at bestå af 14 mand under ledelse af kapelmester Ole. Krantz fra Esbjerg, der i morgen eftermiddag dirigerer koncerten for første gang.

Hvad angår hotel »Kongen af Danmark«, da er oppudsningen såvel ud- som indvendig omtrent færdig, så det smukke hotel strå­ler i nationale danske farver, rødt og hvidt. Direktør Carl Beck har sat en hel del ind på at gøre det så tiltalende som muligt, hvad der også er lykkedes for ham over al forventning. Han har således nu sluttet akkord med »Nordisk Auer Glødelys Selskab« om indlægning af 101 blus Acagin-Gas, hvilket er en bekostning på ca. 3000 kr. Ho­tellet vil herefter såvel ude som inde komme til at stråle af dette smukke lys, der i de sidste dage er blevet indlagt. Monteringen og dekorationen er overalt blevet en hel del fornyet af vore egne hånd­værkere. Når vi nu blot må få en god sommer, så skal der nok kom­me gæster, thi priserne er overalt betydelig billigere end foregående sæson.

To kendte personligheder, Kur­hotellets flerårige portier, hr. H. Fanø, er fra i år engageret til »Hotel »Kongen af Danmark« og hr. bogholder Olaf Lassen er blevet ansat som inspektør ved det nye badeselskab

.


Annonce.    9. juli 1904.

Kurhuset.

Fanø Vesterhavsbad.

Søndag d. 10. juli kl. 3 - 5 efter.

koncert af kurkapellet.

Aften kl. 8 1/2

BAL I KURSALEN

Entre l kr.

Badedirektionen.

30. juli 1904.

Direktør Ballin fra det store Hamborg - Amerika Dampskibs­selskab kom i aftes til Esbjerg og tog ekstrabåd til Fanø. Han vil opholde sig nogen tid ved Badet.

Annonce.     21. maj 1904.

Fanø Vesterhavsbad.

Sæsonen  åbnes  1. pinsedag med

koncert i kursalen kl. 4 - 6 af kurkapellet under ledelse af hr:

kapelmester  Krantz.

Entre kr. 0,25.

Badedirektionen.

Annonce:  11. juni 1904.

Fanø Vesterhavsbad.

VARME SALTVANDSBADE

Varmbadehuset er åben daglig fra

8 ½ - 11 og fra 1—5.

Pris for Fanøs beboere pr. bad 75

øre, 10 bade 7 kr., inkl. vask.

Badedirektionen.

— o —


 

1906

Varmbadehuset og villa Erika

Annonce.             18. juni 1904.

Kurhuset.

Fanø Vesterhavsbad.

Hver dag fra 3 — 5 eftm. og 8 — 10

aften koncert af kurkapellet un-

der ledelse af kapelmester Krantz.

Søndag den 19. juni kl. 8 1/2 aften

BAL I KURSALEN

Entre 50 øre .

Badedirektionen.

2. juli 1904. Badeanstalten ved Sønderho

åbnedes i går. Pavillonen har i år fået en veranda tilbygget og der er nu til at begynde 7 nye badevogne, deriblandt 2 »lege­vogne«, der har megen lighed med de kinesiske bærestole. Af bade­gæster er der endnu kun få an­komne, hvorimod der i de sidste dage har været mange turister.


13. august 1904. Kronprinseparret på Fanø.

I mandags formiddags rygtedes det ret hurtigt over hele Nordby, at kronprinseparret ville ankom­me til Fanø ved middagstid. Fra mund til mund lød det overalt: Flaget op! og ved 11-tiden vajede disse fra havnen og hele byen igennem. Til nævnte tid begyndte folk så småt at samles nede ved færgebroen for om muligt at få et glimt at se af de ventede gæster og endelig ved 12-tiden ankom færgen pyntet med flag med de kongelige gæster, Deres kgl. Høj­heder kronprinsen, kronprinses­sen, prinsesse Thyra og prins Harald med følge.

Ved anløbsbroen stod opstillet sognerådet, vore få embedsmænd og en talrig skare tilskuere. — Straks da skibet var lagt til, bød sognerådets formand, sagfører C. Christensen, de fremmede gæster velkommen og udbragte et af 9 hurra kraftigt besvaret leve for kronprinsen, og ved landstignin­gen overrakte fru Laura Clausen kronprinsessen en smuk buket.

På de ventende ekvipager kørte de kgl. herskaber derefter straks ud til badet. Ved hotel »Kongen af Danmark« måtte vognene holde, idet her råbtes hurra af de for­samlede gæster og tre unge piger fanødragt overrakte blomster, før kørselen fortsattes til Kurhotellet, hvor de kongelige herskaber be­boede syv værelser.

Villaer og hoteller vare alle pyntede med flag

.

Efter at have nydt en frokost på hotellet med de tilstedeværen­de gæster og en omklædning var foretaget, tog kronprins Frederik, prins Harald, prinsesse Thyra og kammerherre Bull ind til Nordby. Her gik de tur ved havnen og kom ved denne lejlighed bl. a. ind til postbud Andersens, hvor man mente at kunne få lejlighed til på nært hold at se, hvorledes et rig­tigt mindre fanøhjem tog sig ud. Efter at have talt med de i dette hjem værende personer og hørt om den tilfredshed, de følte ved tilværelsen, gav kronprinsen den syge unge pige, Maren, 20 kr. An­dersens kone 16 kr. og de mindre børn 2 kr.; prinsesse Thyra benyt­tede samtidig lejligheden til at tage flere billeder af de her for­samlede, såvel inde som udenfor huset, og lovede at sende nogle, når de blev færdige, herover til Andersens.

Efter 3/4 times ophold her kør­tes atter ud til Badet. På Kur­hotellet spiste den kongelige fa­milie med følge sammen med ho­tellet øvrige gæster. Der foretoges nogle indkøb i Hansens forretning — senere spadseredes på stranden og overværedes koncerten i Kur­hotellets sal.

I aftenens løb var der en lille festlighed på Kurhotellet, idet man fra forskellige sider havde ønsket at vise de høje herskaber, hvordan fanøerne dansede deres nationaldanse med kvinderne i nationaldragt. Med vanlig fore­kommenhed biet dette ønske, også efterkommet, og en del herrer og damer gav møde og dansede såvel fannikerdansen som de bekendte sønderhoninger under almindelig bifald såvel hos de høje herskaber som hos de tilstedeværende gæ­ster, der klappede efter hver dans. Såvel kronprinsen som kronprin­sessen talte med flere af de dan­sende såvel om dansene som om dragterne og beklagede, at de smukke nationale dragter var ved at falde bort.

KL 10 var det hele forbi, og de kgl. gik til ro. Hotel »Kongen af Danmark« var om aftenen smukt illumineret.Tirsdag formiddag bestemte man sig for at rejse hjem, selv om det var meningen, at de kgl. ville være blevet på Fanø også i tirsdags, for at foretage en køretur til Sønderho, men dels fordi vejret var dårligt, dels fordi kronprinseparret ventede besøg ved hoffet af prinsesse Ingeborg af Sverrig, besluttede man sig til at rejse hjem med det ordinære middagstog fra Esbjerg.

Ved ankomsten til Nordby var hele byen atter flagsmykket og en stor skare mennesker forsamlede på skibsbroen. Kronprinsen gav her postbud Andersens kone 100 kr., ligesom kronprinsessen meget interesseret spurgte om familiens forhold og bad dem komme op til sig, når den kom til København. Den unge datter fik løfte om gra­tis at erholde en kunstig fod, når hun med det første kan tåle at gøre rejsen til Kjøbenhavn.

Efter at have underholdt sig med flere af de tilstedeværende og modtaget en det bouketter, gik man om bord, og skibet sejlede bort under rungende hurra. Et langt stykke ude i sejlløbet vifte­des med lommetørklæderne fra damperen til de her forsamlede mennesker, der efter afrejsen rig­tig lovpriste de kongelige for den elskværdige og ligefremme måde, de kom enhver i møde på Fanø. Hos mange vil der efter dette be­søg sikkert gøre sig andre følelser gældende, end man tidligere hav­de overfor kongelige personer.

Af fotograf Kromann er der taget flere vellykkede plader af vore kongelige gæster såvel ved Badet som ved ankomsten og afrejsen.Annonce:    4. juli 1904.

En dannet ung pige

helst med kendskab til tysk, kan få plads for sommeren i en special-cigarforretning

ved Fanø Vesterhavsbad. Nærme­re ved henvendelse til M. M. An­dersen, Esbjerg.


9. juli 1904. Under ungskuet i Esbjerg har der de sidste dage været fartet i store mængder herover fra Esbjerg af fremmede landmænd, vel nærmest for at se de fanøske mærkværdigheder. Alt hvad der findes af køretøjer har været i brug; alle er også velkomne.

I aftes gav Esbjerg byråd sin middag på Kurhotellet for spid­serne ved dyrskuet.

Spisesedlen så således ud: Consommée å la Royale. Salmonse, hollandaice. d'Agneau salée aux Legumes Poulet roti. Salade et Compotes Glace eux fraises.

Hertil nødes følgende vine:

Leonville.

Trarbacher.

Der var dækket til 180 kuverter.


20. august 1904. Fanø Ugeblad.

Fund af rav ved Badet.

Det er mange badegæsters be­hageligste adspredelse på deres promenade langs stranden at søge efter rav, og ikke så få har godt held til at finde noget af det, hvor af Vesterhavet som bekendt er rig. Forleden gik der rygter om, at en badegæst havde fundet 71 stk. rav, og mange var ved at komme ud af sit gode skind ved at høre om dette store ravfund. Vor med­deler er imidlertid i stand til at oplyse, at alle disse omtalte styk­ker ikke var større end ærter og kun havde en værdi af få ører; derimod var samme dag en anden badegæst så heldig at finde et stykke mælkehvidt rav af anselig størrelse, passende til flere pæne smykker.

27. august 1904. Et digt om Fanø.

Fra Nakskov er der sendt os et lille digt forfattet af en badegæst på rejsen fra Fanø til hjemmet:

Fanø!   Fanø!  

Havomslynget!

Drag til Fanø, bliv forynget, ja, bliv genfødt i dens vand.

Over revlen bølger haster, mod den brede strand de kaster kælent sig i snehvidt sand.

Båret af den salte vove glemme hjemmets mark og skove, klitten er i stunden bedst. Selv når sandet fyger viltert,

marehalmen stikker iltert, føles livet der som fest.

Ingen strand og ingen vove, intet land og ingen skove kan slig gøre sindet glad.

Alle, der har sorg i sinde, alle, der vil »helse« finde, drag til Fanø Nordsøbad.1905

April 1905. Fanø Ugeblad

Der udføres for tiden en del for­arbejder ved Badet, der »flyttes bjerge« kan man sige. Klitterne, der højner sig år for år, bliver nu jævnet ud for villa »Senta« lige­som det er sket ud for »Kuren«. Det giver en bedre udsigt ud over havet.

I kursalen males der, stilladset alene koster 300 kr. at stille op; man skulle synes, det var lettere at lave store bukke og flytte med, det måtte da være billigere.

Ved Badet vil i sommer musik­direktør Ludwig fra Hamborg igen glæde publikum med sin til­stedeværelse og sin dygtige ledel­se af orkestret.

Kellers konditori er åbnet og en ny men kendt vært, hr. Poul­sen, har nu overtaget samme.

Tilbygningen til Hansens villa vil blive rejst i de nærmeste dage, og andet byggeforetagende vil næppe blive udført der i år.

Vejen er misserabel, så dårlig, som vi ikke nogensinde har set den.

Maj 1905.

Badevæsenets tipvogne og spor føres i disse dage fra Badet til Nordby og med lægter ud til Skal­lingen til anvendelse ved høfderne, som skal bygges der.

Kellers konditori er nu smukt istandsat både ude og inde; der bliver glasveranda og alt er så hyggeligt og net, så gæsterne kan sidde lunt og godt, når det blæser og endda sidde i det fri. Haven er ligeledes tilplantet og et nyt plan­keværk er opsat.

1905 badevogn

Badeliv i 1905. Dengang måtte man kun skrive på forsiden af postkortetKLITTONER VED BADET.

Der sidder en maler på klitten med spejdende drømmende blikke og fængsler de farvestrimer på de grovtvundne lærredsbrikke. Og solen synker i havet, synker i rødmende strimer, stålblåt skinner de bølger •— hør,  nattens fredsklokker kimer. Alle de lyse og varme glødende  farvetoner svinder med sol bag havstreg til lysenes, farvernes zoner. Der sidder en maler på klitten — mørket omkring ham daled; er det mon mine tanker han nys på sit lærred maled'? Er det mon mine indre lysende aftenfredssyner solen, der sank og dens strimende glans som af lærredet lyner? Ja, og havet og sandet — tungerne borte i stranden, marehalmstuen og skyggerne - alt er i farverne blandet.

Gud, du lysenes fader,
sjælenes, hvælvets skaber,
ind i den rigdom vi skuer
og i dit lys os bader.
Sid da kun, maler, på klitten,
morgen og aften silde,
fæst på dit lærred min tanke,
thi jeg kan ej selv, om jeg ville

.

                     


Maj 1905.

Kurhotellet åbnede i torsdags den 25, maj. Der har i ugens løb været flere gæster, som har lejet villaer for en del af sæsonen.

Delegerede fra de jyske handelsforeningers møde i Esbjerg skal have middag på Kurhotellet d. 30. ds. i et antal af 100 kuverts. I morgen eftermiddag fra kl. 4 - 6 er der koncert på Kellers kondi­tori af Fanø musikkorps.

10. juni 1905.

Sæsonen er inde. Badedirektionen byder i år på noget ekstraordi­nært til pinsen, idet nye kurkapel nu er ankommen og giver sin før­ste koncert og bal 2den pinsedag på kurhuset. Der serveres på ho­tellerne frokost, middags- og af­tensmad til moderate priser. Det er ikke nødvendigt at tage andre steder hen for at forslå nogen tid, thi her er alt, hvad hjertet begæ­rer, man kan snart tilfredsstille enhver smag, hvad enten det gæl­der koncert eller bal, spise- eller drikkevarer, et forfriskende bad eller en styrkende søvn, efter at have nydt den rene, dejlige luft ved de blå bølger i Guds rige na­tur. Vi skal samtidig henlede op­mærksomheden på, at det er for­budt at tage helme i klitterne.Annonce:    10. juni 1905.

Fanø Vesterhavsbad.

1ste pinsedag ingen koncert.

2den   pinsedag   efterm.   kl.   4 - 6

første koncert af kurkapellet.

Entré 25 øre.

Aften kl. 8 ½

BAL I KURSALEN

Entré 50 øre.

Badedirektionen.I pinsedagene i Kurhotellet og Hotel Kongen af Danmark lunsch kl. 12 - 2 a kr. 2,oo, diner kl. 4 - 7 kr. 3,00, souper kl. 8 - 11 aften kr. 2,50. Esbjerg og Ny Carlsberg øl fra fad 20 øre pr. glas, ægte Münchener øl fra fad 30 øre pr. gl.

13.05.1905

Kellers Konditori er nu istandsat meget smukt både indvendig og udvendig, der bliver glasveranda. Haven er nyplantet

Kellers konditori.

Pinsemorgen  er  der  koncert fra

kl. 5 ½ til 7 ½ af et musikkorps.

Gratis entré. Alle er velkomne.

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles