Mitfanoe
Fanø Bad 1900 - 1909 - del 10

Strandhotellet  

Strandhotellet

 

Dd16

Annonce

 

Dd17

Strandhotellet før spisesalen blev "tilmuret" 1892

Samme år blev Strandhotellet (Missionskurstedet) færdigt. Aktiekapitalen var på Kr. 85.000,- og skaffedes hovedsagelig på Fanø. Den ledende kraft her var kaptajn, skibsreder M. N. Mathiassen. 1895 overtog han hotellet for egen regning, men det gik kun dårligt. Senere blev det overtaget af et konsortium og fik navneforandring til Missions- kurstedet »Fanø Strand«. Kaptajn Mathiasen byggede en stor spisesal til ejendommen. I sine reklamer fremhævede han med stor kraft, at han »einen neuen Speisesaal zugemauert hatte«. Datiden må sikkert have undret sig over, hvorfor han anskaffede sig en ny spisesal, når han straks murede den til. Men det har dog sikkert kun været hans kendskab til tysk, der har været mangelfuldt.

P7B WEB


»Kongen af Danmark« 

1893 blev Hotel »Kongen af Danmark« færdigt; også her var aktiekapitalen Kr. 85.000,-. Det blev opført af folk fra Esbjerg med den højt ansete konsul G. Breinholt i spidsen. Dette hotels aktiekapital har flere gange skiftet ejere. Selskabet har haft, man må måske sige det store held, at hotellet er brændt to gange, så dette hotel indtager også stadig pladsen som et af Danmarks mest moderne badehoteller.

kongenafDanmark-1893 web

1895 blev Hotel »Kongen af Danmark« bygget. Dette hotel blev bygget ved en aktiekapital, der udelukkende var på danske hænder. Hotellet har gennem årene skiftet ejere adskillige gange. - Sin fornemste tid havde det sikkert i årene 1930 til krigsudbruddet i 1940. Hotellet blev i disse ar dygtig ledet af direktør H. Schelde Bang, der tillige ejede Centralhotellet i Esbjerg.

                       

P6 WEB

P8A WEB

Kellers Konditori til venstre.


Flere billeder fra Badets første tid

B45

Her ses badets første tennisbane. I billedets venstre side, forrest, en af Københavns tidligere hestetrukne sporvogne, som kom til at ende sine dage som omklædningsrum for spillerne. Bagved sporvognen ses den gamle keglebane og så to villaer, "Venita" og "Tusculum".

 

 B47

Når dygtige tennisspillere var på banerne, samledes hurtigt en stor og interesseret tilskuerskare. En række villaer ses i baggrunden, og disse er nu erstattet af byggeriet "Golfparken". Til venstre ligger det daværende »Golfhotel«.

B49

Her ses til venstre Villa »Prinsesse Marie« og foran dette »Hansens Pensionat«, der ejedes af boghandler J..N. Hansen. Han købte senere »Prinsesse Marie« og opførte en rnellembygning, så der blev tale om en samlet hotelbygning. Herfra drev dir. Franz Beck gennem adskillige år hotel under navnet »Strandhotellet«. Dette hotel førtes videre af hans datter, Augusta Beck, indtil hun flyttede over i »Golfhotel«.

 

B1630-70 Kurhotellet Billet

Fra Kurhotellet førte en gangbro ned til stranden og her fandtes i sin tid et lille hus, hvor man kunne købe billetter til badevogne og leje badetøjs når man ikke selv havde noget sådant med.

B53

Nogle år senere var det lille billethus bygget større, og der var opstillet et ur, så de badende kunne følge tidens forløb, der var jo kun begrænset tid til rådighed for brugen af badevognene.

Efter stormfloden i 1909 så bygningen således ud.

De to mænd på billedet er bademester Carl Madsen og Anders Brandt, der gennem mange år havde hvervet at køre badevognene ud i vandet og tilbage igen, når tiden var udløbet

.

paa-vej-til-stranden

Gangbro ved Missionskurstedet

 

 

Af nedenstående indlæg læser man at der ikke herskede lutter venlige følelser mellem Badedirektionen ved Fanø Nordsøbad og beboerne i Sønderho. Hvem der har ret, skal jeg ikke kunne sige. 12. september 1908. Fanø Ugeblad. 

Hr. redaktør! 

I det sidste nummer af Deres ærede blad er Deres repræsentant i Sønderho fremkommet med nedsættende og misvisende udtalelser om badevæsenet i Sønderho. (Afsnittet hr. Lassen henviser til er fra 5. september 1908: "Sønderho har i år haft mange liggende gæster, men få har badet fra badehusene; derimod har de badet fra den åbne strand, da man ikke fandt hverken badehusene eller restaurationen tilstand"). 

Dette giver anledning til et par bemærkninger, som jeg høfligt beder Dem om at optage.

Da jeg i 1904 overtog ledelsen af Sønderho Bad, gjorde jeg sammen med den daværende læge hr. dr. Brandt Jørgensen, alt hvad der stod i min magt for at fremme badevæsenet; de fleste af de gamle badevogne blev ombyttede med nye, en veranda blev bygget, pavillonen fikset op, i alle Badets annoncer blev Sønderho nævnt etc, etc., og da siden da er alt holdt i orden, de vogne, der Bruges er endog i år nymalede.

I de år, jeg har haft med Sønderho Bad at gøre, har jeg stadig mærket en stærk uvilje imod badevæsenet fra Sønderhos beboeres side; vejen imellem Sønderho by og pavillonen henligger således, at det er forbunden med livsfare at køre derud; når man henvender sig til myndighederne om hjælp til at få monopolet opretholdt, får man et intetsigende svar, men mangler der en kam i en badevogn, da råbes der op. I stedet for at gøre betjeningen opmærksom på, at der mangler et spejl i en vogn, skrives der et længere stykke i Fanø Ugeblad. Hvad forlanger Sønderho da af Baderiet. Hvad mener Fanø Ugeblads reprøsentant med, at badevognene og pavillonen ikke  er tidssvarende?

Badevognene er de samme, som bruges her ved Badet i Nordby, og badningen foregår på nøjagtig samme måde.

Grunden til at så mange bader fra åben strand er den, at gæsterne i Sønderho ømmer sig ved at betale for badet, og at jeg ikke har benyttet mig af de midler, der står til min rådighed for at forhindre det.

Er Deres hr. P. K. P., der dog regner sig til Fanøs kloge hoveder, da ikke klar over, at han og andre ved at tale nedsættende om Badevæsenet, skader Sønderho, og derved sig selv. Ville det ikke være pænere og mere værdigt at arbejde på at få en bedre vej til pavillonen og gøre gæsterne opmærksom på, at det er forbudt at bade fra åben strand i stedet for at opfordre dem dertil? Så ville det andet komme af sig selv. 

Fanø Vesterhavsbad, d. 7. september 1908. Olaf Lassen P. P. Klemmesen-Pedersen svarer i næste blad således: 

"Når jeg som sædvanlig også i år fremsendte til Ugebladet, et kort tilbgeblik over badesæsonen, havde jeg mindst tænkt på, at min lille notits om de faktiske forhold skulle bringe hr. Lassen i harnisk. For at udenforstående ikke skal få en falsk forestilling om den sag, hvorom det drejer sig, vil jeg her supplere min notits med følgende oplysninger: 

1). At såvel badegæster som beboere i Sønderho finder, at pavillonen, hvorfra billetsalget foregår, under sæsonen ikke var i tidssvarende tilstand. "Når man går på gulvet i pavillonen, går man som på fjedre", var en mands lakoniske udbrud, da pavillonens tilstand kom på tale.

2). At der i badevognene savnedes spejl og kam samt andre nødvendighedsgenstande, som forhen har været anbragt, er ikke badedriften ukendt; men om badedriften var bekendt med, at døren til nogle af vognene ikke kunne lukkes, ved jeg ikke besked om, derimod ved jeg at ikke alle badevognene blev malede.

Med hensyn til vejen, der fører til badet, og som ikke er opført på regulativet, da husker jeg fra den tid, jeg var sognerådsformand, at sognerådet ikke den gang havde nogen forpligtelse til at istandsætte vejen; men dens vedligeholdelse blev altid udført af Badets lokale tilsynsførende. Hvorvidt der er ændringer i dette forhold, er mig ubekendt; men så er det jo en fejl fra badedriftens side, at den ikke har fået vejen opført på regulativet efter 1904.

Fra hin tid husker jeg også, at Badet i henhold til kontrakten alene har ret til at have badevogne og badekurve på stranden; men om Badet også har ret til at forbyde gæsterne færdsel på stranden eller at bade fra den åbne strand, herom mindes jeg ikke at have læst noget i bekendte kontrakt.

Beskyldningen om, at jeg har anbefalet gæsterne at bade fra åben strand i stedet for fra badevognene kan jeg ikke tage imod. Måtte vort bedeetablissement blive forbedret, ville selskabet sikkert høste betydelig større udbytte end nu, og selskabet ville tillige få beboernes og gæsternes tilslutning i forøget grad.

Sønderho, den 15. september 1908.

P. Klemmensen Pedersen.

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles