Mitfanoe
Fanø Bad 1900 - 1909 - del 5

1906.

02.06.1906. Fanø Ugeblad.

Generalforsamling i Fanø Vesterhavsbad. Statsråd Hammer aflagde beretning. Resultatet var forholdsvis tilfredsstillende, thi man havde opnået balance, dog havde man været nødt til at komplettere inventaret. For at skaffe Kurhotellet en mere tidssvarende belysning end petroleum var man skredet til at anlægge et benoidgasværk. Forpagtningskontrakten havde svaret til forventningerne, og forpagteren direktør Beck, havde gjort alt for at bringe Badet til at indtage en førsterangs stilling. Besøget var derfor også stadig stigende.


2. juni 1906. Annonce:

FANØ VESTERHAVSBAD

2. pinsedag kl. 8 ½ aften i kursalen KONCERT

d'hrr, operasangere Joh. Nordal Brun og F. Brun.

Entré l kr.    Abonnenter fri adg.

Grundlovsdag kl. 8 ½ aften.

BAL i kursalen.

Entré 50 øre. Abonnenter fri adg. NB.! Fra 1. juli udstedes Abonne­mentskort gyldige til alle baller og koncerter i sæsonen iflg. regle­mentet. Pris 5 kr.

I pinsedagene og grundlovsdag

KURHOTELLET Kl. 12 middag: Koldt bord med

varm ret.

(Table d'hote) 2 kr. pr. person. Kl. 6: Diner a 3 kr.

»KONGEN AF DANMARK« fra kl. 5 til kl. 9 aften: Koldt bord med varm ret a 2 kr. pr. person.

a la carte hele dagen. Logi pr. nat og person 1,50 a 2 kr.


9. juni 1906.

Der nedlægges for tiden gasrør fra Kurhotellet langs vejene og til varmebadet, 50 al. syd for, i klit­terne; med tiden kan der så ind­lægges gas i de forskellige villaer, så den tid er næppe fjern, da man får at se hele Badet belyst med gas.

2. juli1904. Badeanstalten i Sønderho åbnedes i går. Pavillonen har i år fået en veranda tilbygget og der er nu til at begynde med 7 nye Badevogne, deriblandt to ”lejevogne”, der har megen lighed med fineste bærestole.

23. juni 1906.

En cyklestald ved badet.

Vær så venlig at meddele os i Deres ærede blad, om der ved Badet findes en cyklestald. Er der ingen, vær da af den godhed at meddele, om der fra direktionens side vil blive foretaget skridt til afhjælpning af denne mangel. Det er en gene for os cyklister, når vi som fremmede gæster ønsker at overvære enten en koncert eller et bal ikke at vide, hvor vi mid­lertidig skal anbringe dette for os dyrebare køretøj. Ved ethvert velrenommeret etablissement findes en sådan stald, hvorfor så ikke ved Fanø Bad. Vi forvente og håbe, at den ellers i enhver henseende så elskværdige direktion vil tage hensyn til denne vor forespørgsel. Flere cyklister

Svaret herpå lyder:

Cykler kan hensættes i den inderste ende af buegangen på hotel »Kongen af Danmark«. Såfremt de ønskes under lås, kan dette ske mod en rimelig godtgørelse ved
henvendelse til hotellernes portierer.                     O. Mørch.


B1496 Fanoe-Bad 2


21. juli 1906.

Badet er nu omtrent fuldt op­taget af de fremmede gæster; så­ledes kan »Strandhotellet« melde fuldt hus (tæt ved 100). Hvis vej­ret ikke snart vil klare op og se lidt mere mildt til os, er der stor fare for, at den stærke snart dag­lige blæst i forbindelse med regn og kulde vil jage alle de fremmede hjem, det må nødig ske den første måneds tid endnu.

15. december 1906. Der arbejdes for tiden stærkt fra færgeriets og badevæsenets side på at få klarhed over, hvor­vidt det kan lade sig gøre at anlægge en let bane fra havnen til
Badet. Planen er jo ikke helt ny, idet der allerede ved vejens anlæggelse ud til Badet sikredes en så stor bredde, at der kunne læg­ges et spor ved siden af fra villa
»Alpha« og vest på; men derimod har mange jo ikke let ved at finde plads til en bane på den første halvdel af vejen fra færgebroen.
Der kan jo kun være tale om at gå vest om byen, men også det frembyder vanskeligheder. På øen Sild har man en jernbane med lette vogne, rigeligt udstyret med
vinduer, dét er en sådan bane, man også ønsker her. Men når man vil skaffe lettere adgang til Badet, synes det imidlertid dristig at udføre et så "stort' foretagende"
som anlæg af en jernbane, der er anslået til en sum af 125.000 kr.
Hvorfor ikke nøjes med en hestesporvej?

8. december 1906

Hotel ”Kongen af Danmark” solgt til et aktieselskab for 85.000 kr. overtagelsen sker den 1. april 1907. hovedaktionær i det nye selskab, kaldet ”Aktieselskabet til Erhvervelse af Ejendomme paa Fanø”, med direktør Carl Beck. Den store Table d’hote sal skal laves om til vrelser. Selve hotellet og navnlig inventar skal ses grundigt efter og en mængde nyt inventar anskaffes.1907

13.  april 1907. Elektrisk bane på Fanø.

I det i New York udkomne blad »Nordlyset« skriver - e«:

Danske blade meddeler, at der tænkes på at anlægge elektrisk bane på Fanø, først fra Nordby til Nordsøbadet, senere fra Nordby til Sønderho. Vi håber, at det kun er et løst rygte. Et sådant befordringsmiddel dér vil være unatur­ligt - ja, syndigt. Man går jo kun over til Fanø, fordi der er fred og ro; her kan man vandre gennem klitterne, langs den dejlige strand, uforstyrret kan man her drømme om alt det gode og store, man vil udrette, når man igen kommer tilbage til det daglige livs virk­somhed, hvor de »elektriske« løber. Tænk om det gamle soven­de Sønderho skulle opleve en så­dan tid, at en ildvogn skulle rulle ind og ud af de fredelige gader. Alle de gamle kunstnere og skribenter ville tage flugten og aldrig vende tilbage. Et nyt liv ville op­stå, den »elektriske« ville bringe de gode borgere fra Varde, Es­bjerg etc. med deres fyldte mad­kurve; en stor mængde bajere ville de købe, det er sandt, til gengæld ville de også efterlade en masse papirskasser, æggeskal­ler m. m. Ja, en eller anden fremskridtsborger fra Esbjerg vil måske bygge en lille dansepavillon og opstille en karussel med avtomatisk musik.

For nogle år siden kørte vi en sommeraften i mørkningen fra Sønderho til Nordby; hesten gik i skridtgang, naturen var så stille, langt ude hørtes havet, selv sad vi tavse og nød freden. Vi kan ik­ke tænke os en klimprende eller pibende vogn på den strækning. Hvad skulle den dér?

Foretager man en spadseretur fra Nordby til hotellerne ved ha­vet, har man fortjent en bajer, og man kan sætte sig ned og nyde den i ro og mag. Tænk, om man vil have et bad, så skal man først have uret op og se, om der er tid dertil; man skulle jo helst nå den »elektriske«, som afgår 3.22, ellers kan vi ikke komme af sted før med den næste, og det bliver sikkert lidt for sent. Nej, elektriske spor­vogne vil aldrig passe ind i Fanøs liv. Lad det være!


15. juni 1907. De engelske journalisters besøg

på Fanø fandt sted i mandags. Der var ingen officiel modtagelse, men en talrig mængde havde ind­fundet sig på broen for at mod­tage gæsterne, og byen var fest­ligt smykket med talrige flag. - Man kørte straks til Kurhotellet, hvor der indtoges en middag, der trak ud til henad kl. 11, så der blev intet af den bebudede kon­cert kl. 9, hvortil badedirektionen venligst havde udsendt indbydel­ser. Derimod afbrændtes et fyr­værkeri udenfor hotellet, og afte­nen sluttede med en improviseret dans på »Kongen af Danmark«. Britterne sagde: »Det er den bed­ste aften, vi har tilbragt under vort besøg i Danmark«. Og i en meddelse til et københavnsk dag­blad hedder det: »Fannikerne har beredt deres gæster en uforglem­melig modtagelse. Med hoved fuld af smukke ord og muntre toner vågnede englænderne den næste morgen på den skønne ø. Der var lige tid til at nikke til havet, der lå i morgendis, inden man satte sig i vognene for at køre til fær­gen. Så gik turen gennem øen. I døre og vinduer stod familier og hilste med flag i engelske og dan­ske farver. Englænderne forlod nødigt den ejendommelige ø, — deres »Kodak'er« kliksede stadig. Fannikerne vandt britternes hjer­ter. De gamle gårde i flyvesandet, kirken med det lave tårn og kir­kegården med sømandsgravene.

Fanø blev måske perlen i hele den vellykkede rejse gennem vort land.«

10. august 1907.

Badet havde i juli i år langt flere gæster end i samme måned i fjor. Også i den forløbne del af august har besøget været udmærket, og hvis vejret vil forbedre sig, kan resten af sæsonen også blive god. Der har i år været flere tyske badegæster end danske.

Et nyt gasværk til Kurhotel­let blev i går udskibet fra Esbjerg havn. Det var en vældig kasse på 2300 pund, som »Clermont« fik ombord. Kurhotellet og »Kongen af Danmark« vil, når gasværket kommer i brug, kunne undgå, at belysningen glipper. Hotellernes forsyning med gas fra det kom­munale gasværk er dermed op­givet fuldstændig.


FANØ

forside web

(Fra Illustrerede Rejsebøger)

Fanø, Esbjerg og Ribe, illustrerede rejsebøger nr. 18, København, H. Hagerups forlag, 1906 

langelinie

Naar man stiger i Land fra Dampfærgen, der har ført de rej­sende over til Nordby fra Esbjerg, holder der paa Havnebroen en hel Række Vogne fra Hotellerne ude ved »Vesterhavsbadet«; man sætter sig op og kører ad Byens Hovedgade og derpaa videre ;ad en ny anlagt Vej tværs over Øen til dennes vestlige Strand (½ Mil) og ankommer til 2. Fanø Vesterhavsbad. Hoteller: Kurhotellet; Hotel Kongen af Danmark med Villaer (4 á 5 Kr. pr. Dag, Værelse fra 1 ½ Kr.): Strandhotel (Værelse fra 2 Kr., fuld Pension fra 5 Kr. pr. Dag): Boghandler Hansens Pensionat (Værelse med Pension 4 Kr. pr. Dag.)

3 B1023 Indoersel-til-badet

Indkørsel til Fanø Vesterhavsbad

                    

5 B1356 KurhotelleI postkor

Kurhotellet


7 B1057 Kongen-af-Danmark postkort

Kongen af Danmark

10 strandhotellet-1892

Strandhotellet

15 B1386 Strandhotellet postkort

Hansens Pensionat

P130 WEB

Tennisbaner

20 B1022 Louise-og-Frami postkort

Villaerne Louise og Frami


De her nævnte Hoteller ere store, monumentale, palælignende Bygninger, omgivne af en Mængde prægtigt udseende Villaer, der lejes ud til Badegæster; langs de brede Forbindelsesveje mellem Bygningerne løbe murstensbelagte Fortove, og ved Hotellerne er der indrettet flere moderne Tennisbaner; i øvrigt hverken Træ eller Busk ikke mindste Antydning af Have; kun Sand og atter Sand, taarnet op Bakke ved Bakke som oftest i Lange Kæder, adskilte ved dybe Dalstrøg. Højst forunderligt virker derfor Synet af disse Hovedstadshuse, disse Rigmandsvillaer i denne øde, golde Natur, saa arm, at den ikke engang har formaaet at fostre et straatækt Bondehus, en lerklinet Fiskerhytte. Dog er der l de senere Aar anlagt flere Plantager paa Øen. I enkelte af disse (f. Eks. i den, der ligger i Nærheden af Vesterhavsbadet) ere Træerne nu saa høje, at de ere over Mandshøjde.

69 B1346 Klit-parti-copy


Overalt er Sandet tilplantet med Marehalm, der synes at vokse frodigt nok; de stive, blaagraa Duske og Totter dække Overfladen alle Vegne oppe og nede og meddele Klitterne i Baggrunden et blaaligt og lilla Farveskær, der vækker Forestilling om fjerne, nøgne Fjældtoppe. Overordentlig stemningsfuldt er det en smuk, solvarm Sommerdag at vandre ind i en af de mange Klitdale, helst naar man er ganske alene. Til den ene Side hæver sig en mægtig Klitvold, der ganske lukker for Udsigten; men bagved den hører man med korte Mellemrum Brændingen dundre; til den anden Side hæver sig Bakke ved Bakke med skarpe Kamme og Tusinder af vajende Hjælmbuske, der blinke og vifte i Sommer­blæsten. Foran snor Stien sig gennem Dalen, en bleg, krum Sti, traadt i Marehalmen. Hist og her lyser Jordbunden op med livlige Farver paa den matgrønne Bund, og Botanikeren finder her den violette »Vibefedt«, den hvide »Leverurt« og flere blomstren­de Smaaplanter, af hvilke nogle ere ret sjældne andensteds. Af Mosser har man fundet 147 forskellige Arter,

B1426 Strandparti postkort

Og udenfor den yderste Klitrække ligger Havet, det umaadelige, aldrig hvilende Vesterhav, og sender sine skumkronede Bølger i lange Rækker mod Land. Mellem den yderste Klitrække og selve Strandbredden findes den ualmindelig brede, jævnt skraanende Forstrand, bestaaende af fint, hvidt Sand uden mindste Sten, fast som et Stuegulv, en uforlignelig Kørebane for Cyklister. Denne Grund fortsætter sig langt ud i Havet, og derfor er her en Badestrand som kun faa steder i Verden. Vandet er klart og stærkt saltholdigt, Bølgeslaget kraftigt og Badningen ganske farefri, selv naar det stormer.

Badningen foregaar fra Vogne (60 Øre pr. enkelt Bad, 10 Bade 5 Kr., 20 Bade 9,50, Børnebade 30 Øre for hvert, Baderekvisitter faas til Leje). Badetiden er fra Kl. 7 - 12 Form. og fra Kl. 1 – 5 1/2 Em. Varme Saltvandsbade faas i en Badeanstalt, hvortil det salte Vand føres gennem underjordiske Ledninger (1,25 pr. Bad, for Børn 1 Kr.).

B1644-15 Badevogne postkort

Paa smukke Sommerdage frembyder den brede, hvide Strand­bred et livligt og fornøjeligt Billede. De grønmalede Badevogne, der forspændes med en Hest, befordre de badende ud til passende Dybde og tilbage igen til Bredden; talrige Strandkurve af Form som store Kaleschestole staa i stort Antal på a Strandbredden og tjene Badegæsterne til Hvile samtidig med. at de danne Ly for Blæsten. Børnene more sig med, at bygge Skanser og Fæstninger af Sandet med dybe Grave, der fyldes ved Flodtid; hvert Barn er forsynet med sin lille Spade; store og smaa Flag vaje i Sommerbrisen, og ude i Synskredsen ses af og til fjerne hvide Sejl eller en Damper med sin lange Røgstribe. Det bemærkes, at Strandkurve udlejes ved Henvendelse til »Strandmesteren«; en Strandkurv koster for en halv Dag 25 Øre, hel Dag 50 Øre, pr. Uge Kr. 2,50 og pr. Maaned 9 Kr.

B1409 Strandkurve postkort


Altid er der et Udtryk af højtidelig Storhed over den brede, hvide Strand, det uendelige Hav. de golde, blaagraa Klitter, men en henrivende Stemning fylder Sindet, naar man en stille Høstaflen staar paa den øde Strandvold Syd for Kurhotellet, medens Fuldmaanens rødgule Skive hænger lavt over Havet og kaster sin flimrende Guldstribe ind imod Land. Da ser man langt ude Brændingen løfte sin lange Bølgekam; det er, som om en Kystbræmme voksede op i Synskredsen. Pludselig brydes den i Midten med et sølvhvid Brud, løber som to sorte Slanger hver til sin Side og forsvinder med et Tordenbulder, der runger højtideligt gennem Mørket og Stilheden. Indtil 1890 var Fanø et meget besøgt, men tillige meget beskedent Badested for Folk, der søgte Hvile fra strengt Aandsarbejde, derhos styrkende Søluft og friske Saltvandsbade. Gæsterne boede i Nordby og spadserede derfra den halve Times Gang gennem Klitterne ud til Vest­stranden og tog deres Bad. Men da man omsider blev opmærksom paa de udmærkede Betingel­ser. Øen frembød for at blive et Badested af høj Rang, dannede der sig et Konsortium med dette Formaal for Øje; i August 1891 blev Grundstenen lagt til Kurhotellet, og i Juni del følgende Aar stod »Fanø Vesterhavsbad« rede til at modtage Gæster. Senere ere de ovennævnte Hoteller samt Villaer, Pensionater og forskellige Udsalgssteder skudt op i hurtig Rækkefølge ude mellem de golde Klitter, og Gæsterne ere heller ikke udeblevne. Hovedmassen ere Danske og Tyske, navnlig fra Storbyerne København, Berlin, Hamburg, Dresden og Wien.

Til Underholdning for Badegæ­sterne musiceres der hver Efter­middag af et Orkester i Kurhotellets store Sal, om Formiddagen i Musik pavillonen eller nede paa Strandbredden; af og til gæstes Stedet af Kunstnere, som give Koncerter, holde Oplæsninger etc. I Badesæsonen er der sædvanlig hver Søndag Bal paa Kurhotellet for Badegæsterne; utvungen Paaklædning.

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles