Mitfanoe
Fanø Bad 1920 - 1929 - del 4

Badeanstalten i Sønderho

I oktober 1917 nedrives badeanstalten i Sønderho og kørsel med badevogne er samtidig et afsluttet kapitel.

                                        

Erindringer fra Fanø Bad Skrevet den 20-10-1973 og med senere tilføjelser.

Af tidligere sognerådsformand og borgmester Marius Sørensen, født den 29. december 1904 i Nordby.

Marius Sørensen var meget levende optaget af lokalhistorien og gav selv mange bidrag til forståelse af fortidens historie.

B1646-105

Et meget tidligt billede af Strandhotellet

B1644-38 Strandhotellet pos

Villa ”Bellevue” og Strandhotellet og forrest villa ”Louise”

l årtiet 1890 - 1900 blev der opført tre nye hoteller ved Fanø Bad. "Kurhotellet", "Kongen af Danmark" og "Strandhotellet", og i samme periode blev der opført en række ret store villaer, hvoraf de fleste i dag er forsvundet. Både hoteller og villaer var præget af tysk byggestil, et udtryk for at der stod tysk kapital bag ”Fanø Nordsøbad”. De nævnte hoteller og villaer medførte, tillige med anlæg af faciliteter for badeliv og sport, et stigende turistbesøg på Fanø. Fra Badets direktion blev der fremført ønske om en bedre vejforbindelse fra færgeriet til stranden, herunder anlæg af en sporvej til elektrisk tog. Det sidstnævnte ønske kom dog ikke længere end til en skitse og en beskrivelse af baneanlægget. Vejanlægget dertil blev derimod gennemført. Resultatet blev den for fanøforhold ret brede og snorlige Vestervej fra Navigationsskolen til Baunevej med en fortsættelse af den eksisterende vej til Strandvejen. Forbindelsesvejen fra færgelejet til Vestervejen, der på grund af bebyggelsen måtte føres nord om byen, blev aldrig udført. Det ville også være blevet en bekostelig affære. 70 år senere lastes problemet ved anlægget af Østvejen.

Mit første indgående kendskab til Fanø Bad fik jeg i sommeren 1919, da jeg i 6 uger var en slags piccolo på Kurhotellet, måske rettere sagt bydreng og altmuligmand til medhjælp for hotellets portier Hans Fanøe.

På de gamle prospektkort fra den tid ses, at bebyggelsen derude var ret begrænset i forhold til i dag. Men det var før forfaldet rigtigt var begyndt og der var endnu et strøg af fornemhed over livet derude. Fanø var dengang et internationalt anerkendt badested.Bebyggelsen:

Ved indkørslen til Badet har vi på højre hånd en række af de gamle villaer. 'Strandlyst" med to etager + tagetage. Der boede Kurhotellets daværende direktør Carl Beck med familie.

Derefter det daværende "Margurte1 som vist ejedes af boghandler J.N. Hansen familien, men som var udlejet til dommer Esmann. Esbjerg.

Som nr.3 villa "Godthaab", direktør Olaf Lassen.

Nr.4 villa "Phønix". Den ejedes af overretssagfører Worff, medlem af Badets bestyrelse.

Og som nr.5 villa "Vilhelmina”, nu hotel ”Golf villa” eller ”Golfhote!” ved frk. A. Beck.

På modsat side af indkørslen lå og ligger stadig 'Kellers Conditori* nu hotel og restaurant, og derefter de to store bygninger villa 'Anna Marie' og 'Prinsesse Marie', der tilsammen udgjorde Hansens Pensionat.

Der var ikke dengang nogen restauration knyttet til pensionatet, men boghandler Hansen havde i den vestlige gavl af pensionatet en ret stor forretning med boger, blade, galanteri, souvenir og alt muligt andet som solbriller, slikkeri og legetøj.

B1630-23 Fanoe-Bad Strandho

Strandhotellet og Hansens boghandel 

1924 - 26 blev de to villaer forbundet med en mellembygning, og det hele omdannet til hotel "Strandhotellet" under direktør Frantz Beck. Boghandler Henry Christensen forsøgte efter krigen med en blandet forretning i butikken med kolonial, konserves, vin m.m., men det gik ikke. Senere blev butikken opsagt af ny ejer og omdannet til cafeteria. (Senere "Den rejsende Højskole).

Efter de sidst nævnte bygninger gik der, og går stadig en vej mod syd. Her lå hestestaldene, æselstalden og senere bilgarager. Her var oplagsskure til alt Badets materiel, her var et vandværk for Badet. Senere opførtes en barak til beboelse for Kurhotellets personale. På vestsiden af nævnte vej lå træbygningen for Varmbadef. Her kunne gæsterne få varme saltvandsbade samt massage. Hver morgen korte gamle Anders Christensen (Brandt) ud i stranden med en vogn, hvorpå der var bygget en stor beholder af træ og en pumpe. Anders pumpede vandet over i beholderen - og badeanstaltens betjening fyrede op og sørgede for betjening og renholdelse, (den sidste var Mette Holst).

Lige vest for "Varmbadet" lå villa "Erika", en stor villa fra Badets opbygning. To etager og tagetage. Tysk i stil og snit. Den fungerede som annex for Kurhotellet og blev lejet ud til familier, mest tyske. Villaen brændte ned en nat under besættelsen, uden at branden blev bemærket.

Nord for Kurhotellet går der fra den sydgående vej en vej mod vest. Denne vej ophører ved villa "Marie", men indtil 1935/39 fortsatte den i sydgående retning lige indenfor yderste

klitrække og indtil Strandhotellet (Missionskuren). Det var en ret bred, gruset kørevej med

fortov af røde mursten på begge sider. Denne vejstrækning ligger nu begravet under klitsandet.


På Strandvejens sydside, helt ud mod havet, ligger endnu to af de gamle og store villaer, "Quissisanna" og "Nina". Quissisanna skiftede ofte ejer og blev benyttet til udlejning, både som værelser og som lejligheder. Den er jo en etage med tagetage. En overgang var den ejet af en tømmerhandler fra Odense og malermester F. Ries. Konsul Christoffersen fra Esbjerg har også ejet den.

Nina var - og er stadig - i slægten RabenLewetzaus besiddelse. Dengang i 1919 og en årrække derefter kom familien Lewetzau hver sommer med stort personale, med tjenere i liberi, og holdt stort hus i villaen. Den har tjent som gæstebolig for prins Harald med gemalinde og øvrig familie. Dens første ejer var fhv. udenrigsminister grev Raben Lewetzauog derefter baron Otto. Lige før den anden verdenskrig blev villaen istandsat til fornyetbeboelse, men blev så i stedet for tysk besat og ødelagt. Efter krigen påny bragt i orden ogi en kort tid beboet af ejeren, men derefter udlejet til pensionat. Af villaer fra omkring 1900kan jeg også nævne villa "Zenta". Det var en stor to etages bygning, rødsten, med udnyttettagetage.

Den lå på den sydlige side af Badevejen, lige før nedkørslen til stranden, nord for villa Nina. Det var en udlejningsvilla med lejligheder og værelser.

l 1932/33 blev den købt af direktør Fritz Jay og nedrevet for at give udsigt for hans øst for nyopførte villa "Frederiksgaard".

På Strandvejens nordside efter de førstnævnte fem villaer ligger jo tennisbanerne, og nord for dem igen golfbanerne. Bag tennisbanerne er der en lille bevoksning "Dommerlunden", og foran denne stod en gammel banevogn - skur - der husede et snedkerværksted for Badets faste snedker (Jes Svendsen - Jes Brinck), samt frokostrum

1 for bademester,golfmester m.m. Karl Madsen med hans arbejdsstab (Jens i æ Narbe - Jønne Madsen -Th. Madsen - Mads Mathiasen - og flere).Efter tennisbanerne kommer hotel ”Kongen af Danmark”, l 1919 var direktør Carl Beck direktør for både Kuren og Kongen. Kapt. Oscar Mørck var portier på Kongen. Direktør Frantz Beck var det år køkkenchef på kongen.

Nord for hotellet lå familien Sambergs villa 'Venita” samt villa ”Anita”.

Venita er revet ned, den var også fra den tyske start af badestedet.

Anita har været udstillingsbygning på en verdensudstilling i Stokholm i 1905, kom derefter til Fanø Bad, blev udlejningsvilla og er nu pension for kronisk syge. Før den tid var der i en årrække pension i villaen.

Lige bag hotel Kongen af Danmark ligger hotellets personalebygning "Kasserollenborg".

Fra Kongen går der fra Strandvejen en vej mod nord til det daværende "Strandhotel".

Ved denne vej ligger villa "Tusculum". En villa i en lidt egen stilart også fra Badets begyndelse. Høj stueetage, 1. sal og tagetage. Den var i 1919 en virkelig herskabsvilla, med en lukket veranda i stueetagen og bag den en stor spisesal, mange værelser, smuk opgang til etagerne. En fru Münster fra Hamborg var i 1919 og årene derefter ejer af Tusculum.

"Strandhotellet" blev bygget i halvfemserne, l sin glanstid med store udvendige verandaer, lkælderlokalerne var foruden køkkenregionen også restaurant for et billigere publikum, l minskoletid havde de yngste klasser under deres ”udflugt” til stranden tilholdssted i hotelletskælderrestaurant, l 1920 blev det købt til ”Missionskursted”. Først under direktør CarlBaagø, senere hans svoger Christensen og derefter i mange år Olsen. Efter krigen skiftededet igen ejer og blev til Strandhotellet igen. Nu ”Fanø Bad”. Hotellet har gennem åreneændret udseende, l Chr. Baagø's tid var det ofte rammen om møder, fester og.lign., og KFUM havde et godt fristed derude - udenfor sæsonen.

B1465 Missionskurstedet pos

Missions-Kurstedet


Lige overfor Strandhotellet ligger villa 'Dagmar*, en af Badets ældste. Den hørte til Kurhotellet og har oprindeligt været anvendt som et annex til hotellet Den var indrettet med enkelte og dobbelte værelser i stue og første sal. Åbne verandaer mod nord. Værelserne var ret store med højt til loftet, l de senere år lidt præget afforfald.

Nord for Strandhotellet lå villa 'Bellevue', tidligere kaldt Vinhuset Den var som de fleste forannævnte bygget i halvfemserne. Den havde i forhold til den øvrigebebyggelse en nogetafsides og vejrmæssigt udsat beliggenhed og var allerede i 1919 præget af forfald.

Ornitologen N. Skovgaard havde efter 1935 villaen tilfugtesamling. Forud havde den væretanvendt til privat beboelse af kapt. L Jensen, Sidney. Under krigen blev den nedrevet aftyskerne. Det var en stor og i sin tid flot villa,-og den endnu eksisterende Marie.

Nord for Kurhotellet går der fra den sydgående vej en vej mod vest. Denne vej ophører vedvilla "Marie", men indtil 1935/39 fortsatte den i sydgående retning lige indenfor yderste klitrække og indtil Strandhotellet (Missionskuren). Det var en ret bred, gruset kørevej med fortov af røde mursten på begge sider. Denne vejstrækning ligger nu begravet under klitsandet.

Men ved denne vej ligger altså den store villa ”Marie”, en typisk bygning fra tyskernes start ved Fanø Bad - næsten i borgstil. Den har været på mange forskellige ejerhænder. Men i de sidste vel 20 - 25 år ejes den af radioforhandler Ho)m, Esbjerg.

l en periode før krigen havde jeg værksted i kælderen, og det havde malermester Ries også før mig.

Ved samme vej ligger villa "Frami". En stor toetages bygning med indrettet tagetage. Karnap mod syd og vest, samt en mindre balkon mod vest. Frami blev bygget i 1904 af fabrikant Hess, Vejle og var indtil 1969 i denne families eje. Nu ejes den af Chr. Christensen, Esbjerg (Tivoli).

villa frami 1907


C.M. Hess' villa på Fanø, 1907. Over døren står husets navn:"Frami", "Hvad der gavner og glæder". Herren t.v. er C.M. Hess. På bænken sidder Emma Hess med familiens yngste barn, datteren Gogo, født 1899. Datteren Benne står ved døren.

Syd for Frami ligger, ved samme nu forsvundne vej, villa "Louise". Den er opført omkring 1900. To etages villa med indrettet tagetage, l sin oprindelse en meget herskabelig villa, l 1909 blev den beboet af Badets direktør Olaf Lassen og blev i dette år beskadiget af en ildebrand, l årene derefter ejedes villaen af generalkonsul Johan Hansen, København. Efter krigen blev den solgt til da herboende advokat Jacob Vind, og blev atter beskadiget ved en brand. Nogle år senere blev den atter solgt, og tagetagen fjernet. Nu ligner den et misfoster af en bygning.

Fra 1920 til 1930 opførtes der enkelte nye villaer ved Badet.

Ved den førnævnte og nu tilsandede vej byggede sagfører Jæger villa "Strandbo". Den blev i 1970 solgt til direktør C. Hoffgaard, der lod den nedrive, for at der fra han nord for liggende villa "101" kunne blive udsigt til havet.

Af øvrige, efter 1920 opførte villaer, er der den ovenfor nævnte villa 101 af direktør Hoffgaard, og en i størrelse og udseende tilsvarende villa, der byggedes af en dommer Sørensen. Dommer Sørensens hed vist oprindeligt 'Marie1, men blev senere købt af politimester Hebo, Esbjerg og fik navnet 'Hebo". Den har senere haft forskellige ejere og ejes nu af afdøde fabrikant Højvigs familie, Esbjerg. Den er blevet en del ombygget og ligger ved den tilsandede vej, lige nord for den gamte Marie.

l samme område, med indgang fra vejen fra hotel Kongen af Danmark og Tusculum, blev opført et sommerhus med navn "Villa III1, oprindeligt tilhørende konsul J.D. Lauritzen. Det har to lejligheder med åben veranda mod vest, (kun stueetagen). Da konsulen ophørte med at benytte huset, blev lejlighederne udlejet til badedirektionen, indtil det omkring 1960 blev solgt til dyrlæge Nielsen.

l 1926/28 opførtes villa "Klithuset1. Den første ejendom med stråtag ved Fanø Bad. Den tilhørte familien Kraemer fra Odense. Måske i samme families eje endnu. Den ligger i området mellem Dagmar og 101.Af materialer fra den nedrevne Zenta opførte babedirektionen tre huse til udlejning. "Melitta" med stue og tagetage, på en klittop syd for Tusculum. "Anna Lies", der ligger ved vejen, der fra Badeveien går mod syd, stue og tagetage og oprindelig med balkon mod havet.

Og som det tredie hus "Toppen", der ligger lige syd for Quissisanne. Toppen blev senere

købt af grosserer Rosendahl Larsen, Odense.

Syd for Anna Lies, på samme side af vejen, opførtes omkring 1930 endnu to villaer. "Pejsen" tilhørende konsul Dujardin, Esbjerg, og senere familien Theut, Viborg.

Og lige syd for Pejsen villa "Anna Marie" tilhørende fabrikant Th. Lykke Thomsen, senere øjenlæge Kjølbye, Kolding. Begge disse villaer har stueetage og udnyttet tagetage, - Pejsen udvendig rødt stænkpuds - Anna Marie glat pudset facade.

Mange af de ovenover nævnte bygninger er i årene siden 1919 undergået forandringer, ejerskifte, og et stort antal er forsvundet Er nedbrudte: Bellevue-1943, Kurhotellet - 1973, Dagmar - 1978, Strandbo-ca.1974, Zenta - 1931, Venita-ca.1938, Anita - 1980.

Forsvundet ved brand: Erika-under krigen, Varmbadet og staldene m.v. ca.1936.

Under stormfloden 1923 forsvandt en træbygning, der stod ved nedkørslen, den blev anvendt ved salg af badebilleter, udlejning af badetøj og strandkurve m.v.

badebillet

l årene fra 1925 og fremefter er der sket opførsel af et stort antal nye sommerhuse af en helt anden stil og tilpasning til naturen, end de store, dominerende villaer, der opførtes ved Fanø Bads tilblivelse, men det er en anden historie”

Relaterede artikler

Gå til top

End Of Slide Box

Related Articles